thông tư 13/2019/tt byt

BỘ Y TẾ
-------

Số: 13/2019/TT-BYT

Bạn đang xem: thông tư 13/2019/tt byt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 mon 7 năm 2019

Căn cứ Luật nhà đá căn bệnh, chữa trị căn bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 mon 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá bán số 11/2012/QH13 ngày đôi mươi mon 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bảo đảm nó tế số 25/2008/QH12 ngày 14 mon 11 năm 2008 được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật theo gót Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 mon 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị toan số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 mon 10 thời điểm năm 2012 của nhà nước về hình thức hoạt động và sinh hoạt, hình thức tài chủ yếu so với những đơn vị chức năng sự nghiệp nó tế công lập và giá bán cty nhà đá căn bệnh, chữa trị căn bệnh của những hạ tầng nhà đá căn bệnh, chữa căn bệnh công lập;

Căn cứ Nghị toan số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 mon 02 năm năm ngoái của nhà nước quy toan hình thức tự động công ty của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị toan số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 mon 11 năm năm nhâm thìn của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị toan số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm trước đó của nhà nước quy toan cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số trong những điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị toan số 75/2017/NĐ-CP ngày đôi mươi mon 6 năm 2017 của nhà nước quy toan tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Căn cứ Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự trù ngân sách nước non năm 2019;

Căn cứ Nghị toan số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 mon 5 năm 2019 của nhà nước quy toan nấc lộc hạ tầng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 04 mon 7 năm 2019 của Văn chống nhà nước về Tóm lại của Phó Thủ tướng mạo Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý và điều hành giá bán bên trên buổi họp Ban Chỉ đạo quản lý và điều hành giá bán ngày 03 mon 7 năm 2019;

Bộ trưởng Sở Y tế phát hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 mon 11 năm 2018 của Sở trưởng Sở Y tế quy toan thống nhất giá bán cty nhà đá căn bệnh, chữa trị căn bệnh bảo đảm nó tế Một trong những khám đa khoa nằm trong hạng vô cả nước và chỉ dẫn vận dụng giá bán, thanh toán giao dịch ngân sách nhà đá căn bệnh, chữa trị căn bệnh bảo đảm nó tế vô một số trong những tình huống (sau phía trên gọi tắt là Thông tư số 39/2018/TT-BYT).

Xem thêm: đóa hoa của mặt trời

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 2 như sau:

1. Thay thế những phụ lục phát hành tất nhiên Thông tư số 39/2018/TT-BYT vị những phụ lục phát hành tất nhiên Thông tư này:
a) Mức giá bán cty nhà đá căn bệnh quy toan bên trên Phụ lục I phát hành tất nhiên Thông tư này;
b) Mức giá bán cty ngày nệm chữa trị quy toan bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư này;
c) Mức giá bán cty chuyên môn, xét nghiệm quy toan bên trên Phụ lục III phát hành tất nhiên Thông tư này;
2. thay đổi chú thích của những mục: mục 61 về phẫu thuật nội soi sửa cầu xin nhì lá; mục 62 về phẫu thuật nội soi thay cho cầu xin nhì lá; mục 63 về phẫu thuật nội soi đóng góp lỗ thông liên nhĩ và bổ sung cập nhật chú thích một số trong những cty bên trên mục 64, 65, 66 của Phụ lục IV phát hành tất nhiên Thông tư này.

Điều 2. Sửa thay đổi Điểm a Khoản 4 Điều 3 như sau:
“a) Tiền lộc ngạch trật, công tác, những khoản phụ cấp cho, những khoản góp sức theo gót chính sách bởi Nhà nước quy toan so với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và nấc lộc hạ tầng quy toan bên trên Nghị toan số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 mon 5 năm 2019 của nhà nước quy toan nấc lộc hạ tầng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”;

Điều 3. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 6 như sau:

1. Sửa thay đổi điểm b khoản 5 như sau:
“b) Trường thích hợp vô khoa Cấp cứu vãn hoặc khoa Gây ham mê hồi mức độ với một số trong những nệm được dùng nhằm chữa trị tích cực; nệm căn bệnh sau phục hồi sau phẫu thuật của những phẫu thuật loại quan trọng và những nệm căn bệnh này thỏa mãn nhu cầu được đòi hỏi của giường ngủ hồi mức độ tích cực kỳ quy toan bên trên Quy chế Cấp cứu vãn, Hồi mức độ tích cực kỳ và Chống độc phát hành tất nhiên Quyết toan số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 mon 01 năm 2008 của Sở trưởng Sở Y tế.".

2. Bổ sung khoản 17 như sau:
"17. Ngày nệm căn bệnh nước ngoài khoa sau triển khai ''Phẫu thuật đục thể thủy tinh vị cách thức Phaco'' vận dụng nấc giá bán ''Ngày nệm căn bệnh nước ngoài khoa, bỏng'' của loại 3 ứng theo gót hạng khám đa khoa của Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư này."

Điều 4. Điều khoản thi đua hành
Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày đôi mươi mon 8 năm 2019.

Điều 5. Điều khoản gửi tiếp

1. Tiếp tục vận dụng hạng mục những cty chuyên môn nhà đá căn bệnh, chữa trị căn bệnh được xếp tương tự về tiến độ chuyên môn và ngân sách vẫn quy toan bên trên Quyết toan số 7435/QĐ-BYT ngày 14 mon 12 năm 2018 của Sở trưởng Sở Y tế về sự phát hành Danh mục những cty chuyên môn nhà đá căn bệnh, chữa trị căn bệnh được xếp tương tự về tiến độ chuyên môn và ngân sách triển khai theo gót Thông tư số 39/2018/TT-BYT.

2. Người căn bệnh đang được chữa trị bên trên hạ tầng nhà đá căn bệnh, chữa trị căn bệnh trước thời khắc triển khai nấc giá bán theo gót quy toan bên trên Thông tư này và đi ra viện hoặc kết giục mùa chữa trị nước ngoài trú sau thời khắc triển khai nấc giá bán quy toan bên trên Thông tư này nối tiếp vận dụng nấc giá bán và đã được cấp cho với thẩm quyền vẫn phê duyệt trước thời khắc triển khai nấc giá bán theo gót quy toan bên trên Thông tư này cho tới Lúc đi ra viện hoặc kết giục mùa chữa trị nước ngoài trú.

Điều 6. Điều khoản tham ô chiếu
Trong tình huống những văn phiên bản quy phạm pháp lý và những quy toan được viện dẫn vô Thông tư này còn có thay cho thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc được thay cho thế thì vận dụng theo gót văn phiên bản quy phạm pháp lý mới nhất.
Trong quy trình triển khai, nếu như với trở ngại, vướng giắt ý kiến đề nghị những cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh về Sở Y tế nhằm kiểm tra, giải quyết và xử lý./.

Xem thêm: cách sửa tên trên facebook

Nơi nhận:
- Ủy ban về những vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn chống nhà nước (Công báo; Cổng
TTĐT Chính phủ);
- Sở, cơ sở ngang cỗ, cơ sở nằm trong Chính phủ;
- Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Sở tr
ưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Sở Y tế (để chỉ huy thực hiện);
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Đơn vị trực nằm trong Bộ;
- Các Vụ, Cục, Tổng viên, Văn chống Sở, Thanh tra Bộ;
- Cổng vấn đề năng lượng điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn