diện tích hình vuông lớp 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Hoạt động 1

Bạn đang xem: diện tích hình vuông lớp 3

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát hình vẽ nhằm xác lập chiều lâu năm, chiều rộng lớn của từng hình chữ nhật.

Bước 2: Diện tích hình chữ nhật = chiều lâu năm x chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một tấm mộc hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 5 centimet, chiều lâu năm 15 centimet. Tính diện tích S tấm mộc cơ.

Phương pháp giải:

Để tính diện tích S tấm mộc tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tấm mộc hình chữ nhật

Chiều rộng: 5 cm

Chiều dài: 15 cm

Diện tích: .... cm2

Bài giải

Diện tích tấm mộc hình chữ nhật là:

15 x 5 = 75 (cm2)

Đáp số: 75 cm2

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Bu-ra-ti-nô bẻ miếng sô-cô-la trở nên tư miếng nhỏ rồi phân tách cho tới tư chúng ta như hình vẽ. Hỏi từng chúng ta có được miếng sô-cô-la từng nào xăng-ti-mét-vuông?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số dù vuông nhằm lần chiều lâu năm, chiều rộng lớn của từng miếng sô-cô-la.

Bước 2: Diện tích miếng sô-cô-la = Diện tích hình chữ nhật = Chiều lâu năm x chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

- Miếng sô-cô-la của Rô-bốt sở hữu chiều lâu năm là 6 cm; chiều rộng lớn là 1 trong những centimet.

   Bạn Rô-bốt có được miếng sô-cô-la sở hữu diện tích S là 6 x 1 = 6 cm2

- Miếng sô-cô-la tô của công ty chim sở hữu chiều lâu năm là 4 cm; chiều rộng lớn là 3 centimet.

   Bạn chim có được miếng sô-cô-la sở hữu diện tích S là 4 x 3 = 12 cm2.

- Miếng sô-cô-la white color sở hữu chiều lâu năm là 4 cm; chiều rộng lớn là 2 centimet.

   Bạn Bu-ra-ti-nô có được miếng sô-cô-la sở hữu diện tích S 4 x 2 = 8 cm2

- Miếng sô-cô-la color tím sở hữu chiều lâu năm là 5 cm; chiều rộng lớn là 2 centimet.

   Bạn gà có được miếng sô-cô-la sở hữu diện tích S 5 x 2 = 10 cm2

Hoạt động 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Chu vi hình vuông vắn vì chưng phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.

- Diện tích hình vuông vắn vì chưng phỏng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 2

Có một miếng bánh hình vuông vắn cạnh 8 centimet.

a) Tính diện tích S miếng bánh hình vuông vắn cơ.

b) Nếu hạn chế cút một hình vuông vắn sở hữu cạnh 3 centimet ở góc cạnh của miếng bánh thì diện tích S phần miếng bánh còn sót lại là từng nào xăng-ti-mét vuông?

Phương pháp giải:

a) Tính diện tích S miếng bánh bằng phương pháp lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

b) Tính diện tích S miếng bánh còn sót lại = diện tích S miếng bánh – diện tích S miếng bánh bị hạn chế.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Miếng bánh hình vuông vắn cạnh: 8 cm

a) Diện tích: .... cm2

b) Cắt cút một hình vuông vắn cạnh 3 cm

Diện tích còn lại: cm2

Bài giải

a)                                                      Diện tích miếng bánh hình vuông vắn là:

8 x 8 = 64 (cm2)

b)                                                    Diện tích miếng bánh bị hạn chế là

3 x 3 = 9 (cm2)

                                                            Diện tích miếng bánh còn sót lại là:

64 – 9 = 55 (cm2)

Đáp số: a) 64 cm2

             b) 55 cm2

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Ghép tư tấm bìa vô hình mặt mày trở nên một hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình vuông vắn cơ.

Xem thêm: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Phương pháp giải:

Bước 1: Ghép tư tấm bìa trở nên hình vuông vắn rồi lần phỏng lâu năm một cạnh của hình vuông vắn cơ.

Bước 2: Tính diện tích S hình vuông vắn bằng phương pháp lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Lời giải chi tiết:

- Hình vuông được ghép vì chưng tư tấm bìa vô hình mặt mày là:

Mỗi cạnh của hình vuông vắn nhỏ lâu năm 2 centimet.

Độ lâu năm 1 cạnh của hình vuông vắn rộng lớn là

          2 x 4 = 8 (cm)

Vậy diện tích S của hình vuông vắn là:

         8 x 8 = 64 (cm2)

             Đáp số: 64 cm2

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Hình H bao gồm hình vuông vắn ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình mặt mày.

a) Tính diện tích S hình vuông vắn ABCD và diện tích S hình chữ nhật DMNP.

b) Tính diện tích S hình H.

Phương pháp giải:

a) Diện tích hình chữ nhật vì chưng tích của chiều lâu năm và chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Diện tích hình vuông vắn vì chưng phỏng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu số cơ.

b) Diện tích hình H = diện tích S hình vuông vắn ABCD + diện tích S hình chữ nhật DMNP.

Lời giải chi tiết:

a)                                                      Diện tích hình vuông vắn ABCD là

 7 x 7 = 49 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật DMNP là:

9 x đôi mươi = 180 (cm2)

b)                                                               Diện tích hình H là:

49 + 180 = 229 (cm2)

Đáp số: a) Hình vuông: 49 cm2

                          Hình chữ nhật: 180 cm2           

       b) Hình H: 229 cm2

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Ba bác bỏ con kiến rào khu đất nhằm trồng nấm. Kiến lửa rào mảnh đất nền red color. Kiến dông tố rào mảnh đất nền màu xanh da trời. Kiến bọ dọt rào mảnh đất nền gray clolor.

a) Số?

b) Mảnh khu đất này sở hữu diện tích S rộng lớn nhất?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh giành, lần phỏng lâu năm của từng mảnh đất nền rồi tính chu vi và diện tích S.

b) So sánh những diện tích S mảnh đất nền rồi lần đi ra mảnh đất nền sở hữu diện tích S lớn số 1.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi mảnh đất nền red color là 5 x 4 = đôi mươi (cm)

    Diện tích của mảnh đất nền red color là 5 x 5 = 25 (cm2)

    Chu vi mảnh đất nền màu xanh da trời là (3 + 7) x 2 = đôi mươi (cm)

    Diện tích của mảnh đất nền red color là 3 x 7 = 21 (cm2)

    Chu vi mảnh đất nền gray clolor là (6 + 4) x 2 = đôi mươi (cm)

    Diện tích của mảnh đất nền gray clolor là 6 x 4 = 24 (cm2)

b) Mảnh khu đất red color sở hữu diện tích S lớn số 1.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Số?

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn gấp rất nhiều lần diện tích S miếng bìa red color.

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn là …. cm2.

Phương pháp giải:

Bước 1: Diện tích tấm bìa red color = Chiều lâu năm x chiều rộng

Bước 2: Tính diện tích S tấm bìa hình vuông vắn = diện tích S tấm bìa red color x 2.

Lời giải chi tiết:

Diện tích tấm bìa red color là

       6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn là

      18 x 2 = 36 (cm2)

          Đáp số: 36 cm2

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Số?

Có một tấm kính rộng lớn như hình vẽ mặt mày. Người tao hạn chế đi ra 3 tấm kính hình chữ nhật nhằm lắp đặt vô cửa ngõ chớp, từng tấm sở hữu chiều lâu năm 80 centimet, chiều rộng lớn 10 centimet. Phần kính còn sót lại sở hữu diện tích S là ….cm2.

Phương pháp giải:

Bước 1: Chiều lâu năm phần kính còn sót lại là chiều rộng lớn của tấm kính ban sơ.

Bước 2: Chiều rộng lớn phần kính còn sót lại là chiều lâu năm tấm kính ban sơ trừ cút chiều lâu năm tấm kính được hạn chế đi ra.

Bước 3: Tính diện tích S phần kính còn sót lại = chiều lâu năm x chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Phần kính còn sót lại sở hữu chiều rộng lớn là

85 – 80 = 5 (cm)

Xem thêm: cách ghép ảnh vào ảnh

Diện tích phần kính còn sót lại là

30 x 5 = 150 (cm2)

Đáp số: 150 cm2