lực căng dây con lắc đơnBài ghi chép Cách dò thám tích điện xấp xỉ, dò thám trương lực thừng của con cái nhấp lên xuống đơn với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách dò thám tích điện xấp xỉ, dò thám trương lực thừng của con cái nhấp lên xuống đơn.

Cách dò thám tích điện xấp xỉ, dò thám trương lực thừng của con cái nhấp lên xuống đơn (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Bạn đang xem: lực căng dây con lắc đơn

Quảng cáo

• Thế năng: Wt = mgh = mgl(1 - cosα).

• Động năng: Wđ = mv2/2 = mgl(cosα - cosαo).

• Cơ năng: W = Wt + Wđ = mgl(1 - cosαo).

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

♦ Vận tốc - trương lực dây

a) Vận tốc:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

b) Lực căng dây:

T = mg (3cosα - 2cosαo)

⇒ Tmax = mg(3 - 2cosαo) Khi vật ngang qua loa địa điểm cân nặng bằng

⇒ Tmin = mg(cosαo) Khi vật đạt địa điểm biên

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 45ο và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác lập cơ năng của vật?

A. 0,293J          B. 0,3J         C. 0,319J          D. 0.5J

Lời giải:

♦ Ta có: W = Wtmax = mgl(1- cosαo) = 0,1.10.1.(1- cos45ο) = 0,293J

Ví dụ 2: Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 45ο và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác lập động năng của vật Lúc vật trải qua địa điểm đem α = 30ο.

A. 0,293J          B. 0,3J         C. 0,159J         D. 0.2J

Quảng cáo

Lời giải:

♦ Ta có: Wd = W - Wt = mgl(1- cosαo) - mgl(1- cosα) = mgl(cosα - cosαo)

= 0,1.10.1.(cos30ο - cos45ο) = 0,159 J.

Ví dụ 3: Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 0,05rad và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác lập cơ năng của vật?

A. 0,0125J          B. 0,3J         C. 0,319J          D. 0.5J

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ví dụ 4: Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 45ο và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác lập véc tơ vận tốc tức thời của vật Lúc vật trải qua địa điểm đem α = 30ο.

A. 3m/s          B. 4,37m/s          C. 3,25m/s         D. 3,17m/s

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ví dụ 5: Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 45ο và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác trương lực thừng của thừng treo Lúc vật trải qua địa điểm đem α = 30ο.

A. 2N          B. 1,5N          C. 1,18N         D. 3,5N

Lời giải:

♦ Ta có: T = mg(3cosα - 2cosαo) = 0,1.10(3.cosα = 30ο - 2.cosα = 45ο) = 1,18N.

B. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1. Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 45° và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác lập cơ năng của vật?

A. 0,293 J     B. 0,3 J     C. 0,319 J     D. 0.5 J

Lời giải:

Chọn A. Ta có: W = Wtmax = mgl(1- cosα0) = 0,1.10.1.(1- cos45°) = 0,293J

Quảng cáo

Câu 2. Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 45° và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác lập động năng của vật Lúc vật trải qua địa điểm đem α = 30°.

A. 0,293 J     B. 0,3 J     C. 0,159 J     D. 0.2 J

Lời giải:

Chọn C. Ta có: Wđ = W - Wt = mgl(1- cosα0) - mgl(1- cosα) = mgl(cosα - cosα0)

= 0,1.10.1.(cos30° - cos45°) = 0,159 J

Câu 3. Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 45° và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác trương lực thừng của thừng treo Lúc vật trải qua địa điểm đem α = 30°.

A. 2 N      B. 1,5 N     C. 1,18 N      D. 3,5 N

Lời giải:

Chọn C. Ta có: T = mg(3cosα - 2cosα0) = 0,1.10(3.cos30° - 2.cos45°) = 1,18 N

Câu 4. Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 0,05 rad và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác lập cơ năng của vật?

A. 0,0125 J     B. 0,3 J      C. 0,319 J     D. 0.5 J

Lời giải:

Chọn A. Ta có: vì như thế α nhỏ nên Wt = 0,5mglα02 = 0,5.0,1.10.1 = 0,0125 J

Câu 5. Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật đem lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm cân đối một góc α = 0,05 rad và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu cho tới vật xấp xỉ. tường g = 10 m/s2. Hãy xác lập động năng của con cái nhấp lên xuống Lúc trải qua địa điểm α = 0,04 rad.

A. 0,0125 J      B. 9.10-4 J     C. 0,009 J     D. 9.104 J

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn B

Câu 6. Một con cái nhấp lên xuống bao gồm trái khoáy cầu đem lượng 400g và sợi thừng treo ko dãn đem trọng lượng ko đáng chú ý, chiều lâu năm 0,1 (m) được treo trực tiếp đứng ở điểm A. tường con cái nhấp lên xuống đơn xấp xỉ điều tiết, bên trên địa điểm đem li chừng góc 0,075 (rad) thì đem véc tơ vận tốc tức thời 0,075√3 (m/s) Cho tốc độ trọng ngôi trường 10 (m/s2 ). Cơ năng xấp xỉ của vật bằng

A. 4,7 mJ      B. 4,4 mJ     C 4,5 mJ       D 4,8 mJ

Xem thêm: quay phim màn hình iphone

Quảng cáo

Lời giải:

Ta đem ω2 = g/l = 10/0,1 = 100 và = αl = 0,075.0,1 = 7,5.10-3 (m)

Vì vật xấp xỉ điều tiết nên:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 7. Một con cái nhấp lên xuống đơn xấp xỉ điều hoà theo gót phương trình li chừng góc α = 0,1cos(2πt + π/4) rad. Trong khoảng chừng thời hạn 5,25 s tính kể từ thời gian con cái nhấp lên xuống chính thức xấp xỉ, đem từng nào chuyến con cái nhấp lên xuống có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời bởi vì 50% véc tơ vận tốc tức thời cực to của nó?

A. 11 lần     B. 21 lần     C. đôi mươi lần     D. 22 lần

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Trong một chu kì xấp xỉ đem 4 chuyến v = vmax/2 bên trên địa điểm Wđ = (1/4)W ⇒ Wt = (3/4) Wtmax tức là khi li chừng Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chu kì của con cái nhấp lên xuống đơn vẫn cho tới T = 2π/ω = 1 s.

Suy rời khỏi t = 5,25 s = 5T + T/4

Khi t = 0 : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp ánvật hoạt động theo hướng âm về VTCB. Sau 5 chu kì vật quay về địa điểm ban sơ, sau T/4 tiếp vật ko qua loa được địa điểm α = -(αmax√3)/2

Do đó: Trong khoảng chừng thời hạn 5,25 s tính kể từ thời gian con cái nhấp lên xuống chính thức xấp xỉ, con cái nhấp lên xuống có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời bởi vì 50% véc tơ vận tốc tức thời cực to của chính nó đôi mươi chuyến. Chọn C.

Câu 8. Treo một vật nhập lượng 10 N vào trong 1 đầu sợi thừng nhẹ nhõm, ko đàn hồi co dãn rồi kéo vật ngoài phương trực tiếp đứng một góc α0 và thả nhẹ nhõm cho tới vật xấp xỉ. tường thừng treo chỉ chịu đựng được trương lực lớn số 1 là đôi mươi N. Để thừng không trở nên đứt, góc α0 ko thể vượt lên quá:

A. 15°     B. 30°     C. 45°      D. 60°.

Lời giải:

Xét thời gian Lúc vật ở M, góc chéo của thừng treo là α

Vận tốc của vật bên trên M: v2 = 2gl( cosα - cosα0)

Lực căng của thừng treo Lúc vật ở M

T = mgcosα + (mv2)/l = mg(3cosα - 2cosα0)

Khi α = 0: Tmax = P(3 – 2cosα0) = 10(3 – 2cosα0) ≤ 20

→ 2cosα0 ≥ 1 → cosα0 ≥ 0,5 → α0 ≤ 60°. Chọn D.

Câu 9. Một con cái nhấp lên xuống đơn gồm một vật nhỏ được treo nhập đầu bên dưới của một sợi thừng ko dãn, đầu bên trên của sợi thừng được buộc thắt chặt và cố định. Bỏ qua loa yêu tinh sát của lực cản của bầu không khí. Kéo con cái nhấp lên xuống chéo ngoài phương trực tiếp đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ nhõm. Tỉ số khuôn khổ tốc độ của vật bên trên VTCB và khuôn khổ tốc độ bên trên địa điểm biên bằng:

A. 0,1     B. 0     C. 10     D. 1

Lời giải:

Xét thời gian Lúc vật ở M, góc chéo của thừng treo là α

Vận tốc của vật bên trên M:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Tại VTCB: α = 0 → att = 0 nên a0 = aht = 2g(1-cosα0) = 2g.2sin20/2) = gα02

Tại biên : α = α0 nên aht = 0 → aB = att = gα0

Do cơ : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án. Chọn đáp án A

Câu 10. Một con cái nhấp lên xuống đơn xấp xỉ điều tiết với biên chừng α0 bên trên điểm đem tốc độ trọng ngôi trường là g. tường tốc độ của vật ở địa điểm biên vội vàng 8 chuyến tốc độ của vật ở địa điểm cân đối. Giá trị α0

A. 0,25 rad     B. 0,375 rad

C. 0,125 rad     D. 0,062 rad

Lời giải:

Xét thời gian Lúc vật ở M, góc chéo của thừng treo là α

Vận tốc của vật bên trên M:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn C

Câu 11. Tại điểm đem tốc độ trọng ngôi trường g = 10 m/s2, một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm 1 m, xấp xỉ với biên chừng góc 60°. Trong quy trình xấp xỉ, cơ năng của con cái nhấp lên xuống được bảo toàn. Tại địa điểm thừng treo phù hợp với phương trực tiếp đứng góc 30°, tốc độ của vật nặng trĩu của con cái nhấp lên xuống có tính rộng lớn là

A. 1232 cm/s2     B. 500 cm/s2

C. 732 cm/s2     D. 887 cm/s2

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xét thời gian Lúc vật ở M, góc chéo của thừng treo là α

Vận tốc của vật bên trên M là v. Theo ĐL bảo toàn cơ năng:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn D

Xem tăng những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 12 đem nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Viết phương trình xấp xỉ của Con nhấp lên xuống đơn

 • Dạng 2: Chu kì con cái nhấp lên xuống đơn thay cho đổi

 • Dạng 3: Con nhấp lên xuống trùng phùng

 • Dạng 4: Năng lượng con cái nhấp lên xuống đơn và trương lực dây

 • Bài luyện con cái nhấp lên xuống đơn (Phần 1)

 • Bài luyện con cái nhấp lên xuống đơn (Phần 2)

 • Bài luyện con cái nhấp lên xuống đơn (Phần 3)

  Xem thêm: bến nhà rồng ở đâu

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi hình mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.suckhoedoisong.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-don.jsp