the student next to me kept chewing gum. that bothered me a lot

Câu hỏi:

02/04/2020 48,184

Bạn đang xem: the student next to me kept chewing gum. that bothered me a lot

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The student next đồ sộ bủ kept chewing gum. That bothered bủ a lot

A. The student next đồ sộ bủ kept chewing gum, that bothered bủ a lot

B. The student next đồ sộ bủ kept chewing gum, which bothered bủ a lot

Đáp án chủ yếu xác

C. The student next đồ sộ bủ kept chewing gum bothering bủ a lot

D. The student next đồ sộ bủ kept chewing gum bothered bủ a lot

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Giải thích: Câu gốc dùng đại kể từ "that" để thay thế thế mang đến toàn cỗ câu đứng trước.

Dịch nghĩa: Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su đặc. Điều bại liệt quấy nhiễu tôi rất rất nhiều.

Phương án B dùng đại kể từ mối liên hệ “which” để thay thế thế mang đến toàn cỗ vế câu phía đằng trước.

Dịch nghĩa: The student next đồ sộ bủ kept chewing gum, which bothered bủ a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su, điều quấy nhiễu tôi rất rất nhiều.

Đây là phương án có nghĩa của câu sát với nghĩa câu gốc nhất.

A. The student next đồ sộ bủ kept chewing gum, that bothered bủ a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su, điều quấy nhiễu tôi rất rất nhiều.

Đại kể từ mối liên hệ “that” ko người sử dụng vô mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.

C. The student next đồ sộ bủ kept chewing gum bothering bủ a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su đặc quấy nhiễu tôi rất rất nhiều.

Không thể rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ Khi đại kể từ bại liệt thay cho thế mang đến toàn cỗ vế câu đứng trước.

D. The student next đồ sộ bủ kept chewing gum bothered bủ a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su đặc bị làm phiền tôi rất rất nhiều.

Không thể rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ Khi đại kể từ bại liệt thay cho thế mang đến toàn cỗ vế câu đứng trước. Hơn nữa động kể từ ko mang tính chất thụ động nên ko thể rút gọn gàng trở nên “bothered”.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Transportation has been made much easier thanks đồ sộ the invention of cars. However, cars are the greatest contributor of air pollution

A. The invention of cars has made transportation much easier, but cars are among the greatest contributors of air pollution

B. Although the invention of cars has made transportation much easier, people use cars đồ sộ contribute đồ sộ the pollution of air

C. Although the invention of cars has made transportation much easier, cars are the greatest contributor of air pollution

D. However easier the invention of cars has made transportation, it is cars that are among the greatest contributors of air pollution

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Not until late 1960s ___________ on the moon

A. that Americans walked

B. did Americans walk 

C. when did Americans walk

Xem thêm: tác dụng của biện pháp tu từ so sánh

D. when Americans walked

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Neither Peter nor his parents ____________ going đồ sộ spend the summer abroad

A. is

B. are 

C. was 

D. has been

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

When she died, she gave _________ all her money đồ sộ a charity for cats.

A. away

B. out

C. on

D. off

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The university is proud of their students,   ________ earn national recognition

A. many of who

B. many of whom

C. that

D. whom

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

I don’t think you have been watering the plants near the gate. The soil is ____________

A. as dry as rice

B. as dry as a tile 

C. as dry as a bone

D. as dry as wood

Xem thêm: đề thi văn thpt quốc gia 2021