nguyên hàm e^x^2

 • Cho hình chóp S.ABCD với đ nó ABCD là hình vuông vắn với cạnh bởi vì a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày phẳng phiu ABCD, góc đằm thắm đường thẳng liền mạch SC và mặt mày phẳng phiu ABCD bởi vì 45o. Tính theo đuổi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  Cho hình chóp S.ABCD với đ nó ABCD là hình vuông vắn với cạnh bởi vì a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày phẳng phiu ABCD, góc đằm thắm đường thẳng liền mạch SC và mặt mày phẳng phiu ABCD bởi vì 45o. Tính theo đuổi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  Bạn đang xem: nguyên hàm e^x^2

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm thể tích của khối cầu với 2 lần bán kính bởi vì 4.

  Tính thể tích

  21/12/2022 |   3 Trả lời

 • nguyên hàm

  nguyên hàm của x^2/căn(x^2+4)

  14/01/2023 |   1 Trả lời

 • toán tư duy

  điền 2 số không đủ nhập sản phẩm số

  5 16 36 72 120 180 ... ... 

  ai giải hùn bản thân và lý giải cơ hội giải với ạ

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí Oxyz, phương trình của mặt mày phẳng phiu (P) trải qua điểm M(-2;3;1) và tuy nhiên song với mặt mày phẳng phiu (Q): 4x-2y+3z-5=0 là

  A. 4x-2y-3z-11=0

  B. - 4x+2y-3z+11=0

  C. 4x-2y+3z+11=0

  D. 4x+2y+3z+11=0

  Mọi người hùn bản thân với!!!

  07/03/2023 |   1 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang đến điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến phố trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\).

  Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang đến điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến phố trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\). Đường trực tiếp trải qua điểm M và hạn chế cả hai tuyến phố trực tiếp \(d_1, d_2\) tại nhị điểm A, B. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB bằng

  A. \(\sqrt{38}\)

  B. \(2\sqrt{10}\)

  C. 8.

  D. 12.

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy nhiên song d2 với ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  1. Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy nhiên song d2 với ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  26/03/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa phỏng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\)

  Trong không khí với hệ tọa phỏng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\).Viết phương trình đường thẳng liền mạch \(\Delta \) trải qua trực tâm \(H\) của tam giác \(\Delta ABC\) và vuông góc với mặt mày phẳng phiu \(\left( ABC \right)\).

  A. \(\Delta :\,\frac{x-1}{-4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                            B. \(\Delta :\,\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}\).

  C. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                                 D. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{1}\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tính tổng \(T\) toàn bộ những nghiệm thực của phương trình \({{4.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{9.4}^{x}}=0\)

  A. \(T=\frac{13}{4}\).    

  B. \(T=3\).                    

  C. \(T=\frac{1}{4}\).   

  D. \(T=2\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm nhiều thức bậc thân phụ \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, với đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và với đồ vật thị như hình vẽ

  Cho hàm nhiều thức bậc thân phụ \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, với đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và với đồ vật thị như hình vẽ

  Số điểm rất rất đái của hàm số \(y=\sqrt[3]{{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}}\) là

  A. 1.                               

  B. 2.                             

  C. 3.                             

  D. 5.

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và với \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\)

  Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và với \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\) Tính \(I=\int\limits_{-2}^{0}{\frac{{f}'\left( x \right)-f\left( x \right)}{{{e}^{x}}}dx}.\)

  A. \(I=1-2{{e}^{2}}\).     

  B. \(I=1-2{{e}^{-2}}\). 

  C. \(I=1+2{{e}^{2}}\). 

  D. \(I=1+2{{e}^{-2}}\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tập ăn ý những điểm màn biểu diễn số phức \(z\) vừa lòng \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\)

  Tập ăn ý những điểm màn biểu diễn số phức \(z\) vừa lòng \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\) là đường thẳng liền mạch với phương trình

  Xem thêm: nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời

  A. \(8x-6y-25=0\).          

  B. \(8x-6y+25=0\).       

  C. \(8x+6y+25=0\).      

  D. \(8x-6y=0\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Có từng nào số nguyên vẹn \(x\) vừa lòng \(\left[ {{3}^{2x}}-{{4.3}^{x+1}}+27 \right]\left[ {{\log }_{3}}\left( x+1 \right)+x-3 \right]\le 0\)

  A. \(2\).                           

  B. \(4\).                         

  C. \(1\).                        

  D. \(3\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) với \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) với \({BC=2a}\).

  Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) với \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) với \({BC=2a}\). Khoảng cơ hội kể từ \({A}'\) cho tới mặt mày phẳng phiu \(\left( BC{C}'{B}' \right)\) là \(\frac{a\sqrt{3}}{3}\). Tính thể tích khối lăng trụ vẫn mang đến.

  A. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{2}}\).                           B. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{6}}\).           C. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}\).                       D. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và với bảng đổi thay thiên như sau:

  Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số \(m\) sao mang đến phương trình \(2f\left( \sin x-\cos x \right)=m-1\) với nhị nghiệm phân biệt bên trên khoảng tầm \(\left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\)?

  A. \(13\).                          B. \(12\).                        C. \(11\).                       D. \(21\).

  15/05/2023 |   1 Trả lời

 • Xét những số phức \(\text{w}\), \(z\) vừa lòng \(\left| \text{w}+i \right|=\frac{3\sqrt{5}}{5}\) và \(5w=\left( 2+i \right)\left( z-4 \right)\). Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức \(P=\left| z-2i \right|+\left| z-6-2i \right|\).

  A. \(7\).                           

  B. \(2\sqrt{53}\).          

  C. \(2\sqrt{58}\).          

  D. \(4\sqrt{13}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số \(m\) nhằm phương trình \(x{{\log }_{3}}\left( x+1 \right)={{\log }_{9}}\left[ 9{{\left( x+1 \right)}^{2m}} \right]\) với nhị nghiệm phân biệt.

  A. \(m\in \left( -1\,;\,0 \right)\).                           

  B. \(m\in \left( -2\,;\,0 \right)\).           

  C. \(m\in \left( -1\,;\,+\infty  \right)\).                                 

  D. \(m\in \left[ -1\,;\,0 \right)\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Số uỷ thác điểm của đồ vật thị hàm số với trục hoành

  y = x4 - x2 -22020 với trục hoành 

  18/05/2023 |   0 Trả lời

 • y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. mò mẫm m nhằm hàm số nghịch tặc đổi thay bên trên đoạn có tính lâu năm bởi vì 4

  y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. mò mẫm m nhằm hàm số nghịch tặc đổi thay bên trên đoạn có tính lâu năm bởi vì 4

  24/05/2023 |   0 Trả lời

 • tìm toàn bộ những hàm thỏa mãn: f(x^2+y+f(y))=(f(x))^2+2y , từng x,nó nằm trong R giải hộ bản thân đề hsg này với ạ

  tìm toàn bộ những hàm f(x2+y+f(y))=(f(x))2+2y , từng x,nó nằm trong R

  31/05/2023 |   0 Trả lời

 • Bài 4 làm thế nào giải mn

  Cứu câu 4

  09/06/2023 |   0 Trả lời

 • tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m rất rất đái bên trên x=1

  giúp em giải việc này với ạ:
  tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m rất rất đái bên trên x=1

  09/06/2023 |   1 Trả lời

 • Giải:

  ảnh phía trên ạ absfiinwanfandajngaibgierabai

  01/08/2023 |   0 Trả lời

 • Tìm rất rất trị của hàm số: (y={x}^{6}{(1-x)}^{5})?

  1) \(y={x}^{6}{(1-x)}^{5}\)   (định lý 1,2)

  2) \(y=2cos2x+1\)   (định lý 2)

  13/09/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: em sẽ tắt máy mỗi khi nhớ người

 • Cho hình chóp S.ABCD hoàn toàn có thể tích bởi vì 240 và ABCD là hình bình hành. Gọi M, N là trung điểm SD, CD và Q là vấn đề ngẫu nhiên bên trên SC. Thể tích tứ diện BMNQ bởi vì bao nhiêu?

  Chóp SABCD hoàn toàn có thể tích bởi vì 240 và ABCD là hbh. Gọi M, N là trung điểm SD, CD và Q là vấn đề ngẫu nhiên bên trên SC. Thể tích tứ diện BMNQ bởi vì từng nào ?

  21/09/2023 |   0 Trả lời