n là gì trong hóa học

 • Tính hoá trị diêm sinh vô hợp ý hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị diêm sinh trong số hợp ý hóa học sau: SO3,SO2?

  Bạn đang xem: n là gì trong hóa học

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan công thức hoá học tập của hợp ý hóa học A

  Xác toan công thức hoá học tập của hợp ý hóa học A. lõi vô A với 2 vẹn toàn tử là N và O tỉ lệ thành phần lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. lõi tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. lõi tỉ khối A đối với khí hidro là 8 thứ tự. Trong A với 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan bộ phận theo đuổi lượng của những yếu tố với vô hợp ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác toan bộ phận theo đuổi lượng của những yếu tố với vô hợp ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hỗn hợp ý A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn hợp ý A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo nên vày Phần Trăm lượng C vày 75%, Phần Trăm lượng H vày 25%

  Giúp với vội vàng ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo nên vày Phần Trăm lượng C vày 75%, Phần Trăm lượng H vày 25%, lượng mol của hợp ý hóa học vày 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b) Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b)Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH theo đuổi những sơ vật dụng phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo đuổi những sơ vật dụng phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của láo lếu hợp ý khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo đuổi những sơ vật dụng sau và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử, phân tử trong những hóa học vô phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X với tỉ khối so với khí oxi là 0,5.lõi rằng X tạo nên vày 75% lượng là C, sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na ứng dụng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2

  Cho Na ứng dụng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh anh khiết và láo lếu hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh anh khiết và láo lếu hợp ý. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và hợp ý chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc cho tới công thức Ax,Bx? Lập CTHH của hợp ý hóa học theo đuổi hoá trí
  4 Hiện tượng vật lý cơ ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân thiết lượng hóa học, bị tiêu diệt Khi A với Khi B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Xem thêm: nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học với hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp với chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp với chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn nhận được sau phản ứng

  c) Tính độ đậm đặc mol những hóa học tan với vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi dẫn đến b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi dẫn đến b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe với chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe với chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với cùng một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đuổi sơ vật dụng phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài xích này như này vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với cùng một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đuổi sơ vật dụng phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác toan thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng hợp ý hóa học tạo nên thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam láo lếu hợp ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam láo lếu hợp ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học vô láo lếu hợp ý lúc đầu.

  b) Tính lượng muối hạt tạo nên trở nên.

  c) Tính lượng H2SO4 nên dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài xích này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari vô hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì nhận được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy thêm hóa học này là oxit axit, hóa học này là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết vội vàng ạ

   c1: phân biệt bầu không khí màu sắc h2,co2 Khi vô nhị lọ riêng lẻ bị mất mặt nhãn vày cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu thắp cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học này còn dư?

  b) tính lượng nước tạo nên trở nên ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

 • lam giup mik vs

  Bài 14. Một bình chứa chấp 11,2 lít (ở đktc) O2. Đốt cháy 2,7 gam Al vào trong bình, tiếp sau đó quăng quật tiếp 1,2 gam C vào trong bình nhằm thắp.

            a) C cháy không? Tính lượng C sót lại vào trong bình (nếu có).

            b) Tính % thể tích những khí vô láo lếu hợp ý khí sau phản ứng

  05/03/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 lọ mất mặt nhãn đựng riêng lẻ những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí. Em hãy nêu cơ hội phân biệt những hóa học trên?

  có 3 lọ mất mặt nhãn đựng riêng lẻ những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí em hãy nêu cơ hội phân biệt những hóa học trên

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Nêu hiện tượng kỳ lạ,đánh giá , ghi chép pthh cho tới dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở sức nóng chừng cao

  nêu hiện tượng kỳ lạ,đánh giá , ghi chép pthh cho tới dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở sức nóng dộ cao

  11/03/2023 |   0 Trả lời

 • Phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ, cho tới ví dụ

  phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ cho tới ví dụ

  14/03/2023 |   2 Trả lời

 • Xác toan hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong số tình huống sau: a. 100ml nước với 100ml rượu.

  Xác toan hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong số tình huống sau:

  a. 100ml nước với 100ml rượu.

  b. 100ml nước với 50ml rượu.

  Xem thêm: yêu cầu hoàn tiền apple

  c. 50ml nước với 100ml rượu.

  Giúp em với ạ :<<

  21/03/2023 |   0 Trả lời