tệ nạn xã hội tiếng anh

Từ vựng giờ đồng hồ Anh : những vấn nàn xã hội lúc bấy giờ.

Tên giờ đồng hồ Anh những môn học

- Từ vựng giờ đồng hồ Anh: dòng tộc, gia đình

Bạn đang xem: tệ nạn xã hội tiếng anh

Tin tức nội địa, thời sự toàn cầu lúc bấy giờ cực kỳ hoặc nhắc cho tới những vấn đề, những thông tin về: bạo hành, bình yên, thực phẩm, độc lập, … . quý khách hàng đã và đang biết, tuy nhiên thương hiệu tiếng Anh của chính nó hoá ra sao? 

Từ vựng giờ đồng hồ Anh : những vấn nàn xã hội hiện nay nay

1.    Homelessness: /ˈhoʊmləsnəs/ = Tình trạng vô gia cư

2.    Terrorism: /ˈterərɪzəm/ = Hiểm họa xịn bố

3.    Abortion: /əˈbɔːrʃn/ = Tình trạng nạo đập phá thai

4.    Brain drain: /breɪn dreɪn/ = Tình trạng chảy ngày tiết hóa học xám

5.    Bureaucracy: /bjʊˈrɑːkrəsi/ = Thói quan liêu liêu

6.    Child abuse: /tʃaɪld əˈbjuːs/ = Lạm dụng trẻ em em

7.    Civil rights: /ˈsɪvl raɪts/ = Quyền công dân ( Civil rights include freedom, equality in law and in employment,

and the right vĩ đại vote.=  quyền công dân bao hàm tự tại, đồng đẳng vô pháp lý và việc thực hiện, và quyền bầu cử)

8.    Cohabitation: /ˌkoʊˌhæbɪˈteɪʃn/= Sống thử

9.    Corruption: /kəˈrʌpʃn/ = Nạn tham ô nhũng ( He strongly attacked corruption and favoritism in the government.=

 anh tao phản đối uy lực tham ô nhũng và ưu tiên vô chủ yếu phủ)

10.    Domestic Violence: /dəˈmestɪk ˈvaɪələns/ = Bạo lực mái ấm gia đình  ( Poverty, cultural factors, anger, stress, and

depression often are thought vĩ đại cause domestic violence. =  đói túng bấn, những nhân tố về văn hóa truyền thống, sự tức giận dỗi, căng

thẳng, áp lực nặng nề thông thường là nguyên vẹn nhân kéo đến nàn đấm đá bạo lực vô gia đình)

11.    Food security: /fuːd səˈkjʊrəti/ = An ninh lộc thực

12.    Human rights: /ˈhjuːmən raɪts/ = Nhân quyền

13.    Human trafficking: /ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ/  = Nạn buôn người

Xem thêm: lời chúc sinh nhật con gái

14.    Illiteracy: /ɪˈlɪtərəsi/ = Nạn quáng gà chữ

15.    Juvenile Delinquency: /ˈdʒuːvənl dɪˈlɪŋkwənsi =  Tội phạm vị trở nên niên

16.    Malnutrition: /ˌmælnuːˈtrɪʃn/ = Tình trạng suy dinh cơ dưỡng

17.    National sovereignty: /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/ = Chủ quyền quốc gia

18.    Population aging: /ˌpɑːpjuˈleɪʃn eɪdʒɪŋ/ = Sự già cả hóa dân số

19.    Poverty: /ˈpɑːvərti/ = Cảnh túng bấn khó

20.    Prostitution: /ˌprɑːstəˈtuːʃn/ = Nạn mại dâm

21.    Racism: /ˈreɪsɪzəm/ = Nạn phân biệt chủng tộc

22.    Same-sex marriage: /seɪm seks ˈmærɪdʒ/ = Hôn nhân đồng tính

23.    Smuggling: /ˈsmʌɡlɪŋ/ = Nạn buôn lậu ( The murdered man is thought vĩ đại have been involved in drug

smuggling. = Người con trai bị sát hoảng được cho rằng và đã được nhập cuộc buôn lậu quái túy.)

24.    Social inequality: /ˈsoʊʃl ˌɪnɪˈkwɑːləti/ = Bất đồng đẳng xã hội

25.    Social welfare: /ˈsoʊʃl ˈwelfer/ = Phúc lợi xã hội

26.    Suicide: /ˈsuːɪsaɪd/ = Sự tự động tử ( Japan’s suicide rate is twice that of the United States; more kêu ca 30,000

people a year kill themselves in nhật bản. = tỉ trọng tự động tử ở Nhật mạnh gấp 2 lần ở Mỹ; rộng lớn 30 ngàn người từng năm tự

tử ở Nhật)

27.    Tax evasion: /tæks ɪˈveɪʒn/ = Trốn thuế

Xem thêm: cuộc sống quanh em lớp 5

28.    Teen pregnancy: /ˈtiːn ˈpreɡnənsi/ = Mang bầu vị trở nên niên

29.    Unemployment: /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ = Nạn/Tình trạng thất nghiệp

Toomva.com Chúc chúng ta học giờ đồng hồ Anh thành công xuất sắc.