my french friend finds driving on the left difficult

Câu hỏi:

09/04/2020 15,016

Bạn đang xem: my french friend finds driving on the left difficult

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

My friend finds driving on the left difficult

A. My friend didn’t use to lớn drive on the left.

B. My friend used to lớn drive on the left

C. My friend isn’t used to lớn driving on the left

Đáp án chủ yếu xác

D. My friend didn’t get used to lớn driving on the left

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án C

Tạm dịch: quý khách hàng của tôi cảm nhận thấy việc lái coi phía trái thiệt trở ngại.

Câu A, B, D loại vì thế ở thì quá khứ đơn trong lúc câu gốc ở thì thời điểm hiện tại đơn.

Cấu trúc: S + be used to lớn Ving: quen thuộc với việc ( gì đó)

C. quý khách hàng tôi lạ lẫm với việc tài xế mặt mày trái

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions
Opened the letter from her boyfriend, she felt extremely excited

A. Opened

B. from

C. felt

D. excited

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

This carpet really needs ______. Can you tự it for u, son?

A. being cleaned

B. cleaned

C. clean

D. cleaning

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Xem thêm: quay phim màn hình iphone

How long ago ______ to lớn learn French?

A. have you started

B. were you starting

C. would you start

D. did you start

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Neither Tom nor his brothers ______ willing to lớn help their mother with the housework.

A. are

B. was

C. has been

D. is

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.

Jack: “What’s wrong with you?”

Jill: “______.”

A. Thank you very much

B. I’m having a slight headache

C. No, I don’t care

D. Yes, I was tired yesterday

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

She was ______ angry that she could not say a word

A. so

B. too much

C. ví many

D. such

Xem thêm: tra cứu mã viettel post