Bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng

 - 

Thực tế cho thấy, sự tác động, ảnh hưởng từ những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đặc biệt là tác động xấu từ các quan điểm sai trái tán phát trên không gian mạng đối với xã hội hiện nay và trong tương lai là rất lớn.


Để không hoang mang, dao động trước sự tác động ấy, mỗi chúng ta, mà trước hết là cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng. Thế nhưng do khả năng "miễn dịch" và “sức đề kháng” hạn chế nên trước những tác động ấy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã có những biểu hiện hoang mang, dao động. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tăng cường khả năng "miễn dịch", nâng cao "sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là việc làm thường xuyên. Trước yêu cầu mới hiện nay, đây là vấn đề cần được đặc biệt coi trọng.

Nhìn từ góc độ y học, khả năng miễn dịch, sức đề kháng là khả năng chống lại các loại vi rút gây bệnh, hủy hoại sức khỏe con người. Như vậy, đối với sức khỏe con người, khả năng miễn dịch, sức đề kháng có vai trò hết sức quan trọng. Nguy cơ mắc các căn bệnh truyền nhiễm đối với cơ thể con người sẽ càng cao nếu khả năng miễn dịch suy giảm, sức đề kháng yếu... Tương tự, dưới góc nhìn chính trị, tư tưởng, sự vững vàng về bản lĩnh, ý chí, niềm tin sẽ có vai trò rất quan trọng quyết định "sức đề kháng", khả năng "miễn dịch" của mỗi người trước các tác động tiêu cực từ những hành động sai trái, thông tin xấu độc ngoài xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bạn đang xem: Bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng

Đối với mỗi cá nhân, bản lĩnh đó chính là sự vững vàng, tính kiên định, sự chủ động thể hiện trong hành động trước những thử thách mà cuộc sống đặt ra. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và toàn Đảng ta, bản lĩnh chính trị là phẩm chất hàng đầu không thể thiếu. Bản lĩnh chính trị của Đảng chính là sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng-độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH); kiên định nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng... Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng vững vàng về bản lĩnh phải luôn kiên định, không dao động trước mọi hoàn cảnh, có ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt lên mọi gian khổ, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị phải luôn nêu cao tính chiến đấu, kiên quyết đấu tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

*
*
*
*
Toàn cảnh phiên họp Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: vov.vn

Thời gian qua, đúng như nhận định của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ: “Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ xúy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa". Đồng thời, chúng còn “cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn”. Đặc biệt, chúng tìm mọi phương kế tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng những giọng điệu xuyên tạc nguy hiểm, chúng muốn gieo rắc vào cán bộ, đảng viên tư tưởng hoài nghi về mục tiêu, con đường đi lên xây dựng CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trước sự chống phá ấy, cơ bản toàn Đảng, toàn dân ta có khả năng "miễn dịch" và "sức đề kháng" tốt, luôn vững vàng bản lĩnh chính trị; nhận thức đúng về bản chất cách mạng và khoa học; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tích cực, chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch... Tuy nhiên, những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, những khó khăn, phức tạp nảy sinh trong quá trình hội nhập, đặc biệt là sự chống phá quyết liệt bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, phản động đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức ta hoang mang, dao động, giảm sút ý chí, niềm tin. Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ rõ: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao”. Một số cán bộ, đảng viên không chủ động tự giác, tích cực kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc mà còn cổ xúy, phụ họa “té nước theo mưa”. Một bộ phận cán bộ, đảng viên không thiết tha với việc học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không muốn tham gia các buổi học tập, quán triệt chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Do "sức đề kháng", khả năng "miễn dịch" trước các tác động tiêu cực từ những thông tin xấu độc, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động mà trong xã hội đã có sự xuất hiện của những quan điểm phủ định mục tiêu và con đường đi lên xây dựng CNXH của nước ta. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, trong đó biểu hiện đầu tiên được đề cập là: “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Xem thêm: Nổi Mụn Ở Cằm Là Bệnh Gì - Đâu Là CáCh ĐiềU Trị HiệU Quả NhấT

Một trong những biện pháp đấu tranh phòng, chống những biểu hiện ấy là mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở tăng cường "sức đề kháng", khả năng "miễn dịch" trước những tác động tiêu cực từ những hành động sai trái, thông tin xấu độc, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Có thể nói, bản lĩnh chính trị vững vàng là một phẩm chất quyết định sự sống còn và thành công của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn Đảng ta. Bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên không phải tự nhiên mà có. Bản lĩnh chính trị là sản phẩm của quá trình giáo dục, bồi dưỡng, học tập và rèn luyện thường xuyên, kiên trì, bền bỉ trong thực tiễn phong trào hành động cách mạng. Bên cạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng hàng đầu của việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng, để xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, từng cán bộ, đảng viên vừa phải tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, vừa phải đắm mình vào phong trào hành động cách mạng để rèn luyện, tu dưỡng, bồi đắp.

Để ngăn chặn những tác động xấu từ các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp tổng thể, từ việc ban hành và thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước,... đến ý thức tham gia xây dựng môi trường thông tin, một không gian mạng an toàn, lành mạnh của mỗi người. Trong đó, phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có "sức đề kháng", đủ “miễn dịch” trước những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc... góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh; trước hết, chúng ta phải tuyên truyền, giáo dục để mọi người hiểu rõ bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta. Qua tuyên truyền phải định hướng, cung cấp thông tin để người dân hiểu đúng, hiểu sâu về lịch sử truyền thống dân tộc, về thành tựu của cách mạng, nhất là sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời chủ động thông tin kịp thời, phong phú và có định hướng cho công chúng về các sự kiện, vấn đề nảy sinh trong nước cũng như trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu nhận thức, thị hiếu chính đáng của nhân dân, thông qua đó để định hướng tư tưởng, hướng dẫn nhận thức, xây dựng, củng cố niềm tin.

Xem thêm: 1995 Mệnh Gì, Tuổi Hợi 1995 Hợp Màu Gì Năm 2021? Nên Sử Dụng Trang Sức Phong Thủy Gì

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các phương thức, thủ đoạn truyền bá những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch sử dụng ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, theo dõi, các cơ quan chức năng cần thông báo, phổ biến kịp thời để nhân dân nhận biết được những chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động áp dụng, từ đó đề cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu, tăng cường "sức đề kháng", đề cao trách nhiệm, tính tự giác trong đấu tranh, phản bác. Đề cao tinh thần cảnh giác là tốt và rất cần thiết, nhưng trong điều kiện hội nhập trở thành một xu thế lớn của thế giới hiện đại thì cần tránh tư tưởng cảnh giác cực đoan, nhìn đâu cũng thấy “thù địch”. Quá trình hội nhập đồng thời mở ra cả thời cơ và thách thức, đưa tới cả thuận lợi lẫn khó khăn, đó là lẽ đương nhiên. Chúng ta không nên cảnh giác một cách cực đoan, cứng nhắc mà bỏ lỡ thời cơ đón những làn gió trong lành, những thời cơ, vận hội, những nhân tố tích cực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.