you're always making terrible mistakes said the teacher

Câu hỏi:

30/10/2020 47,542

Bạn đang xem: you're always making terrible mistakes said the teacher

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

"You're always making terrible mistakes", said the teacher.

A. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.

B. The teacher complained about his student making terrible mistakes.

Đáp án chủ yếu xác

C. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.

D. The teacher made his students not always make terrible mistakes.

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án B

Kiến thức về cấu hình ngữ pháp

- tobe + always + Ving ~ complain about st/ doing st: ta thán, phàn nàn về điều gì

- make mistakes: vướng lỗi

Dịch đề: "Em luôn luôn vướng những lỗi sai nghiêm ngặt trọng", giáo viên rằng.

Dựa nhập nghĩa —› người sử dụng động kể từ "complain" tương thích nhất

Tạm dịch: Thầy giáo phàn nàn về cậu học viên của ông ấy luôn luôn vướng những lỗi sai nguy hiểm.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He behaved in a very strange way. That surprised má a lot.

A. What almost surprised má was the strange way he behaved.

B. He behaved very strangely, which surprised má very much.

C. His behavior was a very strange thing, that surprised má most.

D. I was almost not surprised by his strange behavior.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

My mother doesn't eye lớn eye with my father sometimes.

A. see 

B. glance

C. look

D. agree

Xem thêm: câu chúc giáng sinh hay

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The plane would have landed easily____ the thick fog.

A. unless

B. but for

C. because of 

D. due to

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

In ______most countries, it is compulsory for children lớn receive primary education.

A. a

B. an

C. the 

D. ϕ

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

UNICEF uses the term 'child protection' lớn refer for preventing and responding lớn violence, exploitation and abuse against children and teenagers.

A. uses

B. 'child protection

C. for

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Regarding as one of the leading figures in the development of the short story, O Henry is the author of many well- known American novels.

A. Regarding as

B. leading figures

C. the

D. novels

Xem thêm: cuộc sống quanh em lớp 5