xâu kí tự là gì

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với xài đề
Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24 (Kết nối học thức 2022): Xâu kí tự

Bạn đang xem: xâu kí tự là gì

Với tóm lược lý thuyết Tin học tập lớp 10 Bài 24: Xâu kí tự động sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể chung học viên nắm rõ kỹ năng trọng tâm, ôn luyện nhằm học tập chất lượng tốt môn Tin học tập 10.

Tin học tập lớp 10 Bài 24: Xâu kí tự

A. Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự

1. Xâu là 1 trong sản phẩm những kí tự

– Xâu kí tự động nhập Python là sản phẩm những kí tự động Unicode.

– Xâu rất có thể được xem là list những kí tự động tuy nhiên bất biến từng kí tự động của xâu.

– Truy cập từng kí tự động của xâu qua chuyện chỉ số, chỉ số kể từ 0 cho tới phỏng lâu năm len() -1

– Ví dụ 1: Xâu kí tự động và cơ hội truy vấn cho tới từng kí tự động của xâu

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

– Ví dụ 2:

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

– Python ko được chấp nhận thay cho thay đổi từng kí tự động của một xâu (khác với danh sách).

– Python không tồn tại loại dữ kiệu kí tự động.

– Xâu trống rỗng được toan nghĩa: empty = ” “

2. Lệnh duyệt kí tự động của xâu

– cũng có thể duyệt những kí tự động của xâu vì chưng mệnh lệnh for tương tự động như với list. S1 in S2 trả lại độ quý hiếm True nếu như S1 là xâu con cái của S2. Có 2 cơ hội duyệt:

+ Cách loại nhất, biến hóa i thứu tự đuổi theo chỉ số của xâu kí tự động, kể từ 0 cho tới len(s) – 1. Kí tự động bên trên chỉ số là s[i].

+ Cách loại nhị duyệt theo gót từng kí tự động của xâu s. Biến ch sẽ tiến hành gán thứu tự những kí tự động của xâu s từ trên đầu cho tới cuối.

– Chú ý: Từ khóa in, tùy tình huống ví dụ, hoặc là toán tử lôgic dùng để làm đánh giá độ quý hiếm xuất hiện hay là không nhập một vùng giá chỉ trị/danh sách/xâu, hoặc nhằm lựa chọn thứu tự từng thành phần nhập một vùng giá chỉ trị/danh sách/xâu.

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

Thực hành: Các mệnh lệnh cơ phiên bản thao tác với xâu kí tự

Nhiệm vụ 1: Viết lịch trình nhập số bất ngờ n là số học viên, tiếp sau đó nhập học tập và thương hiệu học viên. Lưu chúng ta và thương hiệu học viên vào một trong những list. In list đi ra screen, từng chúng ta thương hiệu bên trên một loại.

Hướng dẫn

Chương trình rất có thể như sau:

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

Nhiệm vụ 2: Nhập một xâu kí tự động S kể từ keyboard rồi đánh giá coi xâu S sở hữu chứa chấp xâu con cái “10” ko.

Hướng dẫn

– Cách 1: Nếu xâu S chứa chấp xâu con cái “10” thì sẽ có được chỉ số k tuy nhiên S[k] = “1” và S[k+1]=“0”

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

– Cách 2: Dùng toán tử in nhằm đánh giá xâu “10” sở hữu là xâu con cái của S.

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

B. Bài luyện trắc nghiệm Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự

Câu 1. Biểu thức sau mang đến thành phẩm đích hoặc sai?

S1 = “12345”

S2 = “3e4r45”

S3 = “45”

S3 in S1

S3 in S2

A. True, False.

B. True, True.

C. False, False.

D. False, True.

Đáp án đích là: B

Cả nhị chuỗi S1, S2 đều chứa chấp S3 nên nhị biểu thức đích.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 2. Kết ngược của lịch trình sau nếu như s = “python1221” là gì?

s = input(“Nhập xâu kí tự động bất kì:”)

kq = False

for i in range(len(s)-1):

if s[i] == “2” and s[i+1] == “1”:

kq = True

break

print(kq)

A. True.

B. False.

C. Chương trình bị lỗi.

D. Vòng lặp vô hạn.

Đáp án đích là: A

Chuỗi s chứa chấp “21” nên kq = True.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 3. Chương trình sau mang đến thành phẩm là bao nhiêu?

name = “Codelearn”

print(name[0])

A. “C”.

B. “o”.

C. “c”.

D. Câu mệnh lệnh bị lỗi.

Đáp án đích là: A

Kí tự động sở hữu chỉ số 0 đứng ở địa điểm thứ nhất nhập xâu name.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 4. Kết ngược của lịch trình sau là bao nhiêu?

>>> s = “0123145”

>>> s[0] = ‘8’

>>> print(s[0])

A. ‘8’.

B. ‘0’.

C. ‘1’.

D. Chương trình bị lỗi.

Đáp án đích là: D

Khác với list, ko thể thay cho thay đổi từng kí tự động của xâu.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 5. Trong Python, xâu nào là lịch trình tiếp tục báo lỗi.

A. ‘This is a string in Python’

message = “This is also a string”.

B. ‘”Beautiful is better than thở ugly.”. Said Tim Peters’

C. Không sở hữu xâu bị lỗi.

D. ‘It’s also a valid string’

Đáp án đích là: C

Cả phụ thân xâu đều đích, rất có thể dùng “” nhập ‘’ hoặc dùng kí hiệu “” nhập xâu.

Câu 6. Trong Python, câu mệnh lệnh nào là dùng để làm tính phỏng lâu năm của xâu s?

A. len(s).

B. length(s).

C. s.len().

D. s. length().

Đáp án đích là: A
Lệnh len() tính phỏng lâu năm của xâu kí tự động với cấu hình len(list).

Câu 7. Có từng nào xâu kí tự động nào là phù hợp lệ?

1) “123_@##”

2) “hoa hau”

3) “346h7g84jd”

4) python

Xem thêm: cách vẽ chữ 3d bằng bút chì

5) “01028475”

6) 123456

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 3

Đáp án đích là: C

Các xâu phù hợp lệ: 1, 2, 3, 5

Xâu kí tự động nhập Python là sản phẩm những kí tự động Unicode và được bịa đặt nhập cặp vết nháy đơn hoặc nháy kép.

Câu 8. Xâu “1234%^^%TFRESDRG” có tính lâu năm vì chưng bao nhiêu?

A. 16.

B. 17.

C. 18.

D. 15.

Đáp án đích là: A

Đếm số kí tự động nhập cặp vết nháy kép.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 9. Phát biểu nào là tại đây là sai?

A. Có thể truy vấn từng kí tự động của xâu trải qua chỉ số.

B. Chỉ số chính thức kể từ 0.

C. Có thể thay cho thay đổi từng kí tự động của một xâu.

D. Python không tồn tại loại tài liệu kí tự động.

Đáp án đích là: C

Khác với list, ko thể thay cho thay đổi từng kí tự động nhập xâu.

Câu 10. Sau Lúc triển khai mệnh lệnh sau, biến hóa s sẽ có được thành phẩm là:

s1 =”3986443″

s2 = “”

for ch in s1:

if int(ch) % 2 == 0:

s2 = s2 + ch

print(s2)

A. 3986443.

B. 8644.

C. 39864.

D. 443.

Đáp án đích là:B

Chương trình hiển thị chuỗi bao gồm những chữ số chẵn nhập s1.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 11. Kết ngược của lịch trình sau là bao nhiêu?

>>> s = “abcdefg”

>>> print(s[2])

A. ‘c’.

B. ‘b’.

C. ‘a’.

D. ‘d’

Đáp án đích là: A

Kí tự động sở hữu chỉ số 2 nằm tại địa điểm loại 3 nhập chuỗi là ‘c’.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 12. Chương trình bên trên xử lý câu hỏi gì?

s = “”

for i in range(10):

s = s + str(i)

print(s)

A. In một chuỗi kí tự động kể từ 0 cho tới 10.

B. In một chuỗi kí tự động kể từ 0 cho tới 9.

C. In một chuỗi kí tự động từ là 1 cho tới 10.

D. In một chuỗi kí tự động từ là 1 cho tới 9.

Đáp án đích là: B

Biến i chạy kể từ 0 cho tới 9 nhập range(10).

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 13. Cho s = “123456abcdefg”, s1 = “124”, s2 = “235”, s3 = “ab”, s4 = “56” + s3

Có từng nào biểu thức lôgic sau đúng?

1) s1 in s.

2) s2 in s.

3) s3 in s.

4) s4 in s.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án đích là: B

Biểu thức đích là: 3, 4.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 14. Chương trình sau xử lý câu hỏi gì?

n = input(“Nhập n”)

s = “”

for i in range(n):

if i % 2 == 0:

s. append(i)

print(s)

A. In đi ra một chuỗi những số kể từ 0 cho tới n.

B. Chương trình bị lỗi.

C. In đi ra một chuỗi những số lẻ kể từ 0 cho tới n.

D. In đi ra một chuỗi những số chẵn kể từ 0 cho tới n – 1.

Đáp án đích là: B

Do i sở hữu loại số nguyên vẹn nên ko thể thêm nữa chuỗi s được.

Câu 15. Chuỗi sau được ấn đi ra bao nhiêu lần?

s = “abcdefghi”

for i in range(10):

if i % 4 == 0:

print(s)

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Đáp án đích là: D

In đi ra 3 chuyến chuỗi s ứng với biến hóa i vì chưng 0, 4, 8.

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24 (Kết nối học thức 2022): Xâu kí tự
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em triển khai xong chất lượng tốt bài xích luyện của tớ.

Đăng bởi: http://suckhoedoisong.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: ve hoi phap su fairy tail