we started working here three years ago

Câu hỏi:

03/04/2020 69,072

Bạn đang xem: we started working here three years ago

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions

We started working here three years ago

A. We have worked here for three years

Đáp án chủ yếu xác

B. We worked here for three years

C. We will work here for three years

D. We have no longer worked here for three years

Siêu phẩm 30 đề đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án A

Dịch nghĩa: Chúng tôi chính thức thao tác ở phía trên phụ vương năm vừa qua.

= A. Chúng tôi vẫn thao tác ở phía trên được phụ vương năm rồi.

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong thao diễn mô tả những hành vi xẩy ra nhập vượt lên trước khứ, vẫn còn đó tiếp tục ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể còn kéo dãn dài cho tới sau này.

Cấu trúc: S + started + V-ing + thời gian

= S + have/has + since/for + mốc thời gian/khoảng thời gian

Các đáp án còn lại:

B. Chúng tôi vẫn thao tác ở phía trên nhập 3 năm.

C. Chúng tôi tiếp tục thao tác ở phía trên nhập 3 năm.

D. Chúng tôi không hề thao tác ở phía trên được 3 năm nữa.

Các đáp án B, C sai vì như thế phân chia sai thì. Đáp án D sai về nghĩa

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

That is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate

A. matter

B. place

C. attention

D. situation

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory

Xem thêm: góc nhọn bao nhiêu độ

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday

Câu 3:

Neither the students nor their lecturer _________ English in the classroom

A. have used

B. use

C. are using

D. uses

Câu 4:

The more you study during semester, _________ the week before the exam.

A. you have lớn study the less

B. the less you have lớn study

C. the least you have lớn study

D. the study less you have

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The General Certificate of Secondary Education (GCSE) is the name of a mix of English qualifications, generally taking by secondary students at the age of 15-16 in England

A. the name

B. a mix of

C. taking

D. at the age

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Caroline refuse taking the job given lớn her because the salary was not good

A. taking

B. given

C. because

D. was

Xem thêm: yêu cầu hoàn tiền apple