we are going to visit our grandparents when we will finish our final exams

Câu hỏi:

20/03/2020 53,143

Bạn đang xem: we are going to visit our grandparents when we will finish our final exams

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại show the underlined part that needs correction.

We are going to visit our grandparents when we will finish our final exams.

D. will finish

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Đáp án D: ‘will finish’=>’finish’

Trong mệnh đề thời hạn (Time clause) (trong câu này time clause đó là “when we finish our exams) nhằm nói đến trường hợp sau này thì tao luôn luôn phân tách bám theo thì lúc này đơn

Dịch: Shop chúng tôi tiếp tục lên đường thăm hỏi các cụ Lúc tuy nhiên kì đánh giá kết thúc

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại choose the sentence which is closest in meaning vĩ đại the given one.

The last person who leaves the room must turn off the lights.

A. The last person vĩ đại leave the room must turn off the lights

B. The last person vĩ đại turn off the lights must leave the room

C. The last person vĩ đại be left the room must turn off the lights

D. The last person leave the room must turn off the lights

Câu 2:

Mark the letter A, B, c, or D vĩ đại indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined part in each of the following questions.

The earth is being threatened and the future looks bad.

A. done

B. made

C. defended

D. varied

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại choose the sentence which is closest in meaning vĩ đại the given one.

“Would you lượt thích vĩ đại come vĩ đại my birthday tiệc nhỏ, Sarha?” asked Frederic.

A. Frederic invited Sarha vĩ đại his birthday party

Xem thêm: XoilacTV Giới thiệu Live Score Bóng Đá Trực Tiếp Mới Nhất

B. Frederic asked if Sarha was able vĩ đại come vĩ đại his birthday party

C. Frederic asked Sarha if she likes his birthday tiệc nhỏ or not

D. Frederic reminded Sarha of his coming birthday party

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each unfinished sentence.

During the interview you should _______ on what the interviewer is saying.

A. look

B. centralize

C. observe

D. concentrate

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại show the underlined part that needs correction.

He comes from a large family, all of them now live in nước Australia.

A. comes

B. large family

C. them

D. live in

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại complete each of the following exchanges.

“I think that the youth are high-flying but inexperienced” - “ _______”

A. There’s no doubt about it

B. Certainly

C. Are you kidding me?

D. It’s nice of you vĩ đại say so

Xem thêm: 100 bài hát mẫu giáo