vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 17

Với giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 Bài 42: Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc nằm trong trang 17, 18, 19, đôi mươi sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên đơn giản thực hiện bài bác luyện về ngôi nhà nhập vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2.

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 Kết nối trí thức Bài 42: Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc cộng

Quảng cáo

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 17

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 17, 18 Bài 42 Tiết 1

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 17

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 17 Bài 1: Tính tự nhị cơ hội (theo mẫu).

Mẫu: 26 × (5 + 4) = ?

Cách 1:

26 × (5 + 4) = 26 × 9

                    = 234

Cách 2:

26 × (5 + 4) = 26 × 5 + 26 × 4

                    = 130 + 104 = 234

 a) 25 × (3 + 4) = ?

Cách 1:

…………………………………………..

…………………………………………..

Cách 2:

……………………………………………

……………………………………………

 b) (15 + 9) × 8 = ?

Cách 1:

…………………………………………..

…………………………………………..

Cách 2:

……………………………………………

……………………………………………

Quảng cáo

Lời giải

a) 25 × (3 + 4) = ?

Cách 1:

25 × (3 + 4) = 25 × 7

                    = 175

Cách 2:

25 × (3 + 4) = 25 × 3 + 25 × 4

                    = 75 + 100 = 175

 b) (15 + 9) × 8 = ?

Cách 1:

(15 + 9) × 8 = 24 ×8

                    = 192

Cách 2:

(15 + 9) × 8 = 15 × 8 + 9 × 8

                    = 120 + 72 = 192

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 17 Bài 2:

a) Tính độ quý hiếm của biểu thức với m = 4, n = 2, p = 7.

m × (n + p) = …………………………

(m + n) × p = …………………………

m × n + m × p = ………………………

m × p + n × p = ………………………

Quảng cáo

b) Đ, S ?

Trong câu a, tao có:

m × (n + p) = (m × n) + p           

(m + n) × p = m + n × p

m × (n + p) = m × n + m × p       

(m + n) × p = m × p + n × p

Lời giải

a) Với m = 4, n = 2, p = 7 thì:

m × (n + p) = 4 × (2 + 7) = 4 × 9 = 36

(m + n) × p = (4 + 2) × 7 = 6 × 7 = 42

m × n + m × p = 4 × 2 + 4 × 7 = 8 + 28 = 36

m × p + n × p = 4 × 7 + 2 × 7 = 28 + 14 = 42

b)Trong câu a, tao có:

m × (n + p) = (m × n) + p           

S

(m + n) × p = m + n × p

S

m × (n + p) = m × n + m × p       

Đ

(m + n) × p = m × p + n × p

Đ

Quảng cáo

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18 Bài 3: Có 5 túi cam và 4 túi xoài, từng túi đều phải sở hữu 12 ngược. Hỏi cả cam và xoài sở hữu từng nào quả?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Lời giải

Số túi cam và túi xoài là:

5 + 4 = 9 (túi)

Số ngược cam và xoài sở hữu toàn bộ là:

12 × 9 = 108 (quả)

Đáp số: 108 quả

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18 Bài 4: Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm.

Với a = 50, b = 30, c = đôi mươi, độ quý hiếm của biểu thức 36 × (a + b + c) là: …………………

Lời giải

Với a = 50, b = 30, c = đôi mươi thì:

36 × (a + b + c)

= 36 × (50 + 30 + 20)

= 36 × 100

= 3 600

Vậy số cần thiết điền nhập địa điểm chấm là 3 600.

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18, 19 Bài 42 Tiết 2

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 18 Bài 1: Tính tự nhị cơ hội (theo mẫu).

Mẫu: 34 × 8 + 4 × 2 = ?

Cách 1:

34 × 8 + 4 × 2 = 272 + 68

                       = 340

Cách 2:

34 × 8 + 4 × 2 = 34 × (8 + 2)

                        = 34 × 10

                        = 340

a) 37 × 4 + 37 × 3 = ?

Cách 1:

………………………………………

………………………………………

Cách 2:

………………………………………

………………………………………

b) 103 × 4 + 103 × 6 = ?

Cách 1:

………………………………………

………………………………………

Cách 2:

………………………………………

………………………………………

Lời giải

a)

Cách 1:

37 × 4 + 37 × 3 = 148 + 111

                          = 259

Cách 2:

37 × 4 + 37 × 3 = 37 × (4 + 3)

                          = 37 × 7 = 259

b)

Cách 1:

103 × 4 + 103 × 6 = 412 + 618

                             = 1030

Cách 2:

103 × 4 + 103 × 6 = 103 × (4 + 6)

                             = 103 × 10 = 1030

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19 Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện.

a) 76 × 7 + 76 × 3

……………………….

……………………….

b) 136 × 80 + 136 × 20

……………………….

……………………….

c) 41 × 5 + 59 × 5

……………………….

……………………….

Xem thêm: chu vi của tam giác

Lời giải

a) 76 × 7 + 76 × 3

= 76 × (7 + 3)

= 76 × 10 = 760

b) 136 × 80 + 136 × 20

= 136 × (80 + 20)

= 136 × 100 = 13 600

c) 41 × 5 + 59 × 5

= 5 × (41 + 59)

= 5 × 100 = 500

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19 Bài 3: Tính.

a) 417 × 5 + 417 × 2 + 417 ×3 = ……………………………………………………

b) 87 × 3 + 87 × 6 + 87 = …………………………………………………………...

Lời giải

a) 417 × 5 + 417 × 2 + 417 ×3 = 417 × (5 + 2 + 3) = 417 × 10 = 4 170

b) 87 × 3 + 87 × 6 + 87 = 87 × (3 + 6 + 1) = 87 × 10 = 870

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19 Bài 4: Cô giáo mua sắm mang lại lớp học tập vẽ 5 vỏ hộp cây viết chì màu sắc loại 55 000 đồng một vỏ hộp và 5 vỏ hộp cây viết chì màu sắc loại 45 000 đồng một vỏ hộp. Hỏi giáo viên vẫn mua sắm không còn toàn bộ từng nào tiền?

Lời giải

Cô giáo mua sắm 5 vỏ hộp cây viết chì màu sắc loại 55 000 đồng một vỏ hộp không còn số chi phí là:

55 000 × 5 = 275 000 (đồng)

Cô giáo mua sắm 5 vỏ hộp cây viết chì màu sắc loại 45 000 đồng một vỏ hộp không còn số chi phí là:

45 000 × 5 = 225 000 (đồng)

Cô giáo vẫn mua sắm không còn toàn bộ số chi phí là:

275 000 + 225 000 = 500 000 (đồng)

Đáp số: 500 000 đồng

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19, đôi mươi Bài 42 Tiết 3

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 19 Bài 1:

a) Tính

24 × (8 – 4) = ………………….

                   = …………………..

24 × 8 – 24 × 4 = ………………..

                         = ………………..

(9 – 3) × 8 = ……………………

                  = ……………………

9 × 8 – 3 × 8 = …………………

                    = …………………

b) >; <; =?

24 × 8 – 24 × 4 ….. 24 × (8 – 4)

15 × 6 – 15 × 4 ….. 15 × (6 – 3)

9 × 8 – 3 × 8 ….. (9 – 3) × 8

25 × (10 – 5) ….. 25 × 10 – 25 × 5

Lời giải

a)

24 × (8 – 4) = 24 × 4

                   = 96

24 × 8 – 24 × 4 = 192 – 96

                         = 96

(9 – 3) × 8 = 6 × 8

                  = 48

9 × 8 – 3 × 8 = 72 – 24

                     = 48

b)

24 × 8 – 24 × 4 = 24 × (8 – 4)

15 × 6 – 15 × 4 < 15 × (6 – 3)

9 × 8 – 3 × 8 = (9 – 3) × 8

25 × (10 – 5) = 25 × 10 – 25 × 5

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang 20

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang đôi mươi Bài 2:

a) Tính độ quý hiếm của biểu thức (theo mẫu) rồi ghi chép lốt >; < hoặc = phù hợp nhập địa điểm chấm.

a

b

c

a × (b – c)

a × b – a × c

5

9

2

5 × (9 – 2) = 35

5 × 9 – 5 × 2 = 35

18

7

2

36

4

3

Ta có: a × (b – c) …… a × b – a × c

b) Nối từng biểu thức với độ quý hiếm của biểu thức cơ.

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Kết nối trí thức Bài 42: Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc cộng

Lời giải

a)

a

b

c

a × (b – c)

a × b – a × c

5

9

2

5 × (9 – 2) = 35

5 × 9 – 5 × 2 = 35

18

7

2

18 × (7 – 2) = 90

18 × 7 – 18 × 2 = 90

36

4

3

36 × (4 – 3) = 36

36 × 4 – 36 × 3 = 36

Ta có: a × (b – c) = a × b – a × c

b) Nối từng biểu thức với độ quý hiếm của biểu thức cơ.

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Kết nối trí thức Bài 42: Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc cộng

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang đôi mươi Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện.

a) 125 × 8 – 125 × 7

………………………….

………………………….

b) 208 × 9 – 108 × 9

………………………

………………………

Lời giải

a) 125 × 8 – 125 × 7 = 125 × (8 – 7)

                                 = 125 × 1 = 125

b) 208 × 9 – 108 × 9 = (208 – 108) × 9

                                  = 100 × 9 = 900

Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 2 trang đôi mươi Bài 4: Cửa mặt hàng văn chống phẩm sở hữu 100 vỏ hộp cây viết màu sắc, từng vỏ hộp sở hữu 12 cái cây viết màu sắc. Cửa mặt hàng vẫn cung cấp 90 vỏ hộp cây viết màu sắc như thế. Hỏi siêu thị sót lại từng nào cái cây viết màu sắc loại đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Lời giải

Cửa mặt hàng sót lại số vỏ hộp cây viết màu sắc là:

100 – 90 = 10 (hộp)

Cửa mặt hàng sót lại số cái cây viết màu sắc là:

12 × 10 = 120 (chiếc)

Đáp số: 120 cái cây viết màu

Xem tăng những bài bác giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Bài 43: Nhân với số sở hữu nhị chữ số

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Bài 44: Chia mang lại số sở hữu nhị chữ số

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Bài 45: Thực hành và thưởng thức ước tính nhập tính toán

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Bài 46: Tìm số tầm cộng

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Bài 47: Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị

Săn SALE shopee Tết:

  • Nước làm sạch mỹ phẩm rửa sạch L'Oreal hạn chế 50k
  • Kem khử mùi hương Dove hạn chế 30k
  • Khăn mặt mày thô Chillwipes chỉ còn 35k

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và bài bác luyện vào ngày cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bản tự phê bình và phê bình cá nhân

Loạt bài bác Giải Vở bài bác luyện Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sách VBT Toán lớp 4 Kết nối trí thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 4 Kết nối trí thức khác