vở bài tập toán lớp 2 tập 2

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 trang 24 Bài 45 Luyện luyện công cộng - Kết nối tri thức

Với giải bài bác luyện Toán lớp 2 Bài 45 Luyện luyện công cộng sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác luyện vô vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 trang 24.

Bài 45 Tiết 1 trang 24 - 25 Tập 2

Bài 1 Trang 24 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 2 tập 2

Nối từng hình với phép tắc nhân phù hợp (theo mẫu).

bài 45 

Trả lời:

bài 45

Có 4 đĩa, từng đĩa đem 2 ngược chuối, tức là 2 ngược chuối được lấy lên 4 đợt, nên tao đem phép tắc nhân: 2 × 4 = 8 

bài 45

Có 3 đĩa, từng đĩa đem 5 ngược cam, tức là 5 ngược cam được lấy 3 đợt, nên tao đem phép tắc nhân: 5 × 3 = 15

bài 45

Có 5 đĩa, từng đĩa đem 4 ngược, tức là 4 ngược được lấy 5 đợt, nên tao đem phép tắc nhân: 4 × 5 = 20 

bài 45

Có 2 đĩa, từng đĩa đem 3 ngược lê, tức là 3 ngược được lấy gấp đôi, nên tao đem phép tắc nhân: 3 × 2 = 6

Nên em nối được như sau:

bài 45

Bài 2 Trang 24 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm.

    a) 2 × 5 = ……

        2 × 6 = ……

2 × 3 = ……

2 × 10 = ……

5 × 9 = ……

5 × 7 = ……

5 × 2 = ……

5 × 10 = ……

b) 8 : 2 = ……

10 : 2 = ……

16 : 2 = ……

20 : 2 = ……

10 : 5 = ……

25 : 5 = ……

35 : 5 = ……

50 : 5 = ……

Trả lời:

a) 2 × 5 = 10

2 × 6 = 12

2 × 3 = 6

2 × 10 = 20

5 × 9 = 45

5 × 7 = 35

5 × 2 = 10

5 × 10 = 50

b) 8 : 2 = 4

 10 : 2 = 5

16 : 2 = 8

20 : 2 = 10

10 : 5 = 2

25 : 5 = 5

35 : 5 = 7

50 : 5 = 10

Bài 3 Trang 24 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi vỏ hộp bánh đem 5 loại bánh. Hỏi đem 6 vỏ hộp vì vậy đem từng nào loại bánh?

Trả lời:

Có 6 vỏ hộp bánh, từng vỏ hộp đem 5 loại bánh, tức là 5 loại bánh được lấy 6 đợt, nên tao đem phép tắc nhân: 5 × 6 = 30

Bài giải

Có 6 vỏ hộp vì vậy đem số loại bánh là:

5 × 6 = 30 (cái)

Đáp số: 30 loại bánh.

Bài 4 Trang 25 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a) 

bài 45

b)

bài 45

c)

bài 45

Trả lời:

Lần lượt tiến hành phép tắc tính theo đuổi trật tự kể từ ngược quý phái nên, em được:

a) 

bài 45

b)

bài 45

c) 

bài 45

Bài 5 Trang 25 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

bài 45

Trả lời:

Quan sát hình loại nhất em thấy 2 × 2 × 1 = 4, chủ yếu bởi vì thành quả ở toàn thân tam giác loại nhất

Tương tự động, em thấy 5 × 1 × 2 = 10, thành quả 10 được ghi ở toàn thân tam giác loại hai 

Như vậy, quy luật là nhân số ở tía đỉnh tam giác, được thành quả ghi ở thân thiện tam giác, nên có:

1 × 5 × 1 = 5. Số cần thiết điền là 5.

bài 45

Bài 45 Tiết 2 trang 25 - 26 Tập 2

Bài 1 Trang 25 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

bài 45

Trả lời:

Thực hiện nay những phép tắc tính kể từ điểm xuất phân phát cho tới đích, em được thành quả như sau:

bài 45

Bài 2 Trang 26 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

a) Nối nhằm tìm hiểu chuồng cho từng con cái chim (theo mẫu).

bài 45

b) Viết tiếp vô khu vực chấm mang đến phù hợp.

Những chuồng ghi số ………là chuồng của 2 con cái chim

Trả lời:

Thực hiện nay phép tắc tính vô con cái chim, rồi nối thành quả phép tắc tính với loại chuồng tương ứng

4 : 2 = 2

2 × 1 = 2

14 : 2 = 7

20 : 2 = 10

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

5 × 2 = 10

35 : 5 = 7

bài 45

b) Em thấy chuồng ghi số 2, số 7 và số 10, từng chuồng đều nối với 2 phép tắc tính vô con cái chim nên:

Những chuồng ghi số 2, số 7 và số 10 là chuồng của 2 con cái chim.

Bài 3 Trang 26 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Bạn Mai xếp 25 loại bánh vô những vỏ hộp, từng vỏ hộp 5 loại bánh. Hỏi Mai xếp đươc bao nhiêu vỏ hộp bánh như vậy?

Trả lời:

Xếp 25 loại bánh vô những vỏ hộp, từng vỏ hộp 5 loại bánh. Muốn tính được số vỏ hộp em tiến hành phép tắc tính chia: 25 : 5 = 5

Bài giải

Mai xếp đươc số vỏ hộp bánh vì vậy là:

25 : 5 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 vỏ hộp bánh.

Bài 4 Trang 26 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a)

bài 45

b) 

bài 45

Trả lời: 

Em tiến hành phép tắc tính thứu tự kể từ ngược quý phái phải

a)

bài 45

b)

bài 45

Bài 5 Trang 26 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

>; <; = ?

a)

bài 45

b)

bài 45

c)

bài 45

Trả lời:

Em tiến hành phép tắc tính nhân (hoặc chia), rồi đối chiếu thành quả với số (hoặc phép tắc tính)

a) 5 × 2 = 10 > 9; 2 × 3 = 6 < 7

Vậy em điền:

bài 45

b) 12 : 2 = 6 < 7 hoặc 7 > 12 : 2

 20 : 5 = 4 

Vậy em điền:

bài 45

c) 2 × 2 = 4, 10 : 2 = 5 tuy nhiên 4 < 5 nên 2 × 2 < 10 : 2

40 : 5 = 8, 2 × 6 = 12 tuy nhiên 8 < 12 nên 40 : 5 < 2 × 6

Vậy em điền:

bài 45

Bài 45 Tiết 3 trang 27 - 28 Tập 2

Bài 1 Trang 27 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi con cái bướm tiếp tục đậu vô nhành hoa ghi số là thành quả phép tắc tính bên trên con cái bướm bại.

a) Nối từng con cái bướm với nhành hoa phù hợp (theo mẫu).

bài 45

b) Số? 

Bông hoa ghi số …… đem bướm đậu tối đa.

Trả lời:

Em tiến hành phép tắc tính trong những con cái bướm, rồi nối thành quả với những nhành hoa đem số tương ứng

5 × 1 = 5

25 : 5 = 5

10 : 2 = 5

6 : 2 = 3

4 : 2 = 2

15 : 5 = 3

10 : 5 = 2

bài 45

b) Em thấy nhành hoa ghi số 5 đem 3 con cái bướm đậu lên, những nhành hoa sót lại đem số bướm đậu lên thấp hơn nên:

Bông hoa ghi số 5 đem bướm đậu tối đa.

Bài 2 Trang 27 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a)

bài 45

b)

bài 45

Trả lời:

Em lưu giữ lại bảng nhân 5, bảng nhân 1; bảng phân chia 4, bảng phân chia 10. Em điền được thành quả là:

a)

bài 45

b)

bài 45

Bài 3 Trang 27 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a)

bài 45

b)

bài 45

Trả lời:

Em thứu tự tiến hành phép tắc tính theo đuổi trật tự kể từ ngược qua quýt phải:

a) 

bài 45

b)

bài 45

Bài 4 Trang 28 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

>; <; = ?

a)

bài 45

b)

bài 45

Trả lời:

Em tiến hành phép tắc tính nhân (chia) rồi đối chiếu kết quả

a) 5 × 3 = 15 = 15; 10 : 2 = 5 < 6

Vậy em điền:

bài 45

b) 12 : 2 = 6, 35 : 5 = 7, tuy nhiên 6 < 7 nên 12 : 2 < 35 : 5

2 × 4 = 8, 30 : 5 = 6, tuy nhiên 8 > 6 nên 2 × 4 > 30 : 5

Vậy em điền:

bài 45

 Bài 5 Trang 28 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a)

bài 45

b)

bài 45

Trả lời:

Khi thay đổi khu vực những quá số vô một tích, thì tích bại ko thay đổi, nên:

a)

bài 45

b)

bài 45

Bài 45 Tiết 4 trang 28 - 29 Tập 2

Bài 1 Trang 28 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm.

a) 2 × 4 =……

b) 5 × 8 =……

c) 2 × 7 =……

d) 5 × 9 =……

  8 : 2 =……

     40 : 5 =……

     14 : 2 =……

Xem thêm: cách đăng tin trên zalo

     45 : 5 =…… 

  8 : 4 =……

     40 : 8 =……

     14 : 7 =……

     45 : 9 =……

Trả lời:

a) 2 × 4 = 8

b) 5 × 8 = 40

c) 2 × 7 = 14

d) 5 × 9 = 45

    8 : 2 = 4

      40 : 5 = 8

       14 : 2 = 7

      45 : 5 = 9

    8 : 4 = 2

      40 : 8 = 5

       14 : 7 = 2

      45 : 9 = 5

Bài 2 Trang 28 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Viết tích trở nên tổng rồi tính (theo mẫu).

Mẫu: 7 × 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28. Vậy 7 × 4 = 28

a) 9 × 3 =……………………………………………………………………………….

b) 4 × 6 =……………………………………………………………………………….

c) 6 × 4 =……………………………………………………………………………….

Trả lời:

a) 9 × 3 đem nghĩa là 9 được lấy 3 đợt nên em hoàn toàn có thể ghi chép trở nên phép tắc cộng: 9 + 9 + 9

9 × 3 = 9 + 9 + 9 = 27. Vậy 9 × 3 = 27.

b) 4 × 6  có tức thị 4 được lấy 6 lần  nên em hoàn toàn có thể ghi chép trở nên phép tắc nằm trong 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

4 × 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24. Vậy 4 × 6 = 24.

c) 6 × 4  có tức thị 6 được lấy 4 lần nên em hoàn toàn có thể ghi chép trở nên phép tắc nằm trong  6 + 6 + 6 + 6

6 × 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 × 4 = 24.

Bài 3 Trang 28 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a)

bài 45

b)

bài 45

c)

bài 45

Trả lời:

Lần lượt tiến hành phép tắc tính theo đuổi trật tự kể từ ngược qua quýt phải:

a)

bài 45

b)

bài 45

c)

bài 45

Bài 4 Trang 29 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi đĩa đem 5 loại bánh kem. Hỏi đem 8 đĩa vì vậy thì đem từng nào loại bánh kem?

bài 45

Trả lời:

Có 8 đĩa, từng đĩa đem 5 loại bánh kem, tức là 5 loại bánh kem được lấy 8 đợt, nên em tiến hành phép tắc nhân: 5 × 8

Bài giải

Có 8 đĩa vì vậy thì đem số loại bánh kem là:

5 × 8 = 40 (cái)

Đáp số: 40 loại bánh kem.

Bài 5 Trang 29 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Nối dù rỗng tuếch với số phù hợp (theo mẫu).

a)

bài 45

b)

bài 45

Trả lời:

a) Em thứu tự tiến hành phép tắc nhân 2 với những số trong tầm tròn trĩnh, nếu như thành quả phép tắc tính nhỏ rộng lớn 10 thì nối 

2 × 1 = 2 < 10 (chọn)

2 × 2 = 4 < 10 (chọn)

2 × 3 = 6 < 10 (chọn)

2 × 4 = 8 < 10 (chọn)

2 × 5 = 10 (loại) => ko nối

bài 45

b) Em tiến hành phép tắc nhân 5 với những số trong tầm tròn trĩnh, nếu như thành quả phép tắc tính to hơn 30 thì nối

5 × 6 = 30 (loại) => ko nối

5 × 7 = 35 > 30 (chọn)

5 × 8 = 40 > 30 (chọn)

5 × 9 = 45 > 30 (chọn)

5 × 10 = 50 > 30 (chọn)

bài 45

Bài 45 Tiết 5 trang 29 - 30 Tập 2

Bài 1 Trang 29 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a)

Thừa số

2

5

2

5

2

5

Thừa số

4

5

6

2

8

7

Tích

8

b)

Số bị chia

10

20

16

45

14

40

Số chia

2

5

2

5

2

5

Thương

5

Trả lời:

a) Em tiến hành phép tắc tính nhân theo đuổi từng cột

Thừa số

2

5

2

5

2

5

Thừa số

4

5

6

2

8

7

Tích

8

25

12

10

16

35

b) Em tiến hành phép tắc tính phân chia theo đuổi từng cột 

Số bị chia

10

20

16

45

14

40

Số chia

2

5

2

5

2

5

Thương

5

4

8

9

7

8

Bài 2 Trang 30 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Mẹ mua sắm về 14 nhành hoa, u cắm đều vô 2 lọ hoa. Hỏi từng bình đem bao nhiêu bông hoa?

Trả lời:

Có 14 nhành hoa, cắm đều vô 2 bình, ham muốn tính từng bình đem từng nào nhành hoa, em tiến hành phép tắc tính chia: 14 : 2 = 7.

Bài giải

Mỗi bình đem số nhành hoa là:

14 : 2 = 7 (bông)

Đáp số: 7 nhành hoa.

Bài 3 Trang 30 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a)

bài 45

b)

bài 45

Trả lời:

Em thứu tự tiến hành phép tắc tính theo đuổi trật tự kể từ ngược qua quýt phải

a)

bài 45

b)

bài 45

Bài 4 Trang 30 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a) 5 × ……= 10

2 × ……= 10

2 × ……= 12

b) 12 : ……= 6

10 : ……= 2

25 : ……= 5

Trả lời:

Em lưu giữ lại bảng nhân, bảng phân chia nhằm điền số phù hợp vô khu vực chấm

a) 5 × 2 = 10

2 × 5 = 10

2 × 6 = 12

b) 12 : 2 = 6

10 : 5 = 2

25 : 5 = 5

Bài 5 Trang 30 Vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 2 

Nối dù rỗng tuếch với số phù hợp (theo mẫu).

bài 45

Trả lời:

Em tiến hành phép tắc nhân 5 với những số trong tầm tròn

Nếu thành quả to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 46 thì chọn

5 × 1 = 5 < 10 (loại)

5 × 2 = 10 (loại)

5 × 3 = 15, 10 < 15 < 46 => chọn

5 × 4 = đôi mươi, 10 < đôi mươi < 46 => chọn

5 × 5 = 25, 10 < 25 < 46 => chọn

5 × 6 = 30, 10 < 30 < 46 => chọn

5 × 7 = 35, 10 < 35 < 46 => chọn

5 × 8 = 40, 10 < 40 < 46 => chọn

5 × 9 = 45, 10 < 45 < 46 => chọn

5 × 10 = 50 > 46 (loại)

bài 45

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

  • Giải sgk Toán lớp 2 Bài 45: Luyện luyện công cộng (trang 27)

Xem tăng những bài bác giải vở bài bác luyện Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

  • Bài 46. Khối trụ, khối cầu

  • Bài 47. Luyện luyện chung

  • Bài 48. Đơn vị, chục, trăm, nghìn

  • Bài 49. Các số vô trăm, tròn trĩnh chục

  • Bài 50. So sánh những số tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh chục

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp câu nào sau đây là không đúng

Loạt bài bác Giải vở bài bác luyện Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hoặc và chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài bác luyện Toán lớp 2 cuốn sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường NXB giáo dục và đào tạo.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Các loạt bài bác lớp 2 Kết nối học thức khác