unit 3 a closer look 2 lớp 8


1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences to tát make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Grammar

Bạn đang xem: unit 3 a closer look 2 lớp 8

Simple sentences and compound sentences (Câu đơn và câu ghép)

Remember! (Ghi nhớ)

A simple sentence is made up of one independent clause.

(Một câu đơn được tạo thành từ là 1 mệnh đề song lập.)

Example: Minh has some problems with his schoolwork.

(Ví dụ: Minh đem vài ba yếu tố với bài xích luyện bên trên ngôi trường.)

A compound sentence is made up of two or more independent clauses. and they are joined by:

(Một câu ghép thông thường được tạo nên tự nhị hoặc nhiều mệnh đề song lập, và bọn chúng được nối cùng nhau bởi)

- a coordinating conjunction: for, and, but, or. sánh.

(một liên kể từ kết hợp: for (bởi vì), and (và), but (nhưng), or (hoặc), sánh (vậy nên).)

Example: Mai bought many books, for she likes reading.

(Ví dụ: Mai mua sắm nhiều sách vì thế cô ấy mến xem sách.)

- a conjunctive adverb: however, therefore, otherwise.

(trạng kể từ liên kết: however (tuy nhiên), therefore (vậy nên), otherwise (mặt khác).)

Example: Mark is hard-working; therefore, he usually gets high scores on exams.

(Ví dụ: Mark rất siêng chỉ vậy nên anh ấy thông thường đạt điểm trên cao khi đánh giá.)

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Tick () the simple sentences.

(Đánh lốt vô () những câu đơn.)

1. We work together on different projects. 

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools. 

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year. 

4. Sports activities at school help mạ relax. 

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills. 

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3. x

4.

5. x

 1. We work together on different projects.

(Chúng tôi thao tác làm việc cùng với nhau ở những dự án công trình không giống nhau.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất có một không hai một mệnh đề nên nó là câu đơn.

✓ 2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

(Các các bạn thiếu hụt niên có nhu cầu các người các bạn đảm bảo chất lượng và những nghề giáo rộng lượng ở ngôi trường.)

Giải thích: Trong câu đem “and” tuy nhiên là nhằm nối nhị danh kể từ “good friends” và “tolerant teachers” nên vô câu chỉ mất có một không hai một mệnh đề => câu đơn.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

(Cô ấy nghịch tặc cờ vua rất tuyệt và cô ấy vẫn thắng quán quân vô năm trước đó.)

Giải thích: Trong câu đem nhị mệnh đề: “She plays chess very well” và “she won the first prize last year”, nhị mệnh đề nối cùng nhau tự liên kể từ “and” => câu ghép

✓ 4. Sports activities at school help mạ relax.

(Các hoạt động và sinh hoạt thể thao ở ngôi trường hùn tôi thư giãn giải trí.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất có một không hai một mệnh đề nên nó là câu đơn.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

(Các các bạn thiếu hụt niên nên học tập cơ hội thao tác làm việc group, và cũng nên đem kĩ năng tiếp xúc.)

Giải thích: Trong câu đem nhị mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhị mệnh đề nối cùng nhau tự liên kể từ “and” => câu ghép

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write S for simple sentences and C for compound sentences.

(Viết S cho tới câu đơn và C cho tới câu ghép.)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Lời giải chi tiết:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

1. S

1. Teenagers are often very active and talkative.

(Các các bạn thiếu hụt nên thông thường linh động và mến rỉ tai.)

Giải thích: Trong câu đem “and” tuy nhiên là nhằm nối nhị tính kể từ “active” và “talkative” nên vô câu chỉ mất có một không hai một mệnh đề => câu đơn

2. S

He often chats with his friends on Facebook Messenger.

(Anh ấy thông thường rỉ tai với các bạn anh tao bên trên Facebook Messgenger.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất có một không hai một mệnh đề nên nó là câu đơn.

3. C

She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

(Cô ấy là 1 trong học viên mưu trí và là 1 trong member linh động của câu lạc cỗ.)

Giải thích: Trong câu đem nhị mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhị mệnh đề nối cùng nhau tự liên kể từ “and” => câu ghép

4. S

My friends and I joined a sports competition last year.

(Tôi và các bạn tôi nhập cuộc cuộc tử thi thao năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu đem “and” tuy nhiên là nhằm nối nhị ngôi nhà ngữ “my friends” và “I” nên vô câu chỉ mất có một không hai một mệnh đề => câu đơn

5. C

He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

(Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko lúc nào nhập cuộc bất kể hoạt động và sinh hoạt nào là.)

Giải thích: Trong câu đem nhị mệnh đề: “He is a club member” và “he never participates in any of the activities”, nhị mệnh đề nối cùng nhau tự liên kể từ “but” => câu ghép

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C.)

1. Parents should give teens some freedom, _____ they should also mix limits.

A. for              

B. so               

C. but

2. We don't cheat on exams, ______ it is a wrong thing to tát tự.

A. or               

B. for              

C. and

3. Lan wants to tát join the school music club; _____  she can't sing or play any instruments.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _____ they also feel pressure from their parents.

A. and            

B. but             

Xem thêm: bảng cộng trừ lớp 1

C. or

5. She wanted to tát prepare for the exam; _____ she turned off her mobile phone.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

1. C

Parents should give teens some freedom, but they should also mix limits.

(Phụ huynh nên cho những thiếu hụt niên chút tự tại tuy nhiên bọn họ cũng nên đề ra những số lượng giới hạn.)

A. for: tự vì              

B. so: vậy nên              

C. but: nhưng

2. B

We don't cheat on exams, for it is a wrong thing to tát tự.

(Chúng tôi không khí lận trong những bài xích đánh giá, vì thế nó là 1 trong việc thực hiện sai trái ngược.)

A. or: hoặc là               

B. for: tự vì              

C. and: và

3. A

Lan wants to tát join the school music club; however she can't sing or play any instruments.

(Lan mong muốn nhập cuộc vô câu lạc cỗ âm thanh ở trường; song cô ấy ko thể hát hoặc nghịch tặc nhạc cụ.)

A. however: tuy rằng nhiên    

B. otherwise: ngược lại   

C. therefore: vì thế vậy

4. A

Schoolwork causes teens a lot of pressure, and they also feel pressure from their parents.

(Bài luyện ở ngôi trường tạo nên cho những thiếu hụt niên thật nhiều áp lực nặng nề, và bọn chúng cũng cảm nhận thấy áp lực nặng nề kể từ phụ huynh.)

A. and: và            

B. but: nhưng             

C. or: hoặc là

5. C

She wanted to tát prepare for the exam; therefore, she turned off her mobile phone.

(Cô ấy mong muốn sẵn sàng cho tới kì thi; chính vì vậy cô ấy vẫn tắt Smartphone.)

A. however: tuy rằng nhiên   

B. otherwise: ngược lại  

C. therefore: vì thế vậy

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Combine the two sentences to tát make compound sentences, using the words from the box.

(Kết phù hợp nhị câu sẽ tạo câu ghép, dùng những kể từ vô vỏ hộp.)

                                or          therefore          so              but        otherwise

1. Phong has to tát study harder. He may fail the exam.

(Phong cần học tập chuyên cần rộng lớn. Anh ấy hoàn toàn có thể trượt kỳ đua.)

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy cực kỳ mẫn cảm. Đừng phản hồi về loại tóc mới nhất của cô ý ấy.)

3. Mi wants to tát have more friends. She doesn’t connect well with others.

(Mi mong muốn nhận thêm các bạn. Cô ấy ko liên kết đảm bảo chất lượng với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

(Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo gót group. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo gót cặp.)

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông media.

(Bạn tôi mến khoe khoang những loại mới nhất của cô ý ấy. Cô thông thường đăng hình họa lên social.)

Phương pháp giải:

or: hoặc là

therefore: vì vậy (đứng đầu câu, ngăn cơ hội với mệnh đề sau nó tự lốt phẩy; hoặc đứng đằm thắm lốt chấm phẩy và lốt phẩy)

so: vì vậy (đứng sau lốt phẩy, thông thường đứng đằm thắm nhị mệnh đề)

but: nhưng

otherwise: nếu ko thì

Lời giải chi tiết:

1. Phong has to tát study harder; otherwise, he may fail the exam.

(Phong cần học tập chuyên cần còn nếu như không cậu tao tiếp tục trượt bài xích đánh giá.)

2. She is very sensitive; therefore, don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy cực kì mẫn cảm nên chớ phản hồi loại tóc mới nhất của cô ý ấy.)

3. Mi wants to tát have more friends, but she doesn’t connect well with others.

(Mi mong muốn nhận thêm nhiều các bạn tuy nhiên cô ấy ko liên kết đảm bảo chất lượng với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups, or students can work in pairs.

(Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo gót group hoặc thao tác làm việc theo gót cặp.)

5. My friend likes showing off her new things, so she often posts pictures on social truyền thông media.

(Bạn tôi mến khoe khoang loại mới nhất của cô ý ấy nên cô ấy thông thường đăng những tấm hình lên social.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES. Which group has the most sentences?

(TRÒ CHƠI. Nhóm nào là có khá nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

(Làm việc group. Mỗi group tạo nên phổ thông câu ghép càng đảm bảo chất lượng. Nhóm có khá nhiều câu đích thị nhất là group thành công.)

Lời giải chi tiết:

He came first; therefore, he got a good seat.

(Anh tao cho tới trước nên anh tao đem số ghế đảm bảo chất lượng.)

She loved flowers, and I always bought her flowers, however she didn’t lượt thích to tát get them.

(Cô ấy yêu thương hoa, và tôi luôn luôn mua sắm hoa cho tới cô ấy, song cô ấy lại ko mến nhận bọn chúng.)

She didn’t want to tát go to tát the dentist, but she went anyway.

(Cô ấy không thích cho tới nha sĩ, tuy nhiên rồi cô ấy vẫn lên đường.)

My father’s job is very difficult, but he enjoys going to tát work every day.

(Công việc của phụ thân tôi cực kỳ trở ngại, tuy nhiên ông ấy vẫn mến đi làm việc thường ngày.)

I would lượt thích to tát help you with this and ease your burden, yet unfortunately, I have no time.

(Tôi mong muốn hùn cậu chuyện này và giảm sút nhiệm vụ của cậu, tuy nhiên rủi ro là, tôi không tồn tại thời hạn.)

Some people disagree with this theory; however, it’s never been proven right.

(Có vài ba người lắc đầu với thuyết này, song, nó vẫn chưa lúc nào được minh chứng là đích thị.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to tát the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông media and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông media the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs tự you want to tát join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers to tát your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below tự you think teens face? 2. Listen to tát a conversation and choose the correct answer to tát each question. 3. Listen to tát the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more phàn nàn one solution to tát a problem.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking back

  1. Complete the webs with suitable words and phrases. 2. Fill in each blank with the correct khuông of the word from the box. 3. Use the conjunctions provided to tát connect the sentences. 4. Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: rừng xà nu giáo án

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.