từ vựng tiếng anh lớp 4

Có vốn liếng kể từ vựng đa dạng là 1 trong những ưu thế rộng lớn trong các việc học tập giờ đồng hồ Anh và chung tiếp xúc dễ dàng và đơn giản. Vậy, học viên lớp 4 cần thiết cầm những chủ thể kể từ vựng nào? ILA tổ hợp không thiếu từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 theo đuổi từng unit của tất cả năm học tập nhập nội dung bài viết sau đây. Ba u hãy nhắc nhở nhỏ xíu ôn luyện nhằm nắm rõ kể từ vựng nhé!

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 theo đuổi công tác SGK

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao hàm trăng tròn bài học kinh nghiệm (Unit) ứng với trăng tròn chủ thể không giống nhau. Với con số bài học kinh nghiệm này, học viên được học tập nhập 2 kỳ, từng kỳ bao gồm 10 unit.

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 4

ILA tiếp tục tổ hợp kể từ vựng giờ đồng hồ Anh SGK lớp 4 theo đuổi từng đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm của cả hai kỳ nhằm nhỏ xíu ôn luyện và gia tăng vốn liếng kể từ của tớ.

1. Từ vựng lớp 4 kỳ 1 – Unit 1

Chủ đề: Nice to tướng see you again (Rất phấn chấn được hội ngộ bạn)

Các từ vựng tiếng anh lớp 4.

• morning /ˈmɔːrnɪŋ/: buổi sáng

• good morning /ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/: xin chào buổi sáng

• afternoon /ˌæftərˈnuːn/: buổi chiều

• good afternoon /ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn/: xin chào buổi chiều

• evening /ˈiːvnɪŋ/: buổi tối

• good evening /ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ/: xin chào buổi tối

• night /naɪt/: buổi đêm

• good night /ɡʊd/ /naɪt/: chúc ngủ ngon

• midnight /ˈmɪdnaɪt/: nửa đêm

• tomorrow /təˈmɑːrəʊ/: ngày mai

• later /ˈleɪtər/: sau đó

• again /əˈɡeɪn/: lại, lượt nữa

• greeting /ˈɡriːtɪŋ/: lời nói chào

• goodbye /ˌɡʊdˈbaɪ/: xin chào tạm thời biệt

>>> Tìm hiểu thêm: Trọn cỗ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 kèm cặp phiên âm

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 kỳ 1 – Unit 2

Chủ đề: I’m from nhật bản (Mình tới từ Nhật Bản)

Từ vựng giờ đồng hồ anh lớp 4 theo đuổi từng unit.

• nation /ˈneɪʃn/: quốc gia

• nationality /ˌnæʃəˈnæləti/: quốc tịch

• country /ˈkʌntri/: khu đất nước

• England /ˈɪŋɡlənd/: nước Anh

• English /ˈɪŋɡlɪʃ/: người Anh, giờ đồng hồ Anh

• America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ

• American /əˈmerɪkən/: người Mỹ

• nhật bản /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản

• Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/: người Nhật, giờ đồng hồ Nhật

• Malaysia /məˈleɪʒə/: nước Mã Lai

• Malaysian /məˈleɪʒn/: giờ đồng hồ Mã Lai, người Mã Lai

• Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam

• Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/: giờ đồng hồ Việt, người Việt

3. Từ vựng giờ đồng hồ Anh công tác lớp 4 – Unit 3

Chủ đề: What day is it today? (Hôm ni là loại mấy?)

Từ vựng giờ đồng hồ anh lớp 4 kì 1.

• today /təˈdeɪ/: hôm nay

• day /deɪ/: ngày

• week /wiːk/: tuần

• weekend /ˈwiːkend/: cuối tuần

• Monday /ˈmʌndeɪ/: loại Hai

• Tuesday /ˈtuːzdeɪ/: loại Ba

• Wednesday /ˈwenzdeɪ/: loại Tư

• Thursday /ˈθɜːrzdeɪ/: loại Năm

• Friday /ˈfraɪdeɪ/: loại Sáu

• Saturday /ˈsætərdeɪ/: loại Bảy

• Sunday /ˈsʌndeɪ/: Chủ nhật

4. Từ vựng giờ đồng hồ Anh học tập kỳ I lớp 4 – Unit 4

Chủ đề: When’s your birthday? (Khi này là sinh nhật bạn?)

Chủ đề sinh nhật.

• month /mʌnθ/: tháng

• year /jɪr/: năm

• birthday /ˈbɜːrθdeɪ/: sinh nhật, ngày sinh

• January /ˈdʒænjueri/: mon Một

• February /ˈfebrueri/: mon Hai

• March /mɑːrtʃ/: mon Ba

• April /ˈeɪprəl/: mon Tư

• May /meɪ/: mon Năm

• June /dʒuːn/: mon Sáu

• July /dʒuˈlaɪ/: mon Bảy

• August /ɔːˈɡʌst/: mon Tám

• September /sepˈtembər/: mon Chín

• October /ɑːkˈtəʊbər/: mon Mười

• November /nəʊˈvembər/: mon Mười một

• December /dɪˈsembər/: mon Mười hai

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp ý kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 không thiếu và chi tiết

5. Các kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 5

Chủ đề: Can you swim? (Bạn hoàn toàn có thể tập bơi không?)

Chủ đề lượn lờ bơi lội.

• can /kæn/: hoàn toàn có thể (có năng lực làm những gì đó)

• swim /swɪm/: bơi

• go swimming /ɡəʊˈswɪmɪŋ/: lên đường bơi

• draw /drɔː/: vẽ

• sing /sɪŋ/: hát

• swing /swɪŋ/: đu đưa

• dance /dæns/: khiêu vũ

• ride /raɪd/: lái xe

• cook /kʊk/: nấu nướng ăn

• skate /skeɪt/: trượt băng

• skip /skɪp/: nhảy dây

• play /pleɪ/: chơi

• guitar /ɡɪˈtɑːr/: đàn ghi ta

• piano /piˈænəʊ/: đàn piano

• volleyball /ˈvɑːlibɔːl/: bóng chuyền

• tennis /ˈtenɪs/: quần vợt

• chess /tʃes/: cờ vua

6. Từ vựng giờ đồng hồ Anh SGK lớp 4 – Unit 6

Chủ đề: Where’s your school? (Trường học tập của khách hàng ở đâu?)

Không lừa lọc ILA Hóc Môn.

• school /skuːl/: ngôi trường học

• class /klæs/: lớp học

• student /ˈstuːdnt/: học tập sinh

• classroom /ˈklæsruːm/: chống học

• study /ˈstʌdi/: học

• address /əˈdres/: địa chỉ

• street /striːt/: lối, phố

• road /rəʊd/: con cái đường

• village /ˈvɪlɪdʒ/: ngôi làng

• district /ˈdɪstrɪkt/: quận

7. Từ vựng giờ đồng hồ Anh 4 – Unit 7

Chủ đề: What vì thế you lượt thích doing? (Bạn mến thực hiện gì?)

Tổng hợp ý từ vựng tiếng anh lớp 4.

• welcome /ˈwel.kəm/: hoan nghênh

• hobby /ˈhɑːbi/: sở thích

• reading/ˈriː.dɪŋ/: phát âm sách

• collecting stamps: thuế tầm tem

• riding a bike: giẫm xe

• playing badminton: đùa cầu lông

• flying a kite: thả diều

• taking photographs: chụp ảnh

• watching TV: coi tivi

8. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 8

Chủ đề: What subjects vì thế you have today? (Hôm ni các bạn đem môn học tập nào?)

Cách dạy dỗ toán lớp 1 mang lại trẻ con dễ nắm bắt.

• timetable /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/: thời khóa biểu

• subject /ˈsʌbdʒɪkt/: môn học

• Maths /mæθs/: môn toán

• Music /ˈmjuːzɪk/: môn âm nhạc

• Art /ɑːrt/: môn Mỹ thuật

• Science /ˈsaɪəns/: môn khoa học

• Vietnamese /ˌviːetnəˈmiːz/: môn giờ đồng hồ Việt

• PE (Physical Education): môn Thể dục

• History /ˈhɪstri/: môn Lịch sử

• IT (Information Technology): môn Tin học

>> Tìm hiểu thêm: 330 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo đuổi từng Unit

9. Từ vựng giờ đồng hồ Anh cuối học tập kỳ I lớp 4 – Unit 9

Chủ đề: What are they doing? (Bạn đang khiến gì vậy?)

Từ vựng giờ đồng hồ anh lớp 4 kì 2.

• listen to tướng music /ˈlɪsn tu ˈmjuːzɪk/: nghe nhạc

• read /riːd/: đọc

• write /raɪt/: viết

• dictation /dɪkˈteɪʃn/: chủ yếu tả

• write a dictation: ghi chép bài xích chủ yếu tả

• pain /peɪn/: vẽ

• watch /wɑːtʃ/: xem

• text /tekst/: nhắn tin

• mask /mæsk/: mặt mày nạ

• puppet /ˈpʌpɪt/: con cái rối

• exercise /ˈeksərsaɪz/: bài xích tập

10. Các kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 kỳ 2 – Unit 10

Chủ đề: Where were you yesterday? (Hôm qua loa các bạn tiếp tục ở đâu/đi đâu?)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4.

• yesterday /ˈjestərdeɪ/: hôm qua

• library /ˈlaɪ.brər.i/: thư viện

• in the school library: nhập tủ sách ngôi trường học

• at trang chủ /æt həʊm/: ở nhà

• at the zoo: ở vườn bách thú

• at school: ở trường

• on the beach: bên trên bến bãi biển

• water /ˈwɔːtər/: nước

11. Từ vựng giờ đồng hồ Anh kỳ 2 lớp 4 – Unit 11

Chủ đề: What time is it? (Bây giờ là bao nhiêu giờ?)

Chủ đề thời hạn.

• get up /ɡet ʌp/: thức dậy

• go to tướng school /ɡəʊ tə skuːl/: lên đường học

• go to tướng bed /ɡəʊ tə bed/: lên đường ngủ

• breakfast /ˈbrek.fəst/: bữa sáng

• lunch /lʌntʃ/: bữa trưa

• dinner /ˈdɪn.ər/: bữa tối

• at noon /ət nuːn/: nhập buổi trưa

• a.m (ante meridiem) /æm/: buổi sáng

• p.m (post meridiem) /ˌpiːˈem/: giờ chiều tối

• o’clock /əˈklɒk/: giờ

• go trang chủ /ɡəʊ həʊm/: về nhà

• go to tướng bed /ɡəʊ tə bed/: lên đường ngủ

12. Từ vựng giờ đồng hồ Anh SGK lớp 4 – Unit 12

Chủ đề: What does your father do? (Bố các bạn thực hiện nghề ngỗng gì?)

Chủ đề nghề nghiệp và công việc.

• interview /ˈɪn.tə.vjuː/: phỏng vấn

• teacher /ˈtiː.tʃər/: giáo viên

• student /ˈstjuː.dənt/: học tập sinh

• driver /ˈdraɪ.vər/: tài xế

• clerk /klɑːk/: nhân viên cấp dưới văn phòng

• worker /ˈwɜːrkər/: công nhân

• farmer /ˈfɑː.mər/: nông dân

• hospital /ˈhɒs.pɪ.təl/: bệnh dịch viện

• nurse /nɜːs/: hắn tá

• factory /ˈfæk.tər.i/: căn nhà máy

• office /ˈɒf.ɪs/: văn phòng

• field /fiːld/: cánh đồng

>>> Tìm hiểu thêm: 390+ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 công tác mới

13. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 13

Chủ đề: Would you lượt thích some milk? (Bạn vẫn muốn húp sữa không?)

Tổng hợp ý từ vựng tiếng anh lớp 4 mang lại nhỏ xíu.

• beef /biːf/: thịt bò

• pork /pɔːk/: thịt lợn

• fish /fɪʃ/: cá

• chicken /ˈtʃɪk.ɪn/: gà

• noodles /ˈnɒd.əl/: mỳ

• bread /bred/: bánh mì

• rice /raɪs/: cơm

• vegetables /ˈvedʒ.tə.bəl/: rau

• milk /mɪlk/: sữa

• water /ˈwɔː.tər/: nước

• lemonade /ˌlem.əˈneɪd/: nước chanh

• orange juice /ˈɒr.ɪndʒ ˌdʒuːs/: nước cam

14. Từ vựng giờ đồng hồ Anh công tác lớp 4 – Unit 14

Chủ đề: What does he look like? (Anh ấy/cậu ấy coi như vậy nào?)

Xem thêm: cách xoá bộ nhớ đệm trên iphone

Từ vựng giờ đồng hồ anh lớp 4 kì 2 chủ thể nước ngoài hình.

• tall /tɔːl/: cao

• short /ʃɔːt/: thấp

• big /bɪɡ/: lớn

• small /smɔːl/: nhỏ

• slim /slɪm/ miếng mai

• strong /strɒŋ/: khỏe khoắn mạnh

• old /əʊld/: già

• young /jʌŋ/: trẻ

• thin /θɪn/: mỏng tanh, gầy

• thick /θɪk/: dày

• footballer /ˈfʊt.bɔː.lər/: cầu thủ bóng đá

15. Từ vựng giờ đồng hồ Anh kỳ 2 lớp 4 – Unit 15

Chủ đề: When’s children’s day? (Khi này là Ngày Quốc tế Thiếu nhi?)

Tết nguyên vẹn đán 2023.

• New Year /ˌnjuː ˈjɪər/: Năm mới

• Children’s Day: Tết Thiếu nhi

• Teachers’ Day: Ngày Nhà giáo

• các buổi tiệc nhỏ /ˈpɑː.ti/: bữa tiệc

• Christmas /ˈkrɪs.məs/: Giáng sinh

• festival /ˈfestɪvl/: lễ hội

• decorate /ˈdek.ə.reɪt/: trang trí

• display /dɪˈspleɪ/: trưng bày

• lucky money /ˈlʌki ˈmʌni/: chi phí lì xì

• firework /ˈfaɪə.wɜːk/: pháo hoa

• wear /weər/: mặc

16. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 16

Chủ đề: Let’s go to tướng the bookshop (Chúng tao hãy tiếp cận hiệu sách nhé!)

Đọc sách là cơ hội dạy dỗ trẻ con phát âm thời gian nhanh nên test.

• bakery /ˈbeɪkəri/: siêu thị bánh mì

• sweet cửa hàng /ˈswiːt ˌʃɒp/: siêu thị bánh kẹo

• bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/: hiệu sách

• pharmacy /ˈfɑː.mə.si/: hiệu thuốc

• supermarket /ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/: siêu thị

• cinema /ˈsɪn.ə.mɑː/: rạp chiếu phim

• food stall: quầy phân phối thực phẩm

• buy /baɪ/: mua

• film /fɪlm/: phim

• hungry /ˈhʌŋɡri/: đói

• busy /ˈbɪzi/: bận

• postcard /ˈpəʊst.kɑːd/: bưu thiếp

17. Từ vựng công tác giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 17

Chủ đề: How much is the T-shirt? (Chiếc áo thun này từng nào tiền?)

Chủ đề năng động.

• coat /kəʊt/: áo choàng

• jacket /ˈdʒæk.ɪt/: áo khoác

• jumper /ˈdʒʌm.pər/: áo len

• T-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/: áo phông

• blouse /blaʊz/: áo cánh

• scarf /skɑːf/: khăn choàng cổ

• skirt /skɜːt/: váy

• trousers /ˈtraʊ.zər/: quần dài

• jeans /dʒiːnz/: quần jean

• sandals /ˈsæn.dəl/: xăng đan, dép

• shoes /ʃuː/: song giày

• mittens /ˈmɪt.ən/: căng thẳng tay

>>> Tìm hiểu thêm: 400+ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 công tác mới

18. Từ vựng SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 18

Chủ đề: What’s your phone number? (Số điện thoại cảm ứng thông minh của khách hàng là số mấy?)

Bé học tập kể từ vựng bên trên tablet.

• mobile phone /ˌməʊ.baɪl ˈfəʊn/: điện thoại cảm ứng thông minh di động

• phone number /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/: số năng lượng điện thoại

• present /ˈprez.ənt/: đá quý tặng

• picnic /ˈpɪk.nɪk/: cắm trại

• go fishing /ɡəʊ ˈfɪʃɪŋ/: lên đường câu cá

• go for a walk /ɡəʊ fər ə wɔːk/: lên đường dạo bước, lên đường bộ

• go skating /ɡəʊ ˈskeɪtɪŋ/: lên đường trượt băng

• repeat /rɪˈpiːt/: nhắc lại

• invite /ɪnˈvaɪt/: mời

• enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/: tận thưởng, thưởng thức

19. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 19

Chủ đề: What animal vì thế you want to tướng see? (Bạn ham muốn coi động vật hoang dã nào?)

Từ vựng về loài vật.

• zoo /zuː/: sở thú

• animal /ˈænɪml/: động vật

• monkey /ˈmʌŋ.ki/: con cái khỉ

• crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: cá sấu

• elephant /ˈel.ɪ.fənt/: con cái voi

• tiger /ˈtaɪ.ɡər/: hổ

• zebra /ˈzeb.rə/: ngựa vằn

• kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/: loài chuột túi

• bear /ber/: con cái gấu

• scary /ˈskeə.ri/: xứng đáng sợ

• funny /ˈfʌn.i/: vui nhộn, phấn chấn vẻ

• wonderful /ˈwʌn.də.fəl/: tuyệt hảo, đẹp

• fast /fæst/: nhanh

• beautiful /ˈbjuːtɪfl/: xinh đẹp

• friendly /ˈfrendli/: thân thuộc thiện

• want /wɑːnt/: muốn

20. Từ vựng giờ đồng hồ Anh vào cuối kỳ 2 lớp 4 – Unit 20

Chủ đề: What are you going to tướng vì thế this summer? (Bạn tiếp tục làm những gì nhập ngày hè này?)

ila chuyến xe cộ ngày hè ila happy summer bus 2023

• summer /ˈsʌmər/: mùa hè

• holiday /ˈhɑːlədeɪ/: kỳ nghỉ

• sea /siː/: biển

• khách sạn /həʊˈtel/: khách hàng sạn

• cất cánh /beɪ/: vịnh

• go on a boat cruise /ɡəʊ ɑːn ə bəʊt kruːz/: lên đường du thuyền

• seafood /ˈsiː.fuːd/: hải sản

• sandcastle /ˈsændˌkɑː.səl/: thành tháp cát

• enormous /ɪˈnɔː.məs/: to tướng rộng lớn, khổng lồ

• delicious /dɪˈlɪʃ.əs/: ngon

• prepare /prɪˈpeər/: chuẩn chỉnh bị

• stay /steɪ/: ở lại

• build /bɪld/: xây

>>> Tìm hiểu thêm: 120 kể từ vựng về rau xanh hoa quả giờ đồng hồ Anh

Bài luyện kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4

Trên đó là tổ hợp những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh SGK lớp 4 nhập cả năm học tập. Để hoàn toàn có thể ghi lưu giữ đảm bảo chất lượng rộng lớn, nhỏ xíu hãy triển khai xong những bài xích luyện bên dưới đây:

Bài luyện 1: Quan sát tranh giành và lựa chọn kể từ điền nhập lốt gạch men sẽ được thương hiệu con cái vật

Hình 1:

Hình 1

Hình 2:

Hình 2

Hình 3:

Hình 3

Hình 4:

Hình 4

Hình 5:

Hình 5

Hình 6:

Hình 6

Hình 7:

Hình 7

Hình 8:

Hình 8

Đáp án:

1. Tiger

2. Bear

3. Zebra

4. Mouse

5. Kangaroo

6. Hippo

7. Giraffe

8. Turtle

Bài luyện 2. Tìm kể từ ko nằm trong loại

1.

a. bear

b. zebra

c. tennis

2.

a. Tuesday 

b. August

c. December

3.

a. summer

b. farmer

c. worker

4.

a. year

b. two

c. month

5.

a. candy

b. cake

c. birthday

Đáp án:

1. c

2. a

3. a

4. b

5. c

Bài luyện 3: Sắp xếp những vần âm sẽ tạo trở nên kể từ vừa lòng khêu gợi ý

Gợi ý: teska -> skate

1. arwd -> _____

2. ibg -> _____

3. imsw -> _____

4. kcoo -> _____

5. tsya -> _____

Đáp án:

1. draw

2. big

3. swim

4. cook

5. stay

Bài luyện 4: Đọc và lựa chọn câu vấn đáp chính (lưu ý có một kể từ ko sử dụng)

classrooms         streets          primary school        school bag   

1. Pupil puts their pencil cases, books and notebooks in them. ______

2. Where students sit in and study with their teachers every day. ______

3. There are many bicycles, cars and motorbikes moving in them. ______

4. Children from 6 to tướng 10 years old go there to tướng study every day. ______

Đáp án:

1. school bag

2. classrooms

3. streets

4. primary school

Bài luyện 5: Chọn những kể từ sau điền nhập địa điểm trống trải nhằm triển khai xong câu (lưu ý có một kể từ ko sử dụng)

zoo           library              paper           kite          beach        fast

1. I lượt thích make ____ planes

2. My sister went to tướng the____to read a book yesterday.

3. We were on the ____ yesterday

4. Nam likes to tướng go to tướng the ____ to tướng see animals.

5. Huong can make a ____ very nice

Đáp án:

1. paper

2. library

3. beach

4. zoo

Xem thêm: cách xóa tài khoản zalo

5. kite

ILA tiếp tục tổ hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 theo đuổi từng đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm. Dựa nhập những kiến thức và kỹ năng này, ba mẹ hãy chỉ dẫn nhỏ xíu ôn luyện thường ngày và triển khai xong những bài xích luyện nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp ý 300+ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh mang lại nhỏ xíu theo đuổi từng công ty đề