trong pascal mở tệp để ghi kết quả ta phải sử dụng thủ tục

YOMEDIA

Bạn đang xem: trong pascal mở tệp để ghi kết quả ta phải sử dụng thủ tục

 • Câu hỏi:

  Trong pascal banh tệp nhằm ghi thành phẩm tớ dùng thủ tục:

  • A. Reset(<tên thay đổi tệp>);
  • B. Rewrite(<tên thay đổi tệp>);
  • C. Rewrite(<tên tệp>);
  • D. Reset(<tên tệp>);

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 151885

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: công nghệ 11 trang 21

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tớ sử dụng thủ tục
 • Khai báo  Var a: array[1..10] of Integer. Trong những câu mệnh lệnh sau, mệnh lệnh nào là bị lỗi:
 • Mảng là loại dữ liệu:
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn lịch trình sau thể hiện màn hình hiển thị thành phẩm gì?(Phần khai báo và kết thúc đẩy chương tr
 • Để gắn thương hiệu tệp cho tới thay đổi tệp tớ dùng câu lệnh:
 • Trong ngôn từ thiết kế pascal, giấy tờ thủ tục chèn xâu S1 nhập xâu S2 chính thức từ vựng trí vt tớ viết:
 • Kết ngược của việc triển khai hàm pos(‘ab’, ‘defbcad’) là  :
 • Tham chiếu cho tới thành phần mảng một chiều được xác lập vị ?
 • Trong những khai báo sau, khai báo nào là đúng?
 • Kiểu tài liệu những thành phần với nhập mảng là :
 • Cú pháp khai báo cấu hình lặp dạng  lùi với số đợt lặp biết trước là:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là là Sai?
 • Cho st1:= ‘abc’;  st2:=‘deft’. Kết ngược gọi insert(st2,st1,3):
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, (chọn câu đúng)
 • ‘hoc’ +‘Tin’ triển khai luật lệ ghép xâu bên trên cho tới thành phẩm gì?
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, tuyên bố nào là sau đấy là chính với câu mệnh lệnh rẽ nhánh if…then…?
 • Cú pháp nhằm khai báo mảng một chiều thẳng là:
 • Mở tệp f nhằm gọi tài liệu tớ dùng mệnh lệnh nào là sau đây:
 • Trong pascal banh tệp nhằm ghi thành phẩm tớ dùng thủ tục:
 • Phát biểu nào là bên dưới đấy là đúng:
 • Hàm EOF() có mức giá trị
 • Mảng một chiều là:
 • Khai báo nào là sau đấy là đúng:
 • Cho st:=‘chuc cac ban may man’,thành phẩm của hàm length(st) là:
 • Trong ngôn từ thiết kế pascal, giấy tờ thủ tục Delete(st, vt, n) triển khai việc làm gì trong việc sau:
 • Chọn đáp án đúng: Trong ngôn từ thiết kế Pascal, hàm Length(S) cho tới thành phẩm là gì ?
 • Chọn đáp án đúng: Trong ngôn từ thiết kế pascal, giấy tờ thủ tục Insert(S1, S2, n) triển khai việc làm gì ?
 • Chọn đáp án đúng: Trong ngôn từ thiết kế Pascal, câu mệnh lệnh nào là sau đấy là chính ?
 • Chọn đáp án đúng: Hãy điền nhập điểm rỗng tuếch trong khúc lịch trình sau đây:Nhập 2 xâu kể từ keyboard và đánh giá kí tự động trước tiên của xâu
 • Chọn đáp án đúng: Hãy cho biết thêm thành phẩm sau thời điểm triển khai lịch trình sau đây:Program mangmotchieu;Var   M:array[1..

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA

Xem thêm: vẽ lọ hoa sen và quả