toán lớp 4 trang 176

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất không thiếu thốn những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 176

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Sơ loại trí tuệ Việc tổng - hiệu, hiệu - tỉ

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập dù trống: 

Tổng nhì số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhì số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần cân nhau.

- Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhì số phân chia mang đến tổng số phần cân nhau.

- Tìm số bé xíu (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

- Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ lên đường số bé xíu, …).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai: 

Coi số bé xíu bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(6\) phần như vậy.

Tổng số phần cân nhau là:

\(1 + 6 = 7\) (phần)

Số bé xíu là:

\(91 : 7 \times  1 = 13\)

Số rộng lớn là:

\(91-13=78\) 

+) Cột loại ba:

Coi số bé xíu bao gồm \(2\) phần cân nhau thì số rộng lớn bao gồm \(3\) phần như vậy.

Tổng số phần cân nhau là:

\( 2+ 3=5\) (phần)

Số bé xíu là:

\(170:5 \times 2 = 68\)

Số rộng lớn là:

\( 170-68 =102 \) 

+) Cột loại tư:

Coi số bé xíu bao gồm \(3\) phần cân nhau thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Tổng số phần cân nhau là: 

\( 3+5=8 \) (phần)

Số bé xíu là:

\(216: 8\times 3 = 81\)

Số rộng lớn là:

\( 216- 81= 135\) 

 Vậy tớ với bảng thành quả như sau :

Tổng nhì số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhì số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

 \(13\)

 \(68\)

 \(81\)

Số lớn

\( 78\)

 \(102\)

\(135\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập dù trống:

Hiệu nhì số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhì số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần cân nhau.

2. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia mang đến hiệu số phần cân nhau.

3. Tìm số bé xíu (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy số bé xíu cùng theo với hiệu của nhì số ...).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai:

Coi số bé xíu bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Hiệu số phần cân nhau là:

\(5 - 1 = 4\) (phần)

Số bé xíu là:

\(72 : 4 \times 1 = 18\)

Số rộng lớn là:

\(18 + 72 = 90\)

+) Cột loại ba:

Coi số bé xíu bao gồm \(3\) phần cân nhau thì số rộng lớn bao gồm \(4\) phần như vậy.

Xem thêm: môn tin học tiếng anh là gì

Hiệu số phần cân nhau là:

\(4 - 3 = 1\) (phần)

Số bé xíu là:

\(63 : 1 \times 3 = 189\)

Số rộng lớn là:

\(189 + 63 = 252\)

+) Cột loại tư:

Coi số bé xíu bao gồm \(3\) phần cân nhau thì số rộng lớn bao gồm \(7\) phần như vậy.

Hiệu số phần cân nhau là:

\(7 - 4 = 3\) (phần)

Số bé xíu là:

\(105 : 3 \times 4 = 140\)

Số rộng lớn là:

\(140 + 105 = 245\)

Ta với bảng thành quả như sau: 

Hiệu nhì số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhì số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

 \(18\)

 \(189\)

 \(140\)

Số lớn

\( 90\)

\( 252\)

\(245\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai kho chứa chấp \(1350\) tấn thóc. Tìm số thóc của từng kho, hiểu được số thóc của kho loại nhất bằng \(\dfrac{4}{5}\) số thóc của kho loại nhì.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần cân nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhì số phân chia mang đến tổng số phần cân nhau.

4. Tìm số bé xíu (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ lên đường số bé xíu, …).

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ loại, tổng số phần cân nhau là:

\(4 + 5 = 9\) (phần)

Số thóc của kho loại nhất là:

\(1350 : 9 \times 4 = 600\) (tấn)

Số thóc của kho loại nhì là:

\(1350 - 600 = 750\) (tấn)

         Đáp số: Kho loại nhất: \(600\) tấn thóc;

                    Kho loại hai: \(750\) tấn thóc.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một cửa hàng bán tốt \(56\) vỏ hộp kẹo và vỏ hộp bánh, nhập cơ số vỏ hộp kẹo bằng \(\dfrac{3}{4}\) số vỏ hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán tốt từng nào vỏ hộp từng loại ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần cân nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhì số phân chia mang đến tổng số phần cân nhau.

4. Tìm số bé xíu (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ lên đường số bé xíu, …).

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ loại, tổng số phần cân nhau là:

\( 3 + 4 = 7\) (phần)

Số vỏ hộp kẹo là:

\(56 : 7 \times  3 = 24\) (hộp)

Số vỏ hộp bánh là:

\(56 - 24 = 32\) (hộp)

          Đáp số: Kẹo: \(24 \) hộp;

                      Bánh: \(32\) vỏ hộp.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc. Sau \(3\) năm nữa tuổi hạc u tiếp tục vội vàng \(4\) phiên tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc của từng người lúc này.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi hạc con cái sau \(3\) năm nữa (vai trò là số bé) bao gồm \(1\) phần thì tuổi hạc u sau \(3\) năm nữa (vai trò là số lớn\) bao gồm \(4\) phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần cân nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia mang đến hiệu số phần cân nhau.

4. Tìm số bé xíu và số lớn

5. Tìm số tuổi hạc lúc này tớ lấy số tuổi hạc sau \(3\) năm nữa trừ lên đường \(3\) tuổi hạc.

Lời giải chi tiết:

Hiệu số tuổi hạc bất biến theo đòi thời hạn. Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc thì sau \(3\) năm nữa u rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc.

Ta với sơ loại số tuổi hạc sau \(3\) năm nữa:

Theo sơ loại,hiệu số phần cân nhau là:

\(4 - 1 =  3\) (phần)

Tuổi con cái sau 3 năm nữa là:

\(27 : 3 = 9\) (tuổi)

Tuổi con cái lúc này là:

\(9 - 3 = 6\) (tuổi)

Tuổi u lúc này là:

\(27 + 6 = 33\) (tuổi)

Xem thêm: lời bài hát mưa chiều

                 Đáp số: Mẹ: \(33\) tuổi;

                             Con: \(6\) tuổi hạc.

Loigiaihay.com