toán lớp 4 trang 117 luyện tập

Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 117 luyện tập

Giải bài bác tập luyện trang 117, 18 SGK Toán 4: Luyện tập luyện quy đồng khuôn những phân số với đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể. Lời giải hoặc mang lại bài bác tập luyện Sách giáo khoa môn Toán lớp 4 này sẽ hùn những em học viên rèn luyện cơ hội quy đồng khuôn số nhị phân số nhập tình huống giản dị và đơn giản, cơ hội thực hành thực tế quy đồng khuôn số nhị phân số trong những dạng bài bác tập luyện. Sau phía trên chào chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể điều giải.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 116, 117 Quy đồng khuôn những phân số

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 117, 118). Lời giải và đáp án bám sát lịch trình học tập. Các em học viên nằm trong đối chiếu so sánh thành phẩm tại đây.

Toán lớp 4 trang 117 rèn luyện Bài 1

Quy đồng khuôn số những phân số:

a) \displaystyle{1 \over 6} và \displaystyle{4 \over 5} ;

\displaystyle{{11} \over {49}} và \displaystyle{8 \over 7};

\displaystyle{{12} \over 5} và \displaystyle{5 \over 9};

b) \displaystyle{5 \over 9} và \displaystyle{7 \over {36}} ;

\displaystyle{{47} \over {100}} và \displaystyle{{17} \over {25}};

\displaystyle{4 \over 9} và \displaystyle{5 \over 8}.

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn số nhị phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhất nhân với khuôn số của phân số loại nhị.

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhị nhân với khuôn số của phân số loại nhất.

Đáp án:

a) \displaystyle{1 \over 6} = {{1 \times 5} \over {6 \times 5}} = {5 \over {30}};\,\,\,\,{4 \over 5} = {{4 \times 6} \over {5 \times 6}} = {{24} \over {30}}

Vậy quy đồng khuôn nhị phân số \displaystyle{1 \over 6} và \displaystyle{4 \over 5} được nhị phân số\displaystyle{5 \over {30}} và \displaystyle {{24} \over {30}}.

+) Giữ vẹn toàn phân số \displaystyle{{11} \over {49}} \displaystyle;\,\,\,\,{8 \over 7} = {{8 \times 7} \over {7 \times 7}} = {{56} \over {49}}

Vậy quy đồng khuôn nhị phân số\displaystyle{{11} \over {49}} và \displaystyle{8 \over 7} được nhị phân số \displaystyle{{11} \over {49}} và \displaystyle {{56} \over {49}}.

+) \displaystyle{{12} \over 5} = {{12 \times 9} \over {5 \times 9}} = {{108} \over {45}}; \displaystyle\,\,\,\,{5 \over 9} = {{5 \times 5} \over {9 \times 5}} = {{25} \over {45}}

Vậy quy đồng khuôn nhị phân số \displaystyle{{12} \over 5} và \displaystyle{5 \over 9} được nhị phân số\displaystyle{{108} \over {45}} và \displaystyle {{25} \over {45}}.

b) \displaystyle{5 \over 9} = {{5 \times 4} \over {9 \times 4}} = {{20} \over {36}}; không thay đổi phân số\displaystyle{7 \over {36}}.

Vậy quy đồng khuôn nhị phân số \displaystyle{5 \over 9} và \displaystyle{7 \over {36}} được nhị phân số \displaystyle {{20} \over {36}} và \displaystyle {7 \over {36}}.

+) Giữ vẹn toàn phân số \displaystyle{{47} \over {100}}; \displaystyle \,\,\,\,{{17} \over {25}} = {{17 \times 4} \over {25 \times 4}} = {{68} \over {100}}.

Vậy quy đồng khuôn nhị phân số \displaystyle{{47} \over {100}} và \displaystyle{{17} \over {25}} được nhị phân số\displaystyle{{47} \over {100}} và \displaystyle {{68} \over {100}}.

+)\displaystyle{4 \over 9} = {{4 \times 8} \over {9 \times 8}} = {{32} \over {72}};\,\,\,\,\,{5 \over 8} = {{5 \times 9} \over {8 \times 9}} = {{45} \over {72}}

Vậy quy đồng khuôn nhị phân số \displaystyle{4 \over 9} và \displaystyle{5 \over 8} được nhị phân số \displaystyle {{32} \over {72}} và \displaystyle {{45} \over {72}}.

Toán lớp 4 trang 117 rèn luyện Bài 2

a) Hãy ghi chép \displaystyle{3 \over 5} và 2 trở thành nhị phân số đều phải sở hữu khuôn số là 5.

b) Hãy ghi chép 5 và \displaystyle{5 \over 9} trở thành nhị phân số sở hữu khuôn số là 9; là 18.

Đáp án:

a) Viết 2 bên dưới dạng phân số sở hữu khuôn số là một, tiếp sau đó ghi chép phân số cơ trở thành phân số sở hữu khuôn số là 5 bằng phương pháp nhân cả tử số và khuôn số với 5; không thay đổi phân số \displaystyle{3 \over 5}.

b) +) Viết 5 bên dưới dạng phân số sở hữu khuôn số là một, tiếp sau đó ghi chép phân số cơ trở thành phân số sở hữu khuôn số là 9 bằng phương pháp nhân cả tử số và khuôn số với 5; không thay đổi phân số \displaystyle{5 \over 9}.

+) Viết 5 bên dưới dạng phân số sở hữu khuôn số là một, tiếp sau đó ghi chép phân số cơ trở thành phân số sở hữu khuôn số là 18 bằng phương pháp nhân cả tử số và khuôn số với 18.

Ta có: 18: 9 = 2, bởi vậy tớ ghi chép phân số \displaystyle{5 \over 9} trở thành phân số sở hữu khuôn số là 18 bằng phương pháp nhân cả tử số và khuôn số với 2.

Đáp án

a) Giữ vẹn toàn phân số \displaystyle{3 \over 5};

\displaystyle2 = {2 \over 1} = {{2 \times 5} \over {1 \times 5}} = {{10} \over 5}

b)\displaystyle5 = {5 \over 1} = {{5 \times 9} \over {1 \times 9}} = {{45} \over 9}; không thay đổi phân số \displaystyle{5 \over 9}.

\displaystyle5 = {5 \over 1} = {{5 \times 18} \over {1 \times 18}} = {{90} \over {18}};

\displaystyle\,\,\,{5 \over 9} = {{5 \times 2} \over {9 \times 2}} = {{10} \over {18}}.

Toán lớp 4 trang 117 rèn luyện Bài 3

Quy đồng khuôn số những phân số sau (theo mẫu):

Xem thêm: vẽ cờ

Mẫu: Quy đồng khuôn số những phân số:

\displaystyle{1 \over 2};{1 \over 3} và \displaystyle{2 \over 5}.

Ta có:

\displaystyle\eqalign{& {1 \over 2} = {{1 \times 3 \times 5} \over {2 \times 3 \times 5}} = {{15} \over {30}}; \cr& {1 \over 3} = {{1 \times 3 \times 5} \over {3 \times 2 \times 5}} = {{10} \over {30}}; \cr & {2 \over 5} = {{2 \times 2 \times 3} \over {5 \times 2 \times 3}} = {{12} \over {30}}. \cr}

Vậy: Quy đồng khuôn số những phân số: \displaystyle{1 \over 2};{1 \over 3};{3 \over 5}

được \displaystyle{{15} \over {30}};{{10} \over {30}};{{12} \over {30}}.

a) \displaystyle{1 \over 3};{1 \over 4} và \displaystyle{4 \over 5};

b)\displaystyle{1 \over 2};{2 \over 3} và \displaystyle{3 \over 4}

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn số tía phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhất nhân với tích của khuôn số của phân số loại nhị và khuôn số của phân số loại tía.

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhị nhân với tích của khuôn số của phân số loại nhất và khuôn số của phân số loại tía.

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại tía nhân với tích của khuôn số của phân số loại nhất và khuôn số của phân số loại nhị.

Đáp án:

\displaystyle\eqalign{
& {1 \over 3} = {{1 \times 4 \times 5} \over {3 \times 4 \times 5}} = {{20} \over {60}};
\cr & {1 \over 4} = {{1 \times 3 \times 5} \over {4 \times 3 \times 5}} = {{15} \over {60}}; \cr
& {4 \over 5} = {{4 \times 3 \times 4} \over {5 \times 3 \times 4}} = {{48} \over {60}}. \cr}

Vậy quy đồng khuôn số những phân số \displaystyle{1 \over 3};{1 \over 4} và \displaystyle{4 \over 5}; được \displaystyle{{20} \over {60}};{{15} \over {60}};{{48} \over {60}}.

b)

\displaystyle\eqalign{
& {1 \over 2} = {{1 \times 3 \times 4} \over {2 \times 3 \times 4}} = {{12} \over {24}};
\cr & {2 \over 3} = {{2 \times 2 \times 4} \over {3 \times 2 \times 4}} = {{16} \over {24}}; \cr
& {3 \over 4} = {{3 \times 2 \times 3} \over {4 \times 2 \times 3}} = {{18} \over {24}}. \cr}

Vậy quy đồng khuôn số những phân số \displaystyle{1 \over 2};{2 \over 3} và \displaystyle{3 \over 4} được\displaystyle{{12} \over {24}};{{16} \over {24}};{{18} \over {24}}.

Toán lớp 4 trang 117 rèn luyện Bài 4

Viết những phân số thứu tự vị 2 phân số sau và sở hữu khuôn số công cộng là 60:

\displaystyle{7 \over {12}};{{23} \over {30}}

Phương pháp giải:

Ta có: 60 : 12 = 5 và 60:30 = 2 . Do cơ tớ ghi chép phân số \dfrac{7}{12} trở thành phân số sở hữu khuôn số là 60 bằng phương pháp nhân cả tử số và khuôn số với 5; ghi chép phân số \dfrac{23}{30} trở thành phân số sở hữu khuôn số là 60 bằng phương pháp nhân cả tử số và khuôn số với 2.

Đáp án

\displaystyle\eqalign{
& {7 \over {12}} = {{7 \times 5} \over {12 \times 5}} = {{35} \over {60}}; \cr
& {{23} \over {30}} = {{23 \times 2} \over {30 \times 2}} = {{46} \over {60}}. \cr}

Toán lớp 4 trang 117 rèn luyện Bài 5

Tính (theo mẫu):

a) \displaystyle{{15 \times 7} \over {30 \times 11}};

b)\displaystyle{{4 \times 5 \times 6} \over {12 \times 15 \times 9}};

c) \displaystyle{{6 \times 8 \times 11} \over {33 \times 16}}

Mẫu:\displaystyle{{15 \times 7} \over {30 \times 11}} = {{\not{15} \times 7} \over {\not{15} \times 2 \times 11}} = {7 \over {22}}.

Phương pháp giải:

Phân tích tử số và khuôn số kết quả của những quá số, tiếp sau đó thứu tự phân tách nhẩm tích ở tử số và tích ở khuôn số cho những quá số công cộng.

Đáp án: phần b, c

Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

hoặc thực hiện như sau:

b) \displaystyle{{4 \times 5 \times 6} \over {12 \times 15 \times 9}} = {{\not{4} \times \not{5} \times \not{3} \times 2} \over {\not{4} \times \not{3} \times 3 \times \not{5} \times 9}} \displaystyle = {2 \over {27}}.

c) \displaystyle{{6 \times 8 \times 11} \over {33 \times 16}} = {{\not{2} \times \not{3} \times \not{8} \times \not{11}} \over {\not{3} \times \not{11} \times \not{8} \times \not{2}}} = 1.

>> Bài tiếp theo: Giải bài bác tập luyện trang 118 SGK Toán 4: Luyện tập luyện chung

Bài tập luyện quy đồng khuôn những phân số

  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 67: Quy đồng khuôn số những phân số
  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 68: Quy đồng khuôn số những phân số (tiếp theo)
  • Bài tập luyện Quy đồng khuôn những phân số
  • Cách quy đồng khuôn những phân số
  • Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 4: Quy đồng khuôn số

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng Giải Vở bài bác tập luyện SGK Toán 4: Luyện tập luyện Quy đồng khuôn những phân số hoặc đề đua học tập kì 1 lớp 4 và đề đua học tập kì 2 lớp 4 không thiếu thốn những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học tập theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục đích mang đến mang lại học viên lớp 4 những đề ôn đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ chuyên chở không lấy phí đề đua về và ôn luyện.

Xem thêm: tam giác bất khả thi