tính từ ed và ing

Key takeaways

Cách phân biệt tính kể từ đuôi "-ing" và "-ed" giản dị, dễ dàng hiểu:

Bạn đang xem: tính từ ed và ing

 • Tính kể từ đuôi "-ing" thông thường chỉ sự tình trạng, biểu hiện hoặc đặc thù của một người hoặc một vật.

 • Tính kể từ đuôi "-ed" thông thường được dùng làm tế bào mô tả xúc cảm của những người, sự vật.

Các cặp tính kể từ đuôi “ing”, “ed” thông thường gặp

Bài luyện vận dụng

Cách phân biệt tính kể từ đuôi ing và ed

Tính kể từ đuôi "-ing"

Tính kể từ đuôi "-ing" thường chỉ sự trạng thái, biểu hiện hoặc tính chất của một người hoặc một vật là xuất xứ tạo ra xúc cảm.

Ví dụ:

I am reading an interesting book. (Tôi đang được phát âm một cuốn sách thú vị.) → tính kể từ interesting mô tả cuốn sách, cuốn sách là xuất xứ tạo ra cảm xúc thú vị cho những người phát âm. Do cơ, nhằm mô tả cuốn sách - xuất xứ tạo ra xúc cảm này, người sử dụng tính kể từ đuôi -ing.

The movie was boring. (Bộ phim cực kỳ ngán.)→ tính kể từ boring mô tả bộ phim truyện, bộ phim truyện là xuất xứ tạo ra cảm xúc nhàm ngán cho những người coi. Do cơ, nhằm mô tả bộ phim truyện - xuất xứ tạo ra xúc cảm này, người sử dụng tính kể từ đuôi -ing.

Tính kể từ đuôi "-ed"

Tính kể từ đuôi "-ed" thông thường được dùng làm tế bào mô tả xúc cảm của những người.

 Ví dụ:

She was interested by the news. (Cô ấy kinh ngạc với thông tin mới mẻ.) → tính kể từ interesting mô tả xúc cảm của cô ấy ấy. Cô ấy cảm nhận thấy thú vị sau thời điểm coi thông tin. Dùng tính kể từ đuôi -ed nhằm mô tả cảm xúc, xúc cảm của cô ấy ấy. (Lưu ý, nếu như muốn mô tả thông tin này tạo ra xúc cảm thú vị, tớ người sử dụng interesting news)

She was bored about the upcoming trip. (Cô cảm nhận thấy nhàm ngán với chuyến du ngoạn tiếp đây.) → tính kể từ bored mô tả xúc cảm của cô ấy ấy. Cô ấy cảm nhận thấy nhàm ngán về chuyến du ngoạn tiếp đây. Dùng tính kể từ đuôi -ed nhằm mô tả cảm xúc, xúc cảm của cô ấy ấy. (Lưu ý, nếu như muốn mô tả chuyến du ngoạn này tạo ra xúc cảm nhàm ngán, tớ người sử dụng boring trip)

Một số cặp tính kể từ đuôi -ing và -ed

Một số cặp tính kể từ đuôi "-ing" và "-ed" thông thường gặp gỡ, phổ biến

Sau đó là một vài cặp tính kể từ đuôi “-ing” và “-ed” phổ cập nhằm người học tập hoàn toàn có thể tham ô khảo:

 1. Tired (mệt mỏi) - Tiring (gây mệt mỏi mỏi)

 2. Bored (chán nản) - Boring (gây nhàm chán)

 3. Interested (quan tâm) - Interesting (gây thú vị)

 4. Excited (hào hứng) - Exciting (gây hấp dẫn)

 5. Frightened (sợ hãi) - Frightening (gây đi ra cảm xúc xứng đáng sợ)

 6. Amused (thú vị) - Amusing (gây đi ra cảm xúc mừng rỡ nhộn)

 7. Surprised (ngạc nhiên) - Surprising (đáng ngạc nhiên)

 8. Exhausted (mệt lử) - Exhausting (gây đi ra sự kiệt sức)

 9. Confused (bối rối) - Confusing (gây đi ra sự bối rối)

 10. Delighted (hài lòng) - Delightful (thú vị)

 11. Disappointed (thất vọng) - Disappointing (gây thất vọng)

 12. Puzzled (bối rối) - Puzzling (gây bối rối)

 13. Satisfied (hài lòng) - Satisfying (đáng hài lòng)

 14. Relaxed (thư giãn) - Relaxing (thư giãn)

 15. Frustrated (bực bội) - Frustrating (gây thất vọng)

 16. Embarrassed (xấu hổ) - Embarrassing (gây xấu xa hổ)

 17. Annoyed (khó chịu) - Annoying (gây khó khăn chịu)

 18. Inspired (truyền cảm hứng) - Inspiring (truyền cảm hứng)

 19. Worried (lo lắng) - Worrying (gây bồn chồn lắng)

  Xem thêm: xóa các dòng trống trong excel

 20. Fulfilled (thỏa mãn) - Fulfilling (đáng thỏa mãn)

Ứng dụng tính kể từ đuôi “ing”, “ed” vô IELTS Speaking Part 1

Dưới đó là 4 thắc mắc và câu vấn đáp sở hữu dùng tính kể từ đuôi "-ed" và "-ing" vô chủ thể "travelling" mang đến IELTS Speaking Part 1:

Have you ever been on an exciting trip?

Yes, I have been on several exciting trips. One of the most exciting trips I've taken was a backpacking adventure through Southeast Asia. It was exhilarating to tát explore different cultures and try new experiences along the way.

How tự you feel when you visit a relaxing beach destination?

When I visit a relaxing beach destination, I feel instantly relaxed and rejuvenated. The tranquil sound of waves and the soft sand beneath my feet create a calming atmosphere that helps bủ unwind and forget about any worries or stress.

Are you interested in trying adventurous activities during your travels?

Absolutely! I am always interested in trying adventurous activities during my travels. Whether it's hiking in the mountains, zip-lining through the rainforest, or scuba diving in crystal-clear waters, I love the thrill and adrenaline rush that comes with these experiences.

Have you ever been disappointed with a tourist attraction you visited?

Yes, there was one tourist attraction I visited that was quite disappointing. I had high expectations for a famous historical site, but when I arrived, it was overcrowded and didn't live up to tát the hype. It was a bit disheartening, especially considering the long journey to tát get there.

How tự you feel when you visit a bustling city?

When I visit a bustling đô thị, I feel energized and captivated by the vibrant atmosphere. The constant hustle and bustle, the diverse array of people, and the fast-paced environment create a sense of excitement and curiosity. It's thrilling to tát explore the bustling streets, visit iconic landmarks, and immerse myself in the dynamic culture of the đô thị.

Tham khảo thêm:

 • Các đuôi tính kể từ vô giờ đồng hồ Anh thông thường gặp

 • Phân biệt 5 cặp tính kể từ đuôi -ic và -ical thông thường gặp

Bài thói quen kể từ đuôi ing và ed

Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm triển khai xong những câu sau:

 1. The movie was __________ (boring / bored) that I fell asleep halfway through.

 2. I felt __________ (exhausted / exhausting) after running a marathon.

 3. The magician's tricks were __________ (amazing / amazed) and kept the audience entertained.

 4. She was __________ (interested / interesting) in the book, unable to tát put it down.

 5. The roller coaster ride was __________ (thrilling / thrilled) and made my heart race.

 6. The professor's lecture was __________ (bored / boring) and most of the students struggled to tát stay awake.

 7. The view from the mountaintop was __________ (breathtaking / breathtaked) and left us in awe.

 8. The loud noise was __________ (annoying / annoyed) and made it difficult to tát concentrate.

 9. I was __________ (surprised / surprising) to tát see my best friend at the party; I didn't expect them to tát be there.

 10. The challenging puzzle was __________ (puzzling / puzzled) and required careful thought to tát solve.

Đáp án

 1. boring

 2. exhausted

 3. amazing

 4. interested

 5. thrilling

 6. boring

 7. breathtaking

 8. annoying

 9. surprised

 10. puzzling

Tổng kết

Trên đó là những định nghĩa, bài bác luyện gom người học tập dễ dàng và đơn giản rộng lớn trong các công việc phân biệt tính kể từ đuôi ing và ed. ZIM khao khát người học tập hoàn toàn có thể xem thêm và tiếp nhận nhằm hoàn toàn có thể nâng lên kỹ năng của bạn dạng đằm thắm và giành được thành quả cực tốt trong những kỳ ganh đua của bạn dạng đằm thắm.

Xem thêm: tế bào biểu bì vảy hành

Tài liệu tham khảo

“ English Dictionary, Translations and Thesaurus, Cambridge Dictionary”. Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boring, Accessed 12 June 2023.

Hewings, M. (2005). Advanced grammar in use with answers. Cambridge University Press.