tính giá trị của biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là câu hỏi học viên áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nhắc nhở lại những kiến thức và kỹ năng chú ý và những dạng bài bác luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện tại phép tắc tính theo đòi trật tự kể từ nên qua chuyện trái ngược tao có:

 • 1 nằm trong 7 vì thế 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 vì thế 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 vì thế 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 4 vì thế 6 thêm một vì thế 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại phép tắc tính theo đòi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân chia hoặc phép tắc trừ và phép tắc nằm trong, tao triển khai đo lường kể từ trái ngược qua chuyện nên.

 • Nếu vô biểu thức, với tất cả phép tắc nhân, phép tắc phân chia, phép tắc nằm trong và phép tắc trừ, tao triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, với vết ngoặc, tao triển khai phép tắc tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện tại biểu thức với phép tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức vẫn mang đến trở nên group với tổng là những số tròn trĩnh chục/ tròn trĩnh trăm/ tròn trĩnh ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối hợp của phép tắc cộng: Khi thay đổi khu vực những số hạng vô một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của phép tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú với 76 viên bi, số bi của An hấp tấp 7 đợt số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo đòi quy tắc của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo đòi quy tắc của biểu thức với chứa chấp phép tắc nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số đặt điều trực tiếp sản phẩm cùng nhau. Thực hiện tại phép tắc tính kể từ nên qua chuyện trái ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vì thế 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 4 vì thế 7 thêm một vì thế 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 vì thế 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 1 vì thế 3 thêm một vì thế 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: học phí đại học văn hiến

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vì thế 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 1 vì thế 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 vì thế 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 vì thế 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được sản phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vì thế 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 vì thế 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 vì thế 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vì thế 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vì thế 3, 9 trừ 3 vì thế 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 vì thế 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vì thế 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 vì thế 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vì thế 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vì thế 3, 7 trừ 3 vì thế 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô sản phẩm số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân mật 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác đi ra tao với số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy sản phẩm số bên trên với 18 số hạng

b) Các tính tổng vô sản phẩm số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài bác đi ra tao với tổng của sản phẩm số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô sản phẩm số bên trên là 630

4. Bài luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: bật chế độ tối trên facebook

a) với 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái học hành chất lượng rộng lớn cha mẹ rất có thể xem thêm những khóa huấn luyện và đào tạo toán online bên trên suckhoedoisong.edu.vn nhé!