tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan biên soạn và đăng lên. Bài học tập này sẽ hỗ trợ những em rèn luyện về dạng bài bác tính thời gian nhanh, gia tăng kỹ năng, nâng lên tài năng giải bài bác luyện Toán lớp 4. Dưới đấy là nội dung cụ thể, những em nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự việc vận dụng những đặc điểm của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, … nhập việc giải việc tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội thời gian nhanh, phù hợp và đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Cách tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số nhập biểu thức trở nên từng group sở hữu tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn ngàn,…

Quy tắc 2: Phép với những số như là nhau được màn biểu diễn bởi vì luật lệ nhân

Quy tắc 3: Vận dụng những đặc điểm của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, luật lệ trừ, luật lệ chia

  • Nhân một số trong những với cùng 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một số trong những với cùng 1 hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
  • Một tổng phân tách cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c
  • Một số trừ chuồn một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 4: Vận dụng những đặc điểm với những số quánh biệt

Các đặc điểm cơ là:

  • 0 nhân với cùng 1 số: 0 x a = a x 0 = 0
  • 0 phân tách cho 1 số: 0 : a = 0
  • 1 nhân với cùng 1 số: 1 x a = a x 1 = a
  • Chia một số trong những mang đến 1: a : 1 = a

Quy tắc 5: Vận dụng đặc điểm của 4 luật lệ tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở hình mẫu số nhằm mục tiêu tạo nên quá số như là nhau ở cả hình mẫu số và tử số rồi triển khai rút gọn gàng biểu thức.

Ví dụ: \frac{2\times3\times4}{3\times4\times5} = =\frac{2}{5}

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + 20

= 10 + trăng tròn x 10

= 10 + 200

= 210

Bài thói quen bằng phương pháp thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

Xem thêm: code blox fruit reset stats mới nhất

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 875 : 100 + 125 : 100

b) \frac{2\times3\times7}{7\times6}

c) \frac{8\times5\times7}{4\times5\times6}

d) 25 x 675 x 4

e) 1500 : (3 x 5)

f) 365 - 215 + 475 - 155

g) 125 x 5 + 125 x 4 + 125

h) 32684 + 41325 + 316 + 675

i) 17 x 26 + 26 x 44 + 39 x 26

k) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Bài 8: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 9: Cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009

Xem thêm: lời bài hát chuyện như chưa bắt đầu

Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh thành phẩm của A – B ?

------------------------------------------

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan share bên trên phía trên. Hy vọng với bài bác luyện này những em sẽ có được tăng tư liệu ôn luyện, nâng lên tài năng giải những dạng việc tính thời gian nhanh lớp 4, kể từ cơ gia tăng tăng kỹ năng và học tập chất lượng tốt môn học tập này rộng lớn. Chúc những em học tập chất lượng tốt, chào những em tìm hiểu thêm tăng những dạng bài bác luyện Toán lớp 4 nhập phân mục Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Toán Nâng Cao Lớp 4 được GiaiToan biên soạn nhé.