tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8

Bài ghi chép Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức.

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

A. Phương pháp giải

+ Với từng x: Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Bạn đang xem: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8

+ Với từng a; b tao có: Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

. Dấu = xẩy ra khi a+ b = 0 Và Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức . Dấu = xẩy ra khi a- b = 0

• Cho biểu thức A(x):

+ Nếu Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức thì độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức A(x) là a.

+ Nếu Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức thì độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A(x) là a.

+ Nếu Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

+ Nếu Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

+ Với từng A; B tao có: Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức: A = 6x - x2

A. 9                B. 11                C. 8                D. 13

Lời giải

Ta có:

A = 6x - x2 = -(x2 - 6x)

= -(x2 - 6x + 9) + 9

= -(x - 3)2 + 9

Với từng x tao có: Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Do cơ, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A là 9

Chọn A.

Ví dụ 2. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức B = 6 - 8x - x2

A. 6                B. 22                C. 18                D. 16

Lời giải

Ta có:

B = 6 - 8x - x2 = -(x2 + 8x) + 6

= -(x2 + 8x + 16) + 6 + 16

= -(x + 4)2 + 22

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Do cơ, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức B là 22

Chọn B.

Ví dụ 3. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức C = 4x2 + 8x + 10

A . 6                B. 10                C. 12                D. 18

Lời giải

C = 4x2 + 8x + 10 = (2x)2 + 2.2x.2 + 4 + 6

= (2x + 2)2 + 6

Với từng x tao có: Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Do cơ, độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức C là 6

Chọn A.

Ví dụ 4. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Lời giải

Ta có: 2x2 + 4x + 9 = (2x2 + 4x + 2) + 7 = 2(x2 + 2x + 1) + 7 = 2(x + 1)2 + 7

Với từng x, Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Do cơ, độ quý hiếm lớn số 1 của A là Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức .

Chọn A.

C. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Lời giải:

Với từng x tao có: Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Vậy độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A là Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Chọn A.

Câu 2. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức B = 10 - x2

A. 0                B.10                C. -10                D. 9

Lời giải:

Ta có: Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Do cơ, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức B là 10

Chọn B.

Câu 3. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A = 4x - 2x2

A. 0                B. 1                C. 4                D. 2

Lời giải:

Ta có;

A = 4x - 2x2 = -2(x2 - 2x)

= -2(x2 - 2x + 1) + 2 = -2(x - 1)2 + 2

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Do cơ, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A là 2.

Chọn D.

Câu 4 . Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức C = 4x + 3 - x2

A. 7                B. 4                C. 3                D. -1

Lời giải:

Ta có:

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Do cơ, độ quý hiếm lớn số 1 của C là 7.

Chọn A.

Xem thêm: hòn đảo ma quái tập 3

Câu 5. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức D = -x2 + 6x - 11

A. -11                B. 6                C. -2                D. 9

Lời giải:

D = -x2 + 6x - 11 = -(x2 - 6x) - 11

= -(x2 - 6x + 9) + 9 - 11

= -(x - 3)2 - 2

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Giá trị lớn số 1 của biểu thức D là – 2

Chọn C

Câu 6. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức E = 4x - x2 + 1

A. 1                B. 5                C. 3                D. 6

Lời giải:

Ta có:

E = 4x - x2 + 1 = -(x2 - 4x) + 1

= -(x2 - 4x + 4) + 4 + 1

= -(x - 2)2 + 5

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Do cơ, độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức E là 5.

Chọn B.

Câu 7. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức A = 2x2 + 8x + 11

A. 3                B. 8                C. 11                D. 9

Lời giải:

Ta có:

A = 2x2 + 8x + 11 = 2(x2 + 4x) + 11

= 2(x2 + 4x + 4) - 8 + 11

= 2(x + 2)2 + 3

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức A là 3

Chọn A.

Câu 8. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức E = x2 - 2x + y2 + 4y + 10

A. 1                B. 10                C. 5                D. 8

Lời giải:

Ta có:

E = x2 - 2x + y2 + 4y + 10

= (x2 - 2x + 1) + (y2 + 4y + 4) + 5

= (x - 1)2 + (y + 2)2 + 5

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Do cơ, độ quý hiếm nhỏ nhất của E là 5.

Chọn C.

Câu 9. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức D = 4x2 + y2 + 6y + đôi mươi

A. đôi mươi                B. 11                C. 10                D. 16

Lời giải:

Ta có;

D = 4x2 + y2 + 6y + đôi mươi = 4x2 + (y2 + 6y + 9) + 11

= 4x2 + (y + 3)2 + 11

Vì: Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Suy ra:

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của D là 11

Chọn B.

Câu 10. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức G = x2 + 5y2 - 4xy - 8y + 28

A.10                B. 8                C. đôi mươi                D. 15

Lời giải:

Ta có:

G = x2 + 5y2 - 4xy - 8y + 28

G = (x2 - 4xy + 4y2) + (y2 - 8y + 16) + 8

= (x - 2y)2 + (y - 4)2 + 8

Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Suy ra: Cách dò la độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 – phụ thuộc vào hằng đẳng thức

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của G là 8.

Chọn B.

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 8 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Chứng minh đẳng thức lớp 8 phụ thuộc vào hằng đẳng thức vô cùng hay
 • Cách phân tách nhiều thức trở nên nhân tử vì chưng cách thức bịa nhân tử chung
 • Cách phân tách nhiều thức trở nên nhân tử vì chưng cách thức sử dụng hằng đẳng thức
 • Cách phân tách nhiều thức trở nên nhân tử vì chưng cách thức group nhiều hạng tử
 • Cách phân tách nhiều thức trở nên nhân tử vì chưng cách thức tách, thêm thắt giảm bớt hạng tử

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích tập dượt Toán 8
 • Giải sách bài xích tập dượt Toán 8
 • Top 75 Đề thi đua Toán 8 với đáp án

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: muốn tính diện tích hình bình hành

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài tập dượt Toán lớp 8 với câu nói. giải chi tiết với khá đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài xích với câu nói. giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học