tiếng anh lớp 6 unit 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice vĩ đại meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go vĩ đại the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects vĩ đại study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let má put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ cửa ngõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. Quý Khách vẫn sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một chút ít.

Vy: Ồ, đó là Duy, các bạn mới mẻ của tớ.

Phong: Chào Duy. Rất mừng rỡ được gặp gỡ các bạn.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống mới đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của người sử dụng coi nặng trĩu nhỉ.

Duy: Ừm! Mình đem sách mới mẻ, và tất cả chúng ta đem những môn học tập mới mẻ nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới mẻ nữa, Duy à! Quý Khách coi bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tớ luôn luôn coi rực rỡ vô cỗ đồng phục của tớ.

Phong: Chờ bản thân khoác đồng phục nhé. Sau cơ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lên đường.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài xích đối thoại và lưu lại Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go vĩ đại the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects vĩ đại study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go vĩ đại the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là các bạn của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong phát biểu Duy coi bảnh bao khi ăn diện đồng phục.)

4. They have new subjects vĩ đại study.

(Họ đem những môn học tập mới mẻ.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang ăn mặc đồng phục của ngôi trường.)

Xem thêm: đồ thị vận tốc thời gian

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ vô sườn vào cụ thể từng vị trí trống rỗng.)

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ vĩ đại the same school? - Yes, they bởi.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích vĩ đại study? - I Like vĩ đại study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh khoác đồng phục của mình vô loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy mang trong mình một người các bạn mới mẻ là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they bởi.

( - Phong, Vy và Duy đem học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn coi tươi sáng khi ăn diện cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích vĩ đại study? - I lượt thích vĩ đại study English and history.

(Bạn mến học tập môn gì? - Tôi mến học tập giờ đồng hồ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau cơ nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây viết chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng tuy nhiên em phát hiện ra vô vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

Xem thêm: màn hình nền máy tính

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn