tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2


What are you reading, Quan? Quý Khách đang được gọi gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

Tổng hợp ý đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What are you reading, Quan? - Aladdin and the Magic Lamp.

(Bạn đang được gọi gì vậy Quân?  A-la-đin và cây đèn thần.)

b) Who's the main character? - A boy... Aladdin.

(Ai là anh hùng chính? Một cậu bé nhỏ ... Aladdin.)

c) What's he like? - I think he's generous.

(Cậu ấy như vậy nào? Tôi suy nghĩ cậu ấy phóng khoáng.)

d) May I borrow the book? - Yes. You can have it when I finish it.

(Có thể mang đến tôi mượn cuốn sách không? Vâng. Bạn rất có thể đem nó khi tôi hoàn thành xong.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và rằng.)

Lời giải chi tiết:

a)  What's An Tiem like? - He's hard-working.

(An Tiêm như vậy nào? Anh ấy chuyên cần.)

b)  What's Snow White like? - She's kind.

(Bạch Tuyết như vậy nào? Cô ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

c)  What's The Fox like? - It's clever.

(Con cáo như vậy nào? Nó lanh lợi.)

d)  What's Tam like? - She's gentle.

(Tấm như vậy nào? Cô ấy êm ả dịu dàng.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong rằng.)

Hỏi và vấn đáp nhừng thắc mắc về quyển sách/truyện các bạn yêu thương quí.

Do you lượt thích fairy tales/comic books/short stories?

(Bạn đem quí những truyện cổ tích/truyện tranh/truyện cộc không?)

Yes,.../No... (Có.../Không...)

What book/story are you reading?

(Quyển sách/truyện các bạn đang được gọi là gì?)

I'm reading...                   

(Tôi đang được gọi...)                          

What's the main character like?

(Nhân vật chủ yếu thế nào?)

He's/She's... (Anh/cô ấy...)

Do you lượt thích him/her?

(Bạn đem quí anh/cô ấy không?)

Yes,... /No ... (Có.../Không...)

Câu 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và viết lách một kể từ vào cụ thể từng khoảng tầm trống không.)

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Linda: What are you reading, Hoa?

Hoa: A fairy tale. The story of Tam and Cam.

Linda: Are Tam and Cam the main characters?

Hoa: Yes, they are.

Linda: What's Tam like?

Hoa: She's kind.

2. Linda: What's your favourite book, Phong?

Phong: It's Doraemon.

Linda: What's Doraemon like?

Phong: He's clever.

3. Linda: Do you lượt thích fairy tales, Mai?

Mai: Yes, I vì thế. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs now.

Linda: What are the dwarfs like?

Mai: They're short and hard-working.

4. Linda: What are you reading, Tony?

Tony: The story of Mai An Tiem. I lượt thích it very much.

Linda: Why vì thế you lượt thích it?

Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man.

Tạm dịch:

1. Linda: Bạn đang được gọi gì thế, Hoa?

Xem thêm: bài thực hành 1 hóa 11

Hoa: Một truyện cổ tích, truyện Tấm Cám.

Linda: Tấm và Cám là anh hùng chủ yếu à?

Hoa: Ừ, đích thị thế.

Linda: Tấm đem tính cơ hội như vậy nào?

Hoa: Cô ấy hiền đức lành lặn.

2. Linda: Truyện yêu thương quí của người tiêu dùng là gì, Phong?

Phong: Truyện Đô-rê-mon.

Linda: Đô-rê-mon đem tính cơ hội như vậy nào?

Phong: Cậu ấy đặc biệt tài luật lệ.

3. Linda: Cậu đem quí truyện cổ tích ko, Mai?

Mai: Có. Mình đang được gọi truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn giờ đây.

Linda: Những chú lùn như vậy nào?

Mai: Họ lùn và chuyên cần.

4. Linda: Bạn đang được gọi gì thế, Tony?

Tony: Truyện Mai An Tiêm. Mình đặc biệt quí truyện này.

Linda: Bạn đang được gọi gì thế, Tony?

Tony: Bởi vì như thế anh hùng chủ yếu, An Tiêm, là kẻ đặc biệt lanh lợi và rộng lớn lượng.

Lời giải chi tiết:

1. kind

2. clever

3. hard-working

4. generous

1. What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? She’s kind.

(Tấm vô truyện Tấm và Cám thế nào? Cô ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

2. What’s Doraemon like? He’s clever.

(Doraemon thế nào? Cậu ấy lanh lợi.)

3. What are the Seven Dwarfs like? They’re short and hard-working

(Bảy chú lùn thế nào? Họ chuyên cần và đảm bảo chất lượng bụng.)

4. What’s An Tiem like? He’s clever and generous.

(An Tiêm thế nào? Cậu ấy lanh lợi và phóng khoáng.)

Câu 5

5. Number the sentences in the correct order.

(Điền số vô những câu bám theo trật tự đích thị.)

Lời giải chi tiết:

1. Minh's my classmate.

(Minh là các bạn nằm trong lớp của tôi.)

2. She likes reading fairy tales in her không lấy phí time.

(Cô ấy quí gọi truyện cổ tích vô thời hạn rảnh.)

3. Her favourite fairy tale is The story of Tam and Cam.

(Truyện cổ tích yêu thương quí của cô ấy ấy là Câu chuyện Tấm và Cám.)

4. It's a Vietnamese story about two girls.

(Nó là 1 truyện của những người Việt về nhị cô nàng.)

5. Their names are Tam and Cam.

(Tên của mình là Tấm và Cám.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

Snow White and Aladdin (Bạch Tuyết và A-la-đin)

There's a girl who's sánh gentle, (Có một cô nàng đặc biệt êm ả dịu dàng,)

So gentle and sánh kind. (Rất êm ả dịu dàng và rất hay bụng.)

Snow White is her name. (Bạch Tuyết là tên gọi của cô ấy ấy.)

Yes, Snow White is her name. (Vâng, Bạch Tuyết là tên gọi của cô ấy ấy.)

There's a boy who's sánh clever, (Có một chàng trai rât lanh lợi,)

So clever and sánh bright. (Rất lanh lợi và đặc biệt mưu trí.)

Aladdin is his name. (A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Yes, Aladdin is his name. (Vâng, A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: soạn anh 8 unit 4

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.