tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2


Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta với nó thời điểm ngày hôm nay : Thường với từng môn học tập từng nào phen vô tuần.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Akiko. It's nice to tát talk to tát you again.

(Xin xin chào Akiko. Thật thú vị trình bày khi chuyện với chúng ta đợt nữa.)

    Nice to tát talk to tát you, too, Nam.

(Mình cũng thấy thiệt thú vị khi thì thầm với chúng ta, Nam à.)

b)  Are you at school? 

(Bạn ở ngôi trường cần không?)

Yes, I am. It's break time.

(Vâng, đích thị rồi. Nó là giờ đi ra chơi/giải lao.)

c)  Are you at school, too?

(Bạn cũng ở ngôi trường cần không?)

No, I'm at trang chủ. I'm studying my English lesson.

(Không, bản thân trong nhà. Mình đang được học tập môn Tiếng Anh.)

d)  Good for you. How often bởi you have English?

(Tốt cho chính mình. Quý Khách thông thường với môn Tiếng Anh không?)

I have it four times a week.

(Mình học tập nó tư phen một tuần.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.)

Lời giải chi tiết:

a) How often bởi you have Music? - I have it once a week.

(Bạn thông thường với môn Âm nhạc không? - Mình học tập nó một phen một tuần.)

b) How often bởi you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường với môn Khoa học tập không? - Mình học tập nó nhì phen một tuần.)

c) How often bởi you have Vietnamese? - I have it four times a week.

(Bạn thông thường với môn Tiếng Việt không? Mình học tập nó tư phen một tuần.)

d) How often bởi you have Maths? - I have it every school day.

(Bạn thông thường với môn Toán không? Mình học tập nó thường ngày học tập.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong trình bày.)

Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta với hôm này và bạn làm việc nó thông thường xuyên ra làm sao.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons bởi you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, English and Science.

(Hôm ni bạn làm việc từng nào môn? - Mình học tập tư môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh và Khoa học tập.)

- How often bởi you have Maths? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Toán như vậy nào? - Mình học tập nó năm phen một tuần.)

- How often bởi you have Vietnamese? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Việt như vậy nào? - Mình học tập nó năm phen một tuần.)

- How often bởi you have English? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào? - Mình học tập nó nhì phen một tuần.)

- How often bởi you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Khoa học tập như vậy nào? - Mình học tập nó nhì phen một tuần.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn xoe a hoặc b.)

1. Mai has English ___________?

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________ today.

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________ today.

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths ____________.

a. every school day

b. four times a week

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Mai: How often bởi you have English, Akiko?

Akiko: I have it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often bởi you have English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons bởi you have today, Nam?

Nam: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE. How about you? How many lessons bởi you have today?

Akiko: Oh, It's a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It's nice to tát have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It's nice to tát talk to tát you again.

Akiko: Nice to tát talk to tát you, too, Mai. Do you have school today?

Mai: Yes, but not now. I'll go to tát school in the afternoon. How about you?

Xem thêm: chụp màn hình win 11

Akiko: I'm on holiday. How many lessons bởi you have today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths and Art.

4. Tony: What subject bởi you lượt thích best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I lượt thích it, too. How often bởi you have Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have it only four times a week.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn thông thường học tập môn giờ đồng hồ Anh ra làm sao, Akiko?)

Akiko: Mình học tập nó từng ngày Mai à.

Mai: Bạn với quí môn giờ đồng hồ Anh không?

Akiko: Có chứ. Thế còn bạn? Quý Khách thông thường học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào?

Mai: Mình học tập nó tư phen một tuần.

2. Akiko: Hôm ni bạn làm việc từng nào môn hả Nam?

Nam: Mình học tập tư môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, music và Thể dục. Thế còn bạn? Quý Khách học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Akiko: Ố, thời điểm ngày hôm nay là ngày nghỉ ngơi ở mặt mày Nhật.

Nam: Tuyệt vượt lên. Thật là quí khi được nghỉ ngơi.

3. Mai: Chào Akiko. Rất vui sướng lại được thì thầm với chúng ta.

Akiko: Mình cũng khá vui sướng khi được thì thầm với chúng ta, Mai? Quý Khách với cần tới trường hôm nav không?

Mai: Có, tuy nhiên ko cần lúc này. Mình tiếp tục tới trường vô chiều tối. Thế còn bạn

Akiko: Bốn môn: giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Việt, Toán và Mỹ Thuật.

4. Tony: Bạn quí môn học tập nào là nhất, Quân?

Quan: Mình quí Toán. Thế còn chúng ta, Tony?

Tony: Mình cũng quí nó. Quý Khách thông thường học tập môn Toán với gia tốc như vậy nào?

Quan: Mình học tập nó từng ngày tới trường. Thế còn bạn?

Tony: Ồ, bản thân học tập nó chỉ mất tư phen một tuần thôi.

Lời giải chi tiết:

1. Mai has English four times a week?

(Mai với môn Tiếng Anh tư phen một tuần.)

2. Nam has four lessons today.

(Nam với tư môn học tập.)

3. Akiko is on holiday today.

(Hôm ni Akiko vô kỳ nghỉ ngơi.)

4. Quan has Maths every school day.

(Quân với môn Toán thường ngày học tập.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. How many lessons bởi you have today?

2. What's your favourite lesson?

3. How often bởi you have your favourite lesson?

4. How often bởi you have English?

5. Do you lượt thích English? Why?/Why not?

Lời giải chi tiết:

1. How many lessons bởi you have today? - I have five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

(Hôm ni chúng ta với từng nào môn học? - Tôi với 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học tập và Tiếng Anh.)

2. What's your favourite lesson? - It's Maths.

(Môn học tập yêu thương quí của công ty là gì? - Nó là môn Toán.)

3. How often bởi you have your favourite lesson? - I have it every school day.

(Môn học tập yêu thương quí của công ty thông thường với bao nhiêu lần? - Tôi với nó thường ngày học tập.)

4. How often bởi you have English? - I have it three times a week.

(Bạn thông thường với môn Tiếng Anh bao nhiêu lần? - Tôi với nó phụ thân phen một tuần.)

5. Do you lượt thích English? Why? / Why not? - Yes, I bởi. Because I can talk to tát many people from different countries in the World.

(Bạn quí môn Tiếng Anh cần không? Tại sao?/Tại sao không? - Vâng, tôi quí. Bởi vì thế tôi nói cách khác chuyện với khá nhiều người kể từ những vương quốc không giống nhau bên trên toàn cầu.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong nghịch tặc.)

Slap the board.

(Vỗ vô bảng)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới nhất

  1. Mai's school started in August. Trường của Mai chính thức học tập vô mon 8. 2. She goes to tát school every day except Saturday and Sunday. Cô ấy tới trường thường ngày trừ loại Báy và Chủ nhật.

 • Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới nhất

  Nam: Oh, good. How many lessons bởi you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

 • Ngữ pháp Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới nhất
 • Luyện tập dượt kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới nhất

  Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới nhất

>> Xem thêm

Xem thêm: thì hiện tại đơn công thức

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.