tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2


It's sánh hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? Trời thời điểm hôm nay quá nóng! Có nên trời thông thường như vậy nhập ngày hè ko Nam ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.) 

a) It's sánh hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? - Yes, it is.

(Trời thời điểm hôm nay quá nóng! Có nên trời thông thường như vậy nhập ngày hè ko Nam? - Đúng thế.)

b) It's usually hot in summer. And it rains a lot. - Really? I lượt thích summer here because I can swim in the sea.

(Trời thông thường xuyên giá nhập ngày hè. Và trời mưa nhiều. - Thật không? Mình mến ngày hè ở phía trên chính vì bản thân hoàn toàn có thể tắm hải dương.)

c) What's summer lượt thích in your country, Peter? - It's cooler phàn nàn here. But it's very green. There are lots of flowers and plants?

(Mùa hè ở quốc gia chúng ta thế nào là Peter? - Trời đuối rộng lớn ở phía trên. Nhưng trời đặc biệt xanh rờn. Có nhiều hoa và cây cỏ.)

d) Really? I'd lượt thích to tướng visit your country in summer.

(Thật không? Mình mong muốn cho tới thăm hỏi quốc gia chúng ta nhập ngày hè.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.) 

Lời giải chi tiết:

a) What's spring lượt thích in your country? - It's usually cold. There's wind.

(Mùa xuân ở quốc gia chúng ta ra sao? - Trời thông thường giá buốt. Có dông.)

b) What's summer lượt thích in your country? - It's usually hot. There are flowers.

(Mùa xuân ở quốc gia chúng ta ra sao? - Trời thông thường giá. Có nhiều hoa.)

c) What's autumn lượt thích in your country? - It's usually cool. There is rain.

(Mùa thu ở quốc gia chúng ta ra sao? - Trời thông thường đuối. Có mưa.)

d) What's winter lượt thích in your country? - It's very cold. There is snow.

(Mùa tấp nập ở quốc gia chúng ta ra sao? - Trời đặc biệt giá buốt. Có tuyết.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những mùa nhập năm và không khí.

Where tự you live?

(Bạn sinh sống ở đâu?)

I live...

(Tôi sinh sống ở...)

How many seasons are there?

(Có từng nào mùa?)

There are...

(Có...)

What are they?

(Chúng là gì?)

They're...

(Chúng là...)

What's your favourite season?

(Mùa yêu thương mến của công ty là gì?)

I lượt thích...

(Tôi thích...)

What's spring/summer/... like?

(Mùa xuân/hè/... thế nào là ?)

It's usually...

(Trời thông thường...)

Bài 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và viết lách một kể từ nhập điểm rỗng tuếch.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Do you lượt thích winter, Tony?

   Tony: Yes. I lượt thích it very much.

   Mai: What's winter lượt thích in your country?

   Tony: It's usually very cold. And there's a lot of wind.

2. Mai: What's your favourite season in your country, Akiko?

    Akiko: I lượt thích winter.

    Mai: Is it cold in winter?

    Akiko: Yes, it is. And there's a lot of snow.

3. Hakim: What's your favourite season, Mai?

   Mai: I lượt thích summer.

Xem thêm: n là gì trong hóa học

   Hakim: What's summer lượt thích in your country?

   Mai: It's usually hot. There's a lot of rain.

Lời giải chi tiết:

Name

(Tên)

Season

(Mùa)

Weather

(Thời tiết)

Tony

winter

(mùa đông)

cold, a lot of (1) wind

(lạnh, nhiều gió)

Akiko

(2) winter

(mùa đông)

cold, a lot of (3) snow

(lạnh, nhiều tuyết)

Mai

summer

(mùa hè)

(4) hot, a lot of (5) rain

(nóng, nhiều mưa)

Bài 5

5. Write about your favorite season and weather.

(Viết về mùa yêu thương mến của công ty và không khí.)

1. What's your favourite season?

(Mùa yêu thương mến của công ty là mùa nào?)

2. What's the weather lượt thích in your favourite season?

(Thời tiết ra sao nhập mùa yêu thương mến của bạn?)

3. What's the weather lượt thích today?

(Hôm ni không khí thế nào?)

4. What will the weather be lượt thích tomorrow?

(Thời tiết tiếp tục ra sao vào trong ngày mai?)

Lời giải chi tiết:

1. My favourite season is spring.

(Mùa yêu thương mến của tôi là ngày xuân.)

2. It's cool.

(Trời đuối.)

3. It's hot and sunny.

(Trời giá và đem nắng nóng.)

4. It's cold and windy.

(Trời giá buốt và đem dông.)

Bài 6

6. Let's sing. 

(Chúng tớ nằm trong hát.)

The weather song (Bài hát thời tiết)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather lượt thích today? (Hôm ni không khí thế nào?)

It's sunny and it's windy. (Trời đem nắng nóng và đem dông.)

And there will be rain later. (Và tiếp tục mưa tiếp sau đó.)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be lượt thích tomorrow? (Ngày mai không khí tiếp tục thế nào?)

It will be cold. It wil be wet. (Trời tiếp tục giá buốt. Trời tiếp tục không khô ráo.)

And there will be snow as well. (Và tiếp tục cũng có thể có tuyết.)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: lời bài hát 10 ngàn năm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.