tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2Với điều giải bài xích tập dượt Unit 10 lớp 9: A closer look 2 nhập Unit 10: Space travel Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ gom học viên lớp 9 đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 10.

Unit 10 lớp 9: A closer look 2

Unit 10 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 10 Space travel - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense. (Nhìn vào trong dòng thời hạn và bịa đặt động kể từ nhập ngoặc ở thì đúng)

Quảng cáo

1. Fruit flies (be sent) into space before Laika the dog (make) her space journey.

2. By the time Laika (become) the first astronaut dog, fruit flies already (be launched) into space.

3. Gagarin (fly) into space eight years before Armstrong (walk) on the moon.

4. When the USA (put) the first human on the moon, Russia already (send) the first human into space.

5. When Virgin Galactic (establish) in 2004, Dennis Tito already (travel) into space as a tourist.

Đáp án:

1. had been sent; made.

2. became; had (already) been launched

3. had flown; walked.

4. put; had (already) sent.

5. was established; had (already) travelled.

Giải thích:

1. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập quá khứ thì sử dụng quá khứ hoàn thiện.

Quảng cáo

2. Dấu hiệu của thì quá khứ trả thành: By the time + S1 + past simple, S2 + past perfect

3. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập quá khứ thì sử dụng quá khứ hoàn thiện.

4. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập quá khứ thì sử dụng quá khứ hoàn thiện.

5. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập quá khứ thì sử dụng quá khứ hoàn thiện.

Hướng dẫn dịch:

1. Ruồi giấm đã và đang được tiến hành không khí trước lúc chó Laika tiến hành chuyến du hành không khí của chính nó.

2. Vào khi chó Laika trở nên chú chó du hành trước tiên, loài ruồi giấm đã và đang được phóng nhập không khí rồi.

3. Gagarin tiếp tục cất cánh nhập không khí 8 năm vừa qua Lúc Armstrong quốc bộ bên trên mặt mày trăng.

4. Khi nước Mỹ fake trái đất trước tiên cho tới mặt mày trăng, Nga đã lấy người trước tiên nhập không khí rồi.

5. Khi Virgin Galactic được xây dựng nhập năm 2004, Dennis Tito đang đi vào không khí như 1 khác nước ngoài rồi.

2. Had these moments already happened when the following people were born? Add the missing dates of birth vĩ đại the box, then choose an sự kiện from the timeline. Ask and answer questions about that sự kiện with a partner. (Có nên những khoảnh xung khắc này tiếp tục xẩy ra Lúc những người dân tại đây được sinh ra? Thêm ngày sinh còn trống trải nhập khuông, tiếp sau đó lựa chọn 1 sự khiếu nại kể từ loại thời hạn. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về sự việc khiếu nại bại liệt với các bạn nằm trong học tập.)

Quảng cáo

Gợi ý:

1. A: Had you already been born when the Russian space dog Laika became the first animal vĩ đại orbit Earth in a spacecraft named Sputnik 2?

B: No, I hadn’t.

2. A: Had the American astronaut Neil Amstrong become the first human vĩ đại walk on the moon when Mr Phuong was born?

B: He had.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Quý khách hàng đã và đang được sinh rời khỏi Lúc con cái chó ngoài trái đất Laika của Nga trở nên động vật hoang dã trước tiên xoay quanh Trái khu đất nhập một tàu ngoài trái đất mang tên Sputnik 2 chưa?

B: Không, tôi không tồn tại.

2. A: Có nên căn nhà du hành ngoài trái đất người Mỹ Neil Amstrong đang trở thành người trước tiên quốc bộ bên trên mặt mày trăng Lúc Mr Phương được sinh ra?

B: Anh ấy tiếp tục sở hữu.

3. Complete the following sentences with/without a relative pronoun. (Hoàn trở thành những câu sau với cùng 1 đại kể từ mối liên hệ / hoặc không tồn tại đại kể từ quan liêu hệ)

1. This is the astronaut ________ visited our school last week.

2. This is the village ________ Helen Sharman, the first British astronaut, was born.

Quảng cáo

3. Can you talk more about the parabolic flights ________ you took for your training?

4. This is the museum ________ has some of the best rock collections in the country.

5. We'll explore inland Sweden and visit the summer house ________ Carin and Ola have built themselves.

6. This is the year ________ the first human walked on the moon.

Đáp án:

1. who/that2. where3. which/ that/ it4. which/that5. which/ that/ it6. when

Giải thích:

1. Dùng đại kể từ “who/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ người “astronaut”.

2. Dùng đại kể từ “where” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vị trí “vilage”.

3. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật “flights”.

4. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật “museum”.

5. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật “summer house”.

6. Dùng đại kể từ “when” thay cho mang lại danh kể từ chỉ thời hạn “the year”.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là căn nhà du hành tiếp tục thăm hỏi ngôi trường tao nhập tuần vừa vặn rồi.

2. Đây là ngôi buôn bản điểm Helen Sharman, căn nhà du hành người Anh trước tiên, sinh rời khỏi.

3. Quý khách hàng nói cách khác nhiều hơn thế nữa về chuyến cất cánh tạo ra môi trường thiên nhiên ko trọng tải tuy nhiên các bạn tiếp tục nhập cuộc huấn luyện và đào tạo không?

4. Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng sở hữu vài ba bộ thu thập đá cực tốt của vương quốc.

5. Chúng tao tiếp tục mày mò vùng trong nước của Thụy Điển và thăm hỏi mái nhà ngày hè tuy nhiên Carin và Ola tiếp tục tự động xây.

6. Đây là năm tuy nhiên trái đất trước tiên quốc bộ bên trên mặt mày trăng.

4. Combine each pair of sentences into one, using the prompts provided. (Kết phù hợp từng cặp câu trở thành một câu, dùng khêu gợi ý tiếp tục mang lại.)

Xem thêm: toán 10 kết nối tri thức chuyên đề

1. The class watched a film yesterday. The film was about the Apollo 13 space mission.

2. We read about an astronaut. The astronaut travelled into space in 1961.

3. This is the man. He works for NASA.

4. The team plays on the left. The team has never won the championship.

5. This article describes a ground-breaking space mission vĩ đại land on a comet. The mission is called Rosetta.

6. The Rosetta mission has a task. The task is comparable vĩ đại a fly trying vĩ đại land on a speeding bullet.

Đáp án:

1. The film which/that/X the class watched yesterday was about the Apollo 13 space mission.

2. We read about an astronaut who travelled into space in 1961.

3. This is the man who works for NASA.

4. The team who/that plays on the left has never won the championship.

5. The ground-breaking space mission which/that/X this article describes is called Rosetta.

6.The task which/that/X the Rosetta mission has is comparable vĩ đại a fly trying vĩ đại land on a speeding bullet.

Giải thích:

who: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện căn nhà ngữ hoặc tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó.

whom: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó. 

which: là đại kể từ mối liên hệ chỉ vật, đứng sau danh kể từ chỉ vật nhằm thực hiện căn nhà ngữ (Subject) hoặc tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó.

that: là đại kể từ mối liên hệ chỉ khắp cơ thể lẫn lộn vật. That rất có thể được sử dụng thay cho mang lại who, whom, which nhập mệnh đề mối liên hệ xác lập .

whose: là đại kể từ mối liên hệ chỉ chiếm hữu, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ.

when: là đại kể từ mối liên hệ chỉ thời hạn, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ chỉ thời hạn.

where: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ xứ sở, đứng sau danh kể từ chỉ xứ sở, được sử dụng thay cho mang lại at/ in/ vĩ đại which, there.

why: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ nguyên nhân, đứng sau the reason, được sử dụng thay cho mang lại for which.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là phi hành gia đã đi vào thăm hỏi ngôi trường tôi tuần trước đó.

2. Đây là ngôi buôn bản điểm tuy nhiên Helen Sharman, nữ giới phi hành gia người Anh trước tiên được sinh rời khỏi.

3. Quý khách hàng nói cách khác nhiều hơn thế nữa về chuyến cất cánh tế bào phỏng khuôn tuy nhiên các bạn tiếp tục nhập cuộc trong lượt huấn luyện?

4. Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng điểm sở hữu bộ thu thập đá đẹp tuyệt vời nhất nước.

5. Chúng tôi tiếp tục mày mò sâu sắc phía bên trong Thụy Điển và tham ô quan liêu mái nhà ngày hè khuôn tuy nhiên Carin và Ola chủ yếu tay xây nên.

6. Đây là năm tuy nhiên trái đất trước tiên cút bên trên mặt mày trăng.

5. In pairs, use the information from the timeline vĩ đại talk about someone, something, or some moments in space exploration history. Don't mention their exact name so sánh that the other has vĩ đại guess. (Theo cặp, dùng vấn đề kể từ loại thời hạn nhằm nói đến một người, một vật hay là 1 khoảnh xung khắc này bại liệt nhập lịch sử dân tộc mày mò không khí. Không kể đúng mực thương hiệu nhằm các bạn bại liệt nên đoán.)

Gợi ý:

1. A: What kind of fly was the first animal launched into space in an American rocket?

B: It’s fruit flies.

2. A: What’s the name of the cosmonaut, who was the first human in space?

B: He is Yuri Gagarin.

3. A: How long did the training take Dennis vĩ đại become the first space tourist?

B: 900 hours of training.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Con vật trước tiên được phóng lên ngoài trái đất nhập thương hiệu lửa của Mỹ là loại loài ruồi nào?

B: Đó là loài ruồi giấm.

2. A: Tên ở trong phòng du hành ngoài trái đất, người trước tiên xuất hiện nhập ko gian?

B: Anh ấy là Yuri Gagarin.

3. A: Khóa huấn luyện tổn thất bao lâu nhằm Dennis trở nên khách hàng du ngoạn ngoài trái đất đầu tiên?

B: 900 giờ huấn luyện.

Bài giảng: Unit 10: Space travel - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 10 khác:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Find a word ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill the gaps ... 2. Choose a word/phrase ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the timeline ... 2. Had these moments ...

 • Communication (phần 1-4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put a tick ... 2. Life on the ISS ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Do you recognise ... 2. Read the text ...

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the pictures ... 2. Listen again then answer ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Which verbs go with ...

 • Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) Discuss with your group ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: lời chúc ngày mới tốt lành

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-10-space-travel.jsp