tiếng anh 7 global success unit 1


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False). 3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat. 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. 5. (Game) Find someone who...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 global success unit 1

Video chỉ dẫn giải

My favourite hobby

(Sở mến yêu thương mến của tôi)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Ann: Your house is very nice, Trang

Trang: Thanks! Let’s go upstairs. I’ll show you my room.

Ann: I love your dollhouse. It’s amazing. Did you make it yourself?

Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

Ann: Really? Is it hard lớn build one?

Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity. What bởi you bởi in your không tính tiền time?

Ann: I lượt thích horse riding.

Trang: That’s rather unusual. Not many people bởi that.

Ann: Actually, it’s more common than thở you think. There are some horse riding clubs in Ha Noi now. I go lớn the Riders’ Club every Sunday.

Trang: I’d love lớn go lớn your club this Sunday. I want lớn learn how lớn ride.

Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ann: Ngôi ngôi nhà của khách hàng đặc biệt đẹp mắt, Trang.

Trang: Cảm ơn! Đi lên lầu chuồn, tôi tiếp tục chỉ cho chính mình chống của tôi.

Ann: Tôi yêu thương căn nhà búp bê của khách hàng. Nó thiệt tuyệt hảo. quý khách hàng tự động thực hiện cái tê liệt à?

Trang: Đúng vậy. Sở mến của tôi là kiến thiết những căn nhà búp bê.

Ann: Thật không? Có khó khăn nhằm kiến thiết một chiếc không?

Trang: Không hẳn. Tất cả những gì bạn phải là một trong những bìa cứng và keo dán giấy dán. Sau tê liệt, chỉ việc dùng một ít tạo nên. quý khách hàng tiếp tục làm cái gi nhập thời hạn rảnh rỗi?

Ann: Tôi mến cưỡi ngựa.

Trang: Điều tê liệt khá phi lý. Không có rất nhiều người thực hiện như thế.

Ann: Thực đi ra, nó thịnh hành rộng lớn các bạn nghĩ về. Hiện ni sở hữu một trong những câu lạc cỗ cưỡi ngựa ở TP. hà Nội. Tôi cho tới Câu lạc cỗ Cưỡi ngựa nhập Chủ nhật sản phẩm tuần.

Trang: Tôi đặc biệt mong muốn cho tới câu lạc cỗ của khách hàng nhập Chủ nhật này. Tôi mong muốn học tập cơ hội cưỡi ngựa.

Ann: Chắc chắn rồi. Lớp học tập của tôi chính thức khi 8 giờ sáng sủa.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False)

(Đọc lại bài xích đối thoại và viết lách Đúng (T) hoặc Sai (F).)

1. Trang needs help with building dollhouses.

2. Trang uses glue and cardboard lớn build her dollhouse.

3. To build a dollhouse, you need lớn use your creativity.

4. Ann goes lớn a horse riding club every Sunday.

5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

Trang needs help with building dollhouses.

(Trang cần thiết sự hỗ trợ nhằm xây căn nhà búp bê.)

Thông tin: Ann: ... Did you make it yourself? 

                 (... quý khách hàng đang được tự động thực hiện cho tới mình?)

                Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

                (Vâng. Sở mến của tôi là kiến thiết những căn nhà búp bê.)

2. T

Trang uses glue and cardboard lớn build her dollhouse.

(Trang dùng keo dán giấy dán và bìa cứng nhằm xây nhà ở búp bê của cô ý ấy.)

Thông tin: Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue.

(Không hẳn. Tất cả những gì bạn phải là một trong những bìa cứng và keo dán giấy dán.)

3. T

To build a dollhouse, you need lớn use your creativity.

(Để xây nhà ở búp bê, bạn phải sử sự tạo nên của khách hàng.)

Thông tin: ... Then just use a bit of creativity.

(Sau tê liệt các bạn chỉ việc dùng một ít sáng sủa tạo)

4. T

Ann goes lớn a horse riding club every Sunday.

(Ann tiếp cận câu lạc cỗ cưỡi ngựa nhập Chủ nhật sản phẩm tuần.)

Thông tin: Ann: ...I go lớn the Riders’ Club every Sunday.

(Tôi cho tới Câu lạc cỗ Cưỡi ngựa nhập Chủ nhật sản phẩm tuần.)

5. F

Ann’s lesson starts at 8 p.m.

(Lớp học tập của Ann chính thức nhập 8 giờ tối.)

Thông tin: Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

(Lớp học tập của tôi chính thức khi 8 giờ sáng sủa.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat.

(Viết kể từ và cụm kể từ từ vỏ hộp nhập bên dưới từng hình ảnh. Sau tê liệt nghe, đánh giá và tái diễn.)

building dollhouses

collecting teddy bears

making models

horse riding

gardening

collecting coins

Phương pháp giải:

- building dollhouses: xây ngôi nhà búp bê

- collecting teddy bears: thu thập gấu bông

- making models: làm tế bào hình

- horse riding: cưỡi ngựa

- gardening: làm vườn

- collecting coins: thu thập đồng xu/ chi phí xu

Lời giải chi tiết:

1. making model 

2. riding horse 

3. collecting coins 

4. gardening 

5. building dollhouses 

6. collecting teddy bears 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: cách up ảnh lên drive

4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns.

(Làm việc theo đuổi group. Viết những sở trường kể từ Bài 3 nhập cột phù hợp.)

doing things

making things

collecting things

Add some other hobbies lớn each column

(Thêm một trong những sở trường không giống vào cụ thể từng cột.)

Lời giải chi tiết:

doing things

(làm việc gì đó)

making things

(tạo đi ra vật dụng vật)

collecting things

(thu thập vật dụng vật)

- gardening (làm vườn)

- horse riding (cưỡi ngựa)

- making model (làm tế bào hình)

- building dollhouses (xây ngôi nhà búp bê)

- collecting teddy bears (thu thập gấu bông)

- collecting coins (thu thập đồng xu)

Other hobbies (Một vài ba sở trường khác):

- doing things: listening lớn music (nghe nhạc), reading books (đọc sách),...

- making things: cooking (nấu ăn), baking (làm bánh),...

- collecting things: collecting stamp (sưu tập luyện tem), collecting old books (sưu tập luyện sách cũ),...

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. (Game) Find someone who...

((Trò chơi) Tìm một người ...

Work in groups. Ask your classmates which hobbies they lượt thích. Use the question “Do you lượt thích...?”. Write the students’ names in the table below. Which hobby is the most popular?

(Làm việc theo đuổi group. Hỏi các bạn nằm trong lớp của khách hàng coi bọn họ mến những sở trường nào là. Sử dụng thắc mắc “Bạn sở hữu mến ...?”. Viết thương hiệu những học viên nhập bảng tiếp sau đây. Sở mến nào là là thịnh hành nhất?)

Find someone who likes...

(Tìm đi ra người mến....)

horse riding

building dollhouses

collecting teddy bears

collecting coins

gardening

making models

Phương pháp giải:

Đặt thắc mắc cho tới chúng ta nằm trong lớp nhằm điền nhập bảng với cấu hình “Do you lượt thích...?” (Bạn sở hữu mến....) và các bạn còn sót lại tiếp tục trả lời: “Yes, I bởi.” (Vâng, tôi mến.) hoặc “No, I don’t.” (Không, tôi ko mến.)

Lời giải chi tiết:

Nam: Do you lượt thích horse riding? 

(Bạn sở hữu mến cưỡi ngựa không?)

Minh: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích building dollhouses? 

(Bạn sở hữu mến xây nhà ở búp bê không?)

Linh: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích collecting teddy bears? 

(Bạn sở hữu mến tích lũy gấu bông không?)

My: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích collecting coins? 

(Bạn sở hữu mến tích lũy đồng xu không?)

Mai: Yes, I bởi.

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích gardening?

(Bạn sở hữu mến thực hiện vườn không?)

Phong: Yes, I bởi.

(Vâng, tôi mến.)

Nam: Do you lượt thích making models? 

(Bạn sở hữu mến thực hiện quy mô không?)

Huy: Yes, I bởi. 

(Vâng, tôi mến.)

horse riding (cưỡi ngựa)

Minh

building dollhouses (xây ngôi nhà búp bê)

Linh

collecting teddy bears (sưu tầm gấu bông)

My

collecting coins (sưu tầm chi phí xu)

Mai

gardening (làm vườn)

Phong

making models (làm tế bào hình)

Huy

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 1

  1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing khuông of the verbs from the box. 3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing khuông. 4. Listen and repeat. Pay attention lớn the sounds /ə/ and /ɜː/ 5. Listen lớn the sentences and pay attention lớn the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Match the sentences (1-5) lớn the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple khuông of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct khuông of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have lớn change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention lớn the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than thở THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than thở one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen lớn an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cách vào wifi không cần mật khẩu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.