thông tư 56/2017/tt byt

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản phù hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan liêu ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, ban ngành ngang Bộ
 • Các ban ngành khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: tạo chữ kiểu đẹp nghiêng

Xem thêm: trở thành người đàn ông của vua

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Y tế »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Thông tư 56/2017/TT-BYT
 • Thông tư 56/2017/TT-BYT
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày với hiệu lực: 01/03/2018

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT