susan didn't apply for the summer

Câu hỏi:

04/04/2020 76,384

Bạn đang xem: susan didn't apply for the summer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Susan didn’t apply for the summer job in the café. She now regrets it

A. Susan wishes that she applied for the summer job in the café. 

B. Susan feels regret because she didn’t apply for the summer job in the café. 

C. If only Susan didn’t apply for the summer job in the café.

D. Susan wishes that she had applied for the summer job in the café

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Kiến thức: Câu ước ao

Giải thích:

Cấu trúc với “wish” ở vượt lên khứ: S + wish + S + had Ved/ V3.

    A. …wishes that she applied… => sai vì thế nếu như dùng “wish” nên lùi 1 thì

    B. … feels regret… => sai (feel regretful)

    C. If only Susan didn’t apply…. => sai vì thế lùi về thì vượt lên khứ hoàn thành xong

Tạm dịch: Susan đang không nộp làm hồ sơ ứng tuyển thực hiện vô ngày hè ở quán cafe. Bây giờ cô ấy hụt hẫng về sự cơ.

=                      D. Susan ước cô ấy tiếp tục đăng kí việc làm ngày hè ở quán cafe.

Chọn D

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 

Most universities have trained counselors who can reassure and console students who have academic or personal problems. 

A. satisfy 

B. sympathize 

C. please 

D. discourage 

Câu 2:

When he went lớn Egypt, he knew ______________ no Arabic, but within 6 months he had become extremely fluent. 

A. entirely 

B. barely 

C. scarcely 

Xem thêm: hợp chất hữu cơ là gì

D. virtually 

Câu 3:

The _______________ dressed woman in the advertisement has a posed smile on her face. 

A. stylish 

B. stylishly 

C. stylistic 

D. stylistically

Câu 4:

He _____________ a terrible accident while he _______________ along Ben Luc Bridge

A. see / am walking 

B. saw / was walking 

C. was seeing / walked 

D. have seen / were walking

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

My uncle’s company made a very good profit in _______________. 

A. the 1990 

B. 1990s 

C. 1990’s 

D. the 1990s 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

To absorb a younger workforce, many companies offered retirement plans as incentives for older workers lớn retire and make way for the young ones who earned lower salary. 

A. rewards 

B. opportunities 

C. motives 

D. encouragements 

Xem thêm: cách viết đơn xin việc trong hồ sơ