quá khứ tiếp diễn là gì

Exercise 1: Chia động kể từ theo hình thức chính nhằm hoàn thành xong câu.

1. She ………………. (call) Mr Lam at 8 last night, but he (not be) ………………. at trang chính. He (study) ………………. at the library.

Bạn đang xem: quá khứ tiếp diễn là gì

2. Linh ………………. (not hear) the thunder during the storm last night because she ………………. (sleep)

3. It was beautiful last Monday when I went for a walk in the park. The sun ………………. (shine). The birds ………………. (sing)

4. They ………………. (talk) about something when I………………. (walk) into the bedroom.

5. Linda went đồ sộ her friends ‘house, but her friend ………………. (not be) there. He (play) ………………. soccer in the vacant lot down the street.

6. The boy ………………. (fall) asleep while his mom ………………. (read) him a story.

7. She really enjoyed my holiday last year. While it ………………. (snow) in Malay, the sun ………………. (shine) in Florida.

8. While Mya ………………. (shovel) snow from her driveway yesterday, her boyfriend ………………. (bring) her a cup of hot chocolate.

9. She ………………. (have) a siêu xe accident last month. She ………………. (drive) down the street when suddenly a lorry ………………. (hit) her siêu xe from behind.

10. 5 years ago, the government ………………. (decide) đồ sộ begin a food programme. At that time, many people in the rural areas ………………. (starve) due đồ sộ several years of drought.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

1. He was play badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he tự while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ theo hình thức chính nhằm hoàn thành xong câu.

1. was calling - wasn't - was studying


2. didn't hear - was sleeping


3. was shining - were singing


4. were talking - walked


5. weren't - were playing


6. fell - was reading


7. was snowing - was shining


8. was shoveling - was bringing


9. had - was driving – hit

Xem thêm: hợp chất hữu cơ là gì


10. decided - were starving

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

Câu

Sửa lỗi

1. He was play badminton when I called him.

He was playing badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

Was she studying English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he tự while his mother was making lunch? 

What was he doing while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

Where did you going last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened.

He was turning on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

She was getting up early and having breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

Hoa didn't breaking the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.

Last weekend, my friend and I were going đồ sộ the beach on the bus.

Bài viết lách bên trên vẫn cung ứng cụ thể những kỹ năng và kiến thức xoay xung quanh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục với mọi bài xích luyện thực hành thực tế cơ phiên bản. Hy vọng nội dung bài viết bên trên vẫn khiến cho bạn phân biệt nhanh gọn và dùng thành thục cấu tạo nhì thì này, nhớ là tóm thiệt chắc chắn những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về phong thái dùng, công thức tương tự ghi ghi nhớ những tín hiệu phân biệt căn phiên bản nhé!

Xem thêm:

  • Phân biệt thì Quá khứ đơn và Quá khứ hoàn thành xong

  • Phân biệt thì lúc này đơn và vượt lên trước khứ đơn

  • Phân biệt thì Tương lai đơn và Tương lai ngay sát

  • Phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Quá khứ đơn

    Xem thêm: cách viết đơn xin việc trong hồ sơ

Tự tin yêu ghi điểm khi rèn luyện với IDP!

Bài viết lách bên trên vẫn chỉ ra rằng những kỹ năng và kiến thức tổng quan liêu và bài xích luyện kiểu sẽ giúp chúng ta hiểu thêm thắt về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục nhập phần tranh tài IELTS.. Hy vọng đấy là được xem là mối cung cấp xem thêm hữu ích cho chính mình nhập quy trình luyện thi đua IELTS. 

Nếu mình muốn dò thám hiểu thêm thắt về dạng bài xích này, chúng ta có thể xem thêm kho tư liệu luyện thi đua IELTS sẵn sở hữu của IDP bao hàm những Hội thảo IELTS , Khóa học tập luyện thi đua và những mẹo kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế. Như vậy tiếp tục khiến cho bạn thích nghi với cấu tạo bài xích thi đua, học tập cơ hội phân chia thời hạn hợp lí khiến cho bạn sẵn sàng nhất rất có thể cho những bài xích đánh giá.

Và khi chúng ta vẫn sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP ngay lập tức hôm nay!