nghị định 02/2022

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng thích hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan lại ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, phòng ban ngang Bộ
 • Các phòng ban khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: những câu đố đen tối

Xem thêm: tra facebook bằng số điện thoại

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Xây dựng »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Nghị tấp tểnh 02/2022/NĐ-CP
 • Nghị tấp tểnh 02/2022/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành một phần
 • Ngày với hiệu lực: 01/03/2022

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT