một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

Chủ đề một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi: một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 1 trong yếu tố mê hoặc khi thám thính tìm kiếm bên trên Google. Với những thông số không giống nhau như chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và tỉ lệ thành phần thân ái hai phía này, người tao hoàn toàn có thể đo lường chu vi và diện tích S thửa ruộng một cơ hội đúng đắn. Như vậy đặc biệt hữu ích cho tới những người dân quan hoài cho tới nông nghiệp, sale khu đất đai và những yếu tố tương quan cho tới vùng quê.

Một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là bao nhiêu?

Câu căn vặn đòi hỏi tính nửa chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật. Dựa vô thành phẩm thám thính tìm kiếm bên trên Google, chưa tồn tại thành phẩm rõ ràng này cho tới yếu tố này. Tuy nhiên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xử lý yếu tố này bằng phương pháp dùng những công thức đo lường diện tích S và chu vi của hình chữ nhật.
Để tính nửa chu vi của một hình chữ nhật, tất cả chúng ta nên biết xác lập những đại lượng như chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật bại liệt.
1. Lấy chiều nhiều năm của hình chữ nhật.
2. Lấy chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
3. Tính tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng: tổng = chiều nhiều năm + chiều rộng lớn.
4. Chia tổng cho tới nhì nhằm tính nửa chu vi: nửa chu vi = tổng / 2.
Với công thức bên trên, tao hoàn toàn có thể tính được nửa chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật.
Tuy nhiên, nhờ vào thành phẩm thám thính tìm kiếm của người tiêu dùng, không tồn tại thành phẩm rõ ràng cho tới yếu tố này. Nếu các bạn với đầy đủ vấn đề về chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật, hãy dùng quá trình đo lường bên trên nhằm tính nửa chu vi.

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

Diện tích của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là từng nào mét vuông?

Đề bài bác cho thấy rằng một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 136m. Để tính diện tích S của thửa ruộng này, tao cần thiết thám thính chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.
Theo tế bào miêu tả vô thắc mắc thứ hai, tao biết chiều rộng lớn của ruộng là 2/3 chiều nhiều năm. Đặt chiều rộng lớn là x, chiều nhiều năm được xem là 3/2x.
Với vấn đề chiều rộng lớn và chiều nhiều năm đang được xác lập, tao hoàn toàn có thể tính chu vi của hình chữ nhật theo đuổi công thức: chu vi = 2(chiều rộng lớn + chiều dài).
Vì thửa ruộng với nửa chu vi là 136m, tao có:
136 = 2(x + 3/2x)
136 = 2(5/2x)
136 = 5x/2
272 = 5x
x = 272/5
x = 54.4
Vậy chiều rộng lớn của thửa ruộng là 54.4m, và chiều nhiều năm là 3/2 * 54.4 = 81.6m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tao dùng công thức: diện tích S = chiều rộng lớn * chiều nhiều năm.
Diện tích = 54.4 * 81.6
Diện tích = 4449.6m²
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này là 4449.6m².

Nếu chiều nhiều năm của thửa ruộng là 10m, chiều rộng lớn là bao nhiêu?

The given problem states that the length of a rectangular field is 10m and asks for the width of the field. We are also provided with the information that the field has a half-perimeter of 136m.
To solve this problem, we can use the formula for the perimeter of a rectangle:
Perimeter = 2 × (length + width)
Given that the half-perimeter is 136m, we can mix up an equation:
136 = 2 × (10 + width)
Dividing both sides of the equation by 2, we get:
68 = 10 + width
Subtracting 10 from both sides of the equation, we get:
58 = width
Therefore, the width of the rectangular field is 58m.

Nếu chiều nhiều năm của thửa ruộng là 10m, chiều rộng lớn là bao nhiêu?

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi 420 m và tỷ trọng chiều rộng/chiều nhiều năm 3/4

\"Chiêm ngưỡng diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật khác biệt và tuyệt vời vô đoạn Clip này. Hãy tìm hiểu cơ hội tuy nhiên những thửa ruộng này tạo ra hình ảnh ngẫu nhiên tuyệt đẹp mắt với phỏng đúng đắn và sự phẳng phiu tuyệt vời, tiếp tục khiến cho các bạn sửng sốt và yêu thích.\"

Tính chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 150m?

Để tính chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 150m, tao tiếp tục gọi chiều nhiều năm của thửa ruộng là x và chiều rộng lớn là nó.
Theo đề bài bác, tao với 1 thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 150m. Vậy chu vi của thửa ruộng là 2 * (150m) = 300m.
Vì đó là một thửa ruộng hình chữ nhật, chu vi của chính nó được xem là tổng phỏng nhiều năm những cạnh. Vậy tao với công thức:
chu vi = 2x + 2y
Tuy nhiên, tao hiểu được nửa chu vi là 150m. Vậy tao với phương trình:
2x + 2y = 150
Ta cần thiết một phương trình nữa nhằm giải hệ phương trình này. Do bại liệt, tao cần thiết thêm 1 vấn đề này bại liệt kể từ đề bài bác nhằm thám thính rời khỏi độ quý hiếm của x hoặc nó.
Ví dụ: Nếu biết chiều rộng lớn là 50m, tao hoàn toàn có thể tính giá tốt trị của x như sau:
2x + 2(50) = 150
2x + 100 = 150
2x = 150 - 100
2x = 50
x = 50 / 2
x = 25
Vậy chiều nhiều năm của thửa ruộng là 25m và chiều rộng lớn là 50m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng, tao với công thức:
diện tích = chiều nhiều năm * chiều rộng
diện tích = 25m * 50m = 1250m².
Do bại liệt, diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 150m là 1250m².

Nếu chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m, thì chiều nhiều năm là bao nhiêu?

Đề bài bác cho thấy rằng một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 136m. Giả sử chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m và chiều nhiều năm là d. Theo bại liệt, tao với phương trình như sau:
2(8 + d) = 136
Simplifying the equation:
16 + 2d = 136
2d = 136 - 16
2d = 120
d = 60
Vậy nếu như chiều rộng lớn của thửa ruộng là 8m, thì chiều nhiều năm của chính nó là 60m.

_HOOK_

Xem thêm: nàng k và kẻ bất hạnh

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi 120 m và tỷ trọng chiều rộng/chiều nhiều năm 3/5

\"Tỷ lệ chiều rộng/chiều nhiều năm tạo cho những phong cảnh vô đoạn Clip trở thành thú vị và khác biệt rộng lớn lúc nào không còn. Khám phá huỷ cơ hội tuy nhiên tỷ trọng này tác động cho tới cấu hình và vẻ đẹp mắt tổng thể của những vị trí xứng đáng nom vô đoạn Clip, và các bạn sẽ thấy sửng sốt.\"

Biết diện tích S của thửa ruộng là 200m², thì chu vi của thửa ruộng là từng nào mét?

Để thám thính chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật, tao nên biết diện tích S của thửa ruộng và chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn của chính nó.
Trước tiên, tao cần thiết tính chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng. Vì diện tích S của thửa ruộng là 200m², tao cần thiết thám thính 2 số với tích vày 200 và tỉ lệ thành phần chiều nhiều năm với chiều rộng lớn là 5/3.
Để tìm kiếm được nhì số này, tao hoàn toàn có thể lập phương trình như sau:
x * nó = 200

x : nó = 5/3
Từ bại liệt, tao hoàn toàn có thể giải hệ phương trình này nhằm tìm kiếm được x và nó. Sau khi tìm kiếm được x và nó, tao hoàn toàn có thể tính được chu vi.
Dưới đó là cơ hội giải hệ phương trình:
x * nó = 200 (1)
x / nó = 5 / 3 (2)
Từ phương trình (2), tao hoàn toàn có thể viết lách lại x theo đuổi y:
x = 5/3 * y
Thay x vô phương trình (1), tao có:
(5/3 * y) * nó = 200
Đưa về dạng nhiều thức:
5/3 * y² = 200
Nhân cả hai vế với 3/5 nhằm vô hiệu hóa số hạng lếu độn:
y² = 120
Lấy căn của cả hai vế, tao có:
y = √120 = 10√3
Gọi nó = 10√3, tao hoàn toàn có thể tính được x:
x = 5/3 * 10√3 = 50√3/3
Vậy, hoặc chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng là 10√3 (khi chiều nhiều năm vày 10√3 và chiều rộng lớn vày 5√3/3), và hoặc chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn của thửa ruộng là 50√3/3 (khi chiều nhiều năm vày 50√3/3 và chiều rộng lớn vày 10√3).
Để tính chu vi của thửa ruộng, tao với công thức:
Chu vi = 2 * (chiều nhiều năm + chiều rộng)
Vậy, chu vi của thửa ruộng là:
Chu vi = 2 * (10√3 + 5√3/3) = 2 * (30√3/3 + 5√3/3) = 2 * (35√3/3) = 70√3/3 mét (khoảng 13.56 mét).

Nếu chiều nhiều năm của thửa ruộng là 15m, thì chiều rộng lớn của chính nó là bao nhiêu?

The problem states that a rectangular field has half of its perimeter equal to tát 136 m. We are asked to tát find the width of the field if its length is 15 m.
Step 1: Let\'s mix up the equation based on the given information.
Let L be the length of the field and W be the width of the field.
The perimeter of a rectangle is calculated using the formula: Phường = 2L + 2W.
According to tát the problem, half of the perimeter is 136 m, ví we can write the equation:
(2L + 2W) / 2 = 136
Step 2: Simplify the equation.
First, let\'s simplify the left side of the equation:
(2L + 2W) / 2 = 136
2L + 2W = 136 * 2
2L + 2W = 272
Step 3: Substitute the given length into the equation.
Since the length (L) is 15 m, we can substitute it into the equation:
2(15) + 2W = 272
30 + 2W = 272
Step 4: Solve for the width (W).
To isolate the variable W, we need to tát subtract 30 from both sides of the equation:
2W = 272 - 30
2W = 242
Dividing both sides by 2:
W = 121
Therefore, if the length of the field is 15 m, the width of the field is 121 m.

Nếu chiều nhiều năm của thửa ruộng là 15m, thì chiều rộng lớn của chính nó là bao nhiêu?

Tính diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 180m và chiều rộng lớn vày 3/5 chiều nhiều năm.

Để tính diện tích S của một thửa ruộng hình chữ nhật, tao với công thức diện tích S là S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.
Theo đề bài bác, tao biết nửa chu vi (P) của thửa ruộng là 180m. Vì Phường = 2 (chiều nhiều năm + chiều rộng), nên tao hoàn toàn có thể tìm kiếm được tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.
180m = 2 (chiều nhiều năm + chiều rộng)
chia cả nhì vế của phương trình cho tới 2, tao được:
90 = chiều nhiều năm + chiều rộng lớn (1)
Thông tin tưởng không giống vô đề bài bác là chiều rộng lớn (b) vày 3/5 chiều nhiều năm (a).
Ta với phương trình:
b = (3/5) × a
Thay vày a tương đương:
90 = a + (3/5) × a
90 = a × (1 + 3/5)
90 = a × (8/5)
chia cả nhì vế của phương trình cho tới (8/5), tao được:
56.25 = a
a = 56.25
Tiếp theo đuổi, tao thám thính độ quý hiếm của bằng phương pháp thay cho a vô phương trình:
b = (3/5) × 56.25
b = 33.75
Vậy, chiều nhiều năm (a) của thửa ruộng là 56.25m và chiều rộng lớn (b) là 33.75m.
Để tính diện tích S (S), tao dùng công thức S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn. Thay những độ quý hiếm vô, tao có:
S = 56.25 × 33.75
S = 1898.4375
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật với nửa chu vi là 180m và chiều rộng lớn vày 3/5 chiều nhiều năm là khoảng chừng 1898.4375 mét vuông.

Xem thêm: xem mật khẩu đã lưu trên điện thoại

Nếu chu vi của thửa ruộng là 100m, thì diện tích S của chính nó là từng nào mét vuông?

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tất cả chúng ta nên biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của thửa ruộng. Theo vấn đề vô thắc mắc, nửa chu vi của thửa ruộng là 100m.
Ta tiếp tục fake sử chiều nhiều năm của thửa ruộng là x mét. Vì nửa chu vi của thửa ruộng là 100m, tao với công thức: chu vi = 2 *(chiều nhiều năm + chiều rộng) = 2 *(x + chiều rộng) = nửa chu vi = 100.
Với vấn đề vô thắc mắc, \"chiều rộng lớn vày 2/3 chiều dài\", tao hoàn toàn có thể tạo ra phương trình: 2/3x.
Sau bại liệt, tao hoàn toàn có thể giải phương trình nhằm thám thính độ quý hiếm của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.
Tiếp theo đuổi, tao tiếp tục tính diện tích S của thửa ruộng. Diện tích của một hình chữ nhật hoàn toàn có thể tính bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn cùng nhau.
Sau khi có mức giá trị chiều nhiều năm và chiều rộng lớn, tao tiếp tục nhân nhì độ quý hiếm đó lại cùng nhau nhằm tính diện tích S của thửa ruộng.
Với thông số kỹ thuật chu vi của thửa ruộng là 100m, tao nên biết độ quý hiếm của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhằm tính diện tích S đúng đắn.

Biết chiều nhiều năm của thửa ruộng là 12m và chiều rộng lớn vày 2/3 chiều nhiều năm, hãy tính diện tích S của thửa ruộng bại liệt.

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tao hoàn toàn có thể dùng công thức: diện tích S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.
Với thửa ruộng với chiều nhiều năm là 12m, tao có:
Chiều rộng lớn = 2/3 × 12 = 8m
Áp dụng công thức, tao có:
Diện tích = 12m × 8m = 96m²
Vậy diện tích S của thửa ruộng này là 96m².

_HOOK_