mẫu ủy quyền quyết toán thuế tncn 2022


Mẫu giấy má ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN tiên tiến nhất năm 2022 - 2023. Mẫu list ủy quyền quyết toán thuế TNCN mang đến nhiều người tệp tin Excel.

-> Xem thêm: Các tình huống ủy quyền Quyêt toán thuế TNCN

Bạn đang xem: mẫu ủy quyền quyết toán thuế tncn 2022

---------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN của một người:

                                                                            

Mẫu số: 08/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 80/2021/TT BTC ngày29/09/2021 của Sở Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
-------------------------------------------------------------

GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
Năm

2022
 

                    Tên tôi là: Nguyễn Mạnh Tiến. Quốc tịch: Việt Nam
                    Mã số thuế: 01235634568

Năm 2022 tôi nằm trong diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá thể nằm trong một trong số tình huống sau :

 (1) Tôi chỉ mất thu nhập Chịu đựng thuế bên trên Công ty/đơn vị Công ty Kế toán Thiên Ưng và thực tiễn bên trên thời gian quyết toán thuế thu nhập cá thể tôi đang được thao tác làm việc bên trên Công ty/đơn vị đó;

 (2)  Tôi nằm trong diện được điều fake kể từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) cho tới Công ty/đơn vị .................................... (Công ty/đơn vị mới) bởi sáp nhập/ ăn ý nhất/chia/tách/chuyển thay đổi mô hình công ty và 2 Công ty/đơn vị này vô và một hệ thống; 

 (3) Tôi đem thu nhập Chịu đựng thuế bên trên Công ty/đơn vị………………...  và đem thu nhập vãng lai ở những điểm không giống trung bình mon vô năm không thật 10 triệu đồng /tháng đã và đang được đơn vị chức năng trả thu nhập khấu trừ bên trên mối cung cấp và ko mong muốn quyết toán thuế so với phần thu nhập vãng lai.

 Đề nghị Công ty/đơn vị

Công ty Kế toán Thiên Ưng (Mã số thuế:0108209588) thay cho mặt mày tôi triển khai quyết toán thuế thu nhập cá thể năm 2022 với ban ngành thuế.
Trường ăn ý ban ngành thuế đánh giá trừng trị hiện tại tôi ko nằm trong được ủy quyền quyết toán thì tôi trọn vẹn phụ trách trước pháp lý./.

  ....., ngày ....... mon ....... năm .......
                                                    NGƯỜI ỦY QUYỀN
  (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Ghi chú: Trường ăn ý nhiều người lao động bên trên nằm trong tổ chức triển khai trả thu nhập đem ủy quyền quyết toán mang đến tổ chức triển khai bại thì lập khuôn này kèm bám theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao bao gồm những thông tin: Họ và thương hiệu, Mã số thuế, trường ăn ý được ủy quyền (1) (2) (3) nêu bên trên, Ký tên.

------------------------------------------------------------------------------

Xem thêm: rập áo cơ bản

Tải Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN giấy má ủy quyền quyết toán thuế TNCN bên trên đây:


-------------------------------------------------------------------------------

Mẫu list ủy quyền Quyết toán thuế TNCN mang đến nhiều người:

- Trường ăn ý tổ chức triển khai trả thu nhập đem

số lượng rộng lớn người làm việc ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức triển khai trả thu nhập hoàn toàn có thể lập list những cá thể ủy quyền vô bại phản ánh không hề thiếu những nội dung bên trên khuôn số 02/UQ-QTT-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Sở Tài chủ yếu, mặt khác khẳng định tính đúng mực, chân thực và phụ trách trước pháp lý về số liệu, nội dung vô list.

(Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02 mon 3 năm năm nhâm thìn của Tổng viên thuế)

Kế toán Thiên Ưng van share Mẫu list ủy quyền quyết toán thuế TNCN mang đến nhiều người:

-----------------------------------------------------------------------------
 

Công ty Kế toán Thiên Ưng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MST: Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
   

DANH SÁCH ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022
 

STT Họ tên Mã số thuế Trường ăn ý 1 Trường ăn ý 2 Trường ăn ý 3 (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
             
   1. Trường ăn ý 1: (1) Tôi chỉ mất thu nhập Chịu đựng thuế bên trên Công ty/đơn vị .................................... và thực tiễn bên trên thời gian quyết toán thuế thu nhập cá thể tôi đang được thao tác làm việc bên trên Công ty/đơn vị đó;
   2. Trường ăn ý 2: (2) Tôi nằm trong diện được điều fake kể từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) cho tới Công ty/đơn vị .................................... (Công ty/đơn vị mới) bởi sáp nhập/ ăn ý nhất/chia/tách/chuyển thay đổi mô hình công ty và 2 Công ty/đơn vị này vô và một hệ thống;
   3. Trường ăn ý 3: (3) Tôi đem thu nhập Chịu đựng thuế bên trên Công ty/đơn vị………………...  và đem thu nhập vãng lai ở những điểm không giống trung bình mon vô năm không thật 10 triệu đồng /tháng đã và đang được đơn vị chức năng trả thu nhập khấu trừ bên trên mối cung cấp và ko mong muốn quyết toán thuế so với phần thu nhập vãng lai.

    Đề nghị Công ty/đơn vị ....................................................................(Mã số thuế:………………….) thay cho mặt mày Shop chúng tôi triển khai quyết toán thuế thu nhập cá thể năm ........... với ban ngành thuế.

    Trường ăn ý ban ngành thuế đánh giá trừng trị hiện tại tôi ko nằm trong được ủy quyền quyết toán thì tôi trọn vẹn phụ trách trước pháp lý./.

    Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023
Xác nhận của đơn vị Người lập

---------------------------------------------------------------------

Tải Mẫu list ủy quyền Quyết toán thuế TNCN Excel bên trên đây:

Trường hợp chúng ta ko vận chuyển về được thì tuân theo cơ hội sau:
Bước 1: Comment mail vào phần phản hồi mặt mày dưới
Bước 2: Gửi đòi hỏi vô mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ ràng Tài liệu mong muốn tải)

-------------------------------------------------------------------------------------
 

Mẫu giấy má ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Xem thêm: vẽ cái nơ