mẫu thanh lý hợp đồng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ nhập Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ Công ty ...........

Bạn đang xem: mẫu thanh lý hợp đồng

Hôm ni, ngày ...... mon ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện vì thế ông : …………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng thông minh        : …………………………………… Fax: ……………………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vì thế ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng thông minh        : ……………………………………………… Fax: ……………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: hồ sơ xin việc mua ở đâu

Hai mặt mày thống nhất ký biên bạn dạng thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đang được tổ chức ............... cho Mé A theo gót hợp ý đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: Giá trị hợp ý đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý giao dịch mang lại Mé B nấc phí cty như sau:

Giá trị hợp ý đồng trước thuế: …….…………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị hợp ý đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Mé A đồng ý giao dịch mang lại Mé B khoản chi phí bên trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý giao dịch toàn cỗ số chi phí bên trên mang lại Bên B theo gót như quy toan bên trên Điều 2 của Biên bạn dạng này.

Hai mặt mày thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  thân thích Công ty ............ và Công ty ...........

Xem thêm: cách đăng tin trên zalo

Biên bạn dạng thanh lý này được lập trở nên 02 bạn dạng từng mặt mày lưu giữ một bạn dạng và có mức giá trị pháp luật như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc