mẫu hợp đồng nguyên tắc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng nguyên tắc

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(V/v mua sắm bán sản phẩm hóa …………………………………..)

Số: …………….……………

-   Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN nước Việt Nam trải qua ngày 24/11/2015;

-  Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 vì thế Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ngôi nhà nghĩa nước Việt Nam trải qua ngày 14 mon 6 năm 2005;

-  Căn cứ Hợp đồng nguyên lý về sự việc hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa ………… số ………… ngày …/…/…;

-  Căn cứ yêu cầu và tài năng của nhì Mé,

Hôm ni, ngày … mon … năm …, bên trên …………………………………………    Cửa Hàng chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: ………………………………………………………………......

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Điện thoại: ……………            Fax: …………

Số ĐKKD: ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………

Mã số thuế: ……………………

Đại diện: ……………………         Chức vụ: …………………………

(Sau trên đây gọi là “Bên A”)

BÊN MUA: ………………………………………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Điện thoại: …………                  Fax: ……………………….

Số ĐKKD : …………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………………………

Mã số thuế : …………………………..

Đại diện : ………………………           Chức vụ: ………………

(Sau trên đây gọi là “Bên B”)

XÉT RẰNG:

- Mé A là một trong những công ty nước Việt Nam sinh hoạt vô lĩnh vực……………….. bên trên nước Việt Nam, sở hữu tài năng …………………;

-  Mé B là một trong những công ty nước Việt Nam sinh hoạt vô nghành nghề ………….. mong muốn ……………………………;

Sau Khi thỏa thuận hợp tác, nhì Mé nằm trong đồng ý thỏa thuận Hợp đồng nguyên lý về sự việc đáp ứng sản phẩm & hàng hóa …………………. cho tới mặt mày B (sau trên đây gọi là “Hợp đồng”) với những lao lý sau:

Điều 1: Các nguyên lý chung

1. Hai Mé nhập cuộc thỏa thuận Hợp đồng này bên trên hạ tầng mối liên hệ quý khách hàng sản phẩm, đồng đẳng và nằm trong chất lượng tốt theo như đúng những quy lăm le của Pháp luật.

2. Các nội dung vô bạn dạng hợp ý đồng nguyên lý này chỉ được sửa thay đổi Khi sở hữu sự thỏa thuận hợp tác của nhì mặt mày và được thống nhất bởi vì văn bạn dạng. Văn bạn dạng thay cho thay đổi nội dung hợp ý đồng nguyên lý này sẽ là Phụ lục và là một trong những phần ko thể tách tách của Hợp đồng.

3. Các nội dung liên minh, mua sắm bán sản phẩm hóa ví dụ theo đòi từng thời gian sẽ tiến hành ví dụ hóa trong những bạn dạng Hợp đồng giao thương mua bán ví dụ.

4. Điều khoản nào là vô Hợp đồng giao thương mua bán xích míc với những lao lý vô Hợp đồng này thì tiếp tục triển khai theo đòi những lao lý được qui lăm le vô Hợp đồng này.

5. Các tư liệu sở hữu tương quan và nối liền với hợp ý đồng này bao gồm :

-  Các hợp ý đồng giao thương mua bán ví dụ theo đòi từng thời gian vô thời hạn Hợp đồng nguyên lý này còn có hiệu lực;

-  ………………………

-  ………………………

Điều 2. Giải quí kể từ ngữ

Trong phạm vi hợp ý đồng này và những tư liệu không giống tương quan và nối liền với hợp ý đồng này, những kể từ ngữ tiếp sau đây được hiểu như sau :

1. Hợp đồng vẹn toàn tắc là hợp ý đồng thể hiên những nguyên lý công cộng thực hiện hạ tầng cho việc liên minh thân thiết nhì bên phía trong mối liên hệ đáp ứng sản phẩm & hàng hóa …………….. và là hạ tầng cho những Hợp đồng giao thương mua bán ví dụ trong tương lai.

2. ……………………………………………………………………………………………

Điều 3:     Hàng hóa mua sắm bán

Bên A đồng ý chào bán và mặt mày B đồng ý mua sắm số sản phẩm & hàng hóa ví dụ như sau:

STT

TÊN HÀNG HÓA

Đ.vị tính

Quy cách – Chủng loại

Xuất xứ

-      Đơn giá: theo đòi bảng làm giá của mặt mày B sở hữu sự xác nhận của Mé A.

-      Khối lượng ví dụ được thể hiện nay bởi vì những bạn dạng hợp ý đồng giao thương mua bán ví dụ được thỏa thuận thân thiết nhì mặt mày.

Điều 4. Giá trị hợp ý đồng và công thức thanh toán

1.  Giá trị hợp ý đồng là tạm tính địa thế căn cứ vô đơn giá bán được xác nhận thân thiết phía 2 bên từng thời điểm và lượng thực tiễn được sát hoạch thân thiết nhì mặt mày.

2.  Mé B giao dịch độ quý hiếm hợp ý đồng cho tới mặt mày A bởi vì kiểu dáng phú nhận chi phí mặt mày hoặc giao dịch chuyển tiền vô thông tin tài khoản ngân hàng của mặt mày A, số thông tin tài khoản …………………… há bên trên Ngân sản phẩm ………………………………………………

Xem thêm: vẽ ngôi sao

Đồng chi phí dùng nhằm giao dịch theo đòi Hợp đồng này là VNĐ (viết tắt VNĐ).

Điều 5:  Quyền và nhiệm vụ của mặt mày A

1. Quyền của mặt mày A

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Nghĩa vụ của mặt mày A

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điều 6:  Quyền và nhiệm vụ của mặt mày B

1. Quyền của mặt mày B

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Nghĩa vụ của mặt mày B

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điều 7.  Bồi thông thường thiệt sợ hãi và trừng trị vi phạm hợp ý đồng

Trong tình huống từng mặt mày thực hiện nay ko đích thị hoặc ko khá đầy đủ nhiệm vụ của tôi theo đòi Hợp đồng này, bên kia nên phụ trách bồi thông thường cho tới những tổn thất nhưng mà mặt mày cơ nên gánh Chịu đựng vì thế việc triển khai ko đích thị nhiệm vụ cơ, bao hàm cả thiệt sợ hãi thẳng và loại gián tiếp xẩy ra.

Mỗi mặt mày triển khai ko đích thị hoặc ko khá đầy đủ nhiệm vụ của tôi theo đòi Hợp đồng này còn nên Chịu đựng một số tiền trừng trị vi phạm hợp ý đồng với số chi phí ………………………………

Điều 8:  chỉ mật

1. Các Mé sở hữu trách cứ nhiệm nên lưu giữ kín toàn bộ những vấn đề tương quan cho tới Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng, vấn đề quý khách nhưng mà bản thân cảm nhận được kể từ phía Mé cơ vô trong cả thời hạn của Hợp đồng.

2. Mỗi Mé ko được bật mý cho tới bất kể Mé loại thân phụ nào là ngẫu nhiên vấn đề trình bày bên trên trừ tình huống được đồng ý chấp thuận bởi vì văn bạn dạng của Mé cơ hoặc theo đòi đòi hỏi của cơ sở vận hành Nhà nước sở hữu thẩm quyền.

3. Mỗi Mé nên tổ chức từng giải pháp quan trọng nhằm đảm nói rằng ko một nhân viên cấp dưới nào là hoặc bất kể ai nằm trong sự vận hành của tôi vi phạm lao lý này.

4. Điều khoản này vẫn tồn tại hiệu lực hiện hành trong cả Khi Hợp đồng này không còn hiệu lực hiện hành và nhì mặt mày không hề liên minh.

Điều 9:  Loại trừ trách cứ nhiệm của từng bên

1. Trong tình huống xẩy ra sự khiếu nại bất khả kháng khiến cho cho từng mặt mày ko thể triển khai hoặc triển khai ko khá đầy đủ quyền và nhiệm vụ của tôi theo đòi hợp ý đồng này thì trách cứ nhiệm bồi thông thường thiệt sợ hãi của từng mặt mày được loại trừ

2. Sự khiếu nại bất khả kháng là những sự khiếu nại xẩy ra một cơ hội khách hàng quan tiền ko thể tính trước được và ko thể xử lý được, tuy nhiên vẫn vận dụng từng giải pháp quan trọng nhưng mà tài năng được chấp nhận, bao hàm tuy nhiên giới hạn max ở những sự khiếu nại như thiên tai, hoả thiến, lũ lụt, động khu đất, tai nạn đáng tiếc, thảm hoạ, giới hạn về dịch bệnh dịch, nhiễm phân tử nhân hoặc phóng xạ, cuộc chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, làm reo hoặc bạo loàn, can thiệp của Cơ quan tiền Chính phủ…

3. Trong tình huống xẩy ra sự khiếu nại bất khả kháng, từng ở bên phải nhanh gọn thông tin cho tới mặt mày cơ bởi vì văn bạn dạng về sự việc ko triển khai được nhiệm vụ của tôi vì thế sự khiếu nại bất khả kháng, và tiếp tục, vô thời hạn 15 (mười lăm)  ngày Tính từ lúc ngày xẩy ra Sự khiếu nại bất khả kháng, trả thẳng bởi vì thư bảo đảm an toàn cho tới Mé cơ những minh chứng về sự việc xẩy ra Sự khiếu nại bất khả kháng và khoảng chừng thời hạn xẩy ra Sự khiếu nại bất khả kháng cơ.

Bên thông tin việc triển khai Hợp đồng của mình trở thành ko thể triển khai được vì thế Sự khiếu nại bất khả kháng sở hữu trách cứ nhiệm nên triển khai từng nỗ lực nhằm cắt giảm tác động của Sự khiếu nại bất khả kháng cơ.

4. Khi Sự khiếu nại bất khả kháng xẩy ra, thì nhiệm vụ của những Mé trong thời điểm tạm thời ko triển khai và tiếp tục ngay lập tức ngay tức khắc bình phục lại những nhiệm vụ của tôi theo đòi Hợp đồng Khi kết thúc Sự khiếu nại bất khả kháng hoặc Khi Sự khiếu nại bất khả kháng cơ bị loại bỏ vứt.

Điều 10: Sửa thay đổi, tạm thời ngừng triển khai và kết thúc Hợp đồng

1. Bất kỳ sửa thay đổi hoặc bổ sung cập nhật nào là so với Hợp đồng tiếp tục chỉ mất hiệu lực hiện hành Khi sở hữu văn bản thoả thuận bởi vì văn bạn dạng của Các Mé.

         2. Tạm ngừng triển khai Hợp đồng:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

3.  Hợp đồng kết thúc trong những tình huống sau:

a)  Hợp đồng hết thời gian sử dụng và Các Mé ko gia hạn Hợp đồng ; hoặc

b) Các Mé thỏa thuận hợp tác kết thúc Hợp đồng trước thời hạn; vô tình huống cơ, Các Mé tiếp tục văn bản thoả thuận về những ĐK ví dụ tương quan cho tới việc kết thúc Hợp đồng; hoặc

c) Một vô Các Mé ngừng sale, không tồn tại tài năng chi trả những số tiền nợ cho tới hạn, lâm vào tình thế hiện tượng hoặc bị coi là mất mặt tài năng giao dịch, sở hữu đưa ra quyết định giải thể, vỡ nợ. Trong tình huống này Hợp đồng tiếp tục kết thúc giục bằng phương pháp thức vì thế Hai Mé văn bản thoả thuận và/hoặc phù phù hợp với những quy lăm le của pháp lý hiện nay hành; hoặc

4. Thanh lý Hợp đồng : Khi mong muốn thanh lý Hợp đồng, nhì Mé tổ chức đối soát, giao dịch hoàn mỹ những khoản phí. Sau Khi nhì Mé triển khai xong nhiệm vụ của tôi tiếp tục tổ chức thỏa thuận Biên bạn dạng thanh lý Hợp đồng.

Điều 11. Giải quyết giành chấp

Tất cả những đột biến nếu như sở hữu tương quan cho tới hợp ý đồng này sẽ tiến hành xử lý bởi vì thương lượng.

Nếu ko thương lượng đươc thì giành chấp sẽ tiến hành xử lý bên trên Trung tâm trọng tài quốc tế nước Việt Nam sát bên chống thương nghiệp và công nghiệp nước Việt Nam theo đòi Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Quyết lăm le của trọng tài là đưa ra quyết định sau cuối và nên được những mặt mày tuân theo đòi. Phí trọng tài tiếp tục vì thế mặt mày thua thiệt khiếu nại trả, trừ phi sở hữu sự thỏa thuận hợp tác của nhì mặt mày.

Điều 12: Điều khoản quy lăm le về hiệu lực hiện hành và xử lý giành chấp hợp ý đồng

1. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày ký cho tới không còn ngày …/…/….

2. Trong vòng một (01) mon trước lúc thời hạn hợp ý đồng kết thúc giục, nếu như nhì bên phía trong hợp ý đồng không tồn tại chủ ý gì thì hợp ý đồng này được tự động hóa gia hạn 12 (Mười hai) mon tiếp sau và chỉ được gia hạn 01 phiên.

Hợp đồng này được lập trở thành 02 (hai) bạn dạng, từng mặt mày lưu giữ 01 (một) bạn dạng có mức giá trị pháp luật như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Hợp đồng này chỉ mang ý nghĩa hóa học tham lam khảo)

Xem thêm: vẽ cây dừa