mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vô Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ Công ty ...........

Bạn đang xem: mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Hôm ni, ngày ...... mon ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện vì thế ông : …………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại thông minh        : …………………………………… Fax: ……………………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vì thế ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại thông minh        : ……………………………………………… Fax: ……………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: mẫu bản kiểm điểm cá nhân

Hai mặt mũi thống nhất ký biên phiên bản thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đang được tổ chức ............... cho Cạnh A bám theo hợp ý đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: Giá trị hợp ý đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý giao dịch cho tới Cạnh B nấc phí công ty như sau:

Giá trị hợp ý đồng trước thuế: …….…………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị hợp ý đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Cạnh A đồng ý giao dịch cho tới Cạnh B khoản chi phí bên trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý giao dịch toàn cỗ số chi phí bên trên cho tới Bên B bám theo như quy quyết định bên trên Điều 2 của Biên phiên bản này.

Hai mặt mũi thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  thân thiết Công ty ............ và Công ty ...........

Xem thêm: vẽ con vật đơn giản cho be

Biên phiên bản thanh lý này được lập trở thành 02 phiên bản từng mặt mũi lưu giữ một phiên bản và có mức giá trị pháp luật như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc