lời bài hát nguyên hà sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở

Cánh hoa rụng rơi thân thích đời

𝖳𝗐𝗂𝗋𝗅 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗂𝖽𝗌𝗍 𝗈𝖿 𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀

Bạn đang xem: lời bài hát nguyên hà sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở

Chẳng còn nom nhau thông thoáng chốc

𝖯𝖺𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗈𝗎𝗍 𝖺 𝗌𝖾𝖼𝗈𝗇𝖽 𝗀𝗅𝖺𝗇𝖼𝖾

Vậy thôi bản thân đành xa thẳm nhau

Từng giọt sầu dưng ký ức

𝖲𝗈𝗋𝗋𝗈𝗐 𝗌𝖾𝖾𝗉𝗌 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗆𝖾𝗆𝗈𝗋𝗂𝖾𝗌

Gặp lại nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ còn lưu giữ lời hứa hẹn xưa cơ vẫn đây

𝖢𝗅𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗈𝗇𝖼𝖾 𝗌𝗈𝗐𝗇

Gặp lại nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ hoa tuôn từng làn nước mắt

𝖳𝖾𝖺𝗋𝗌 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝗈𝗎𝗋 𝗋𝖾𝗏𝖾𝗋𝗂𝖾

Chuyện đời người đâu này ai biết trước?

𝖳𝗐𝗂𝗌𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗎𝗋𝗇𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗅𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗌𝗆𝗈𝗄𝗒 𝗀𝗅𝗈𝗈𝗆?

Chia ly lúc này không thể nhìn thấy nhau

𝖢𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝖾𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝗈𝗌𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾

Mình bắt gặp nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆

Xin chớ, chớ trình bày phân chia ly

𝖯𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾, 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝗌𝖺𝗒 "𝗀𝗈𝗈𝖽𝖻𝗒𝖾"...

Cánh hoa rụng rơi thân thích đời

𝖳𝗐𝗂𝗋𝗅 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗂𝖽𝗌𝗍 𝗈𝖿 𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀

Chẳng còn nom nhau thông thoáng chốc

𝖯𝖺𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗈𝗎𝗍 𝖺 𝗌𝖾𝖼𝗈𝗇𝖽 𝗀𝗅𝖺𝗇𝖼𝖾

Vậy thôi bản thân đành xa thẳm nhau

Gặp lại nhau Khi mùa hoa nở nhé?— Nguyên Hà

Từng giọt sầu dưng ký ức

𝖲𝗈𝗋𝗋𝗈𝗐 𝗌𝖾𝖾𝗉𝗌 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗆𝖾𝗆𝗈𝗋𝗂𝖾𝗌

Gặp lại nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Xem thêm: chụp màn hình win 11

Bây giờ còn lưu giữ lời hứa hẹn xưa cơ vẫn đây

𝖢𝗅𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗈𝗇𝖼𝖾 𝗌𝗈𝗐𝗇

Gặp lại nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ hoa tuôn từng làn nước mắt

𝖳𝖾𝖺𝗋𝗌 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝗈𝗎𝗋 𝗋𝖾𝗏𝖾𝗋𝗂𝖾

Chuyện đời người đâu này ai biết trước?

𝖳𝗐𝗂𝗌𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗎𝗋𝗇𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗅𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗌𝗆𝗈𝗄𝗒 𝗀𝗅𝗈𝗈𝗆?

Chia ly lúc này không thể nhìn thấy nhau

𝖢𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝖾𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝗈𝗌𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾

Mình bắt gặp nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆

Xin chớ, chớ trình bày phân chia ly

𝖯𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾, 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝗌𝖺𝗒 "𝗀𝗈𝗈𝖽𝖻𝗒𝖾"...

Gặp lại nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ còn lưu giữ lời hứa hẹn xưa cơ vẫn đây

𝖢𝗅𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗈𝗇𝖼𝖾 𝗌𝗈𝗐𝗇

Gặp lại nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆?

Bây giờ hoa tuôn từng làn nước mắt

𝖳𝖾𝖺𝗋𝗌 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗎𝗀𝗁 𝗈𝗎𝗋 𝗋𝖾𝗏𝖾𝗋𝗂𝖾

Chuyện đời người đâu này ai biết trước?

𝖳𝗐𝗂𝗌𝗍𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗎𝗋𝗇𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗅𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗌𝗆𝗈𝗄𝗒 𝗀𝗅𝗈𝗈𝗆?

Chia ly lúc này không thể nhìn thấy nhau

𝖢𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝖾𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝗅𝗈𝗌𝗍 𝗂𝗇 𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾

Mình bắt gặp nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆

Xin chớ, chớ trình bày phân chia ly

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

𝖯𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾, 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝗌𝖺𝗒 "𝗀𝗈𝗈𝖽𝖻𝗒𝖾"...

Mình bắt gặp nhau Khi mùa hoa nở nhé?

𝖫𝖾𝗍'𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆