last week mark told me that he got very bored with his present job and is looking for a new one

Câu hỏi:

04/04/2020 42,197

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: last week mark told me that he got very bored with his present job and is looking for a new one

Last week Mark told u that he got very bored with his present job and is looking for a new one.

C. is looking         

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Sửa is looking => was looking. 

Động kể từ nhập mệnh đề con gián tiếp cần thiết phân tách lùi thì.

Dịch: Tuần trước, Mark bảo tôi rằng anh ấy ngán việc làm thời điểm hiện tại và đang được mò mẫm tìm kiếm 1 việc làm mới mẻ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She got the job ______ the fact that she had very little experience.

A. although          

B. because  

C. despite    

D. because of

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

As a government official, Benjamin Franklin often traveled abroad.

A. overseas 

B. alone     

C. widely    

D. secretly

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

It is reported that the prisoners escaped by means of a helicopter.

A. The prisoners is reported vĩ đại have escaped by means of a helicopter.

Xem thêm: bao nhiêu ngày nữa đến sinh nhật tôi

B. The prisoners are reported vĩ đại have escaped by means of a helicopter

C. The prisoners are reported vĩ đại escape by means of a helicopter.

D. The prisoners are reported vĩ đại have been escaped by means of a helicopter.

Câu 4:

This building ______ finished by the over of 2020.

A. will  be 

B. will have been            

C. is going vĩ đại be  

D. is

Câu 5:

Were you aware ______ the regulations against smoking in this area?

A. with       

B. about      

C. of           

D. in

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Japanese initially used jeweled objects vĩ đại decorate swords and ceremonial items.

A. Japanese          

B. used        

C. decorate  

Xem thêm: chuyển link youtube sang mp3

D. items