impression đi với giới từ gì

Impression chuồn với giới kể từ gì?

Impression hoàn toàn có thể chuồn với giới kể từ “of” hoặc “on”.

impression đi với giới từ gì? vấn đáp đáp án
Impression hoàn toàn có thể chuồn với giới kể từ “of” hoặc “on”!

(have/ get) impression of somebody/ something: đem tuyệt vời về ai/ loại gì

Bạn đang xem: impression đi với giới từ gì

Ví dụ:

 •  What was your impression of Jennie’s husband? (Ấn tượng của doanh nghiệp về ông chồng Jennie như vậy nào?)
 • I didn’t get much of an impression of this road because it was dark and raining when our xế hộp broke down. (Tôi không tồn tại rất nhiều tuyệt vời về tuyến phố này vì như thế trời đang được tối và mưa Lúc xe pháo của công ty chúng tôi bị lỗi.)

(have/ create/ give/ make/ leave) impression on somebody: đem ấn tượng/ tác động lên ai đó

Ví dụ: 

 • I’m sánh disappointed that my confession made no impression on Mary. (Tôi thấy tuyệt vọng vì như thế điều tỏ tình của tôi chẳng khiến cho Mary thấy ấn tượng)
 • The music show left a deep impression on all audience. (Chương trình ca nhạc sẽ khởi tạo một tuyệt vời rất rất thâm thúy so với từng người theo dõi.)

Ngoài rời khỏi, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng impression với 1 mệnh đề với cấu trúc:

have/ get impression that

Ví dụ:

Xem thêm: khi nào trăng sáng dẫn lối anh về

 • When I first met him I had the impression that he was a shy boy. (Lần đầu tôi bắt gặp anh ấy, tôi tiếp tục đem tuyệt vời rằng anh ấy là 1 trong chàng trai rất rất rụt rè.)
 • My mother got the first impression that my boyfriend was a kind guy. (Mẹ tôi đem tuyệt vời ban sơ rằng các bạn trai tôi là 1 trong người rất rất đàng hoàng.)

>>> [XEM THÊM] Put chuồn với giới kể từ gì? 30+ phrasal verb (cụm động từ) với put

Bài luyện áp dụng

Chọn đáp án trúng nhất mang lại những câu bên dưới đây

1. Alan liked the xinh tươi girl who transferred to lớn school last month, sánh he tried to lớn make an impression ___________ her.

  1. on
  2. at
  3. by
  4. under

2. Every employee in the company works in a state of fear __________ the bad impression of the quấn.

Xem thêm: thao tác lập luận bác bỏ lớp 11

  1. on
  2. at
  3. under 
  4. by

3. I don’t think I have any impression __________ Tom’s wife.

  1. on
  2. of
  3. under
  4. by

4. For bủ, ___________ impression is really important. Therefore, if you want to lớn get this job, you should be on time. 

  1. first
  2. second
  3. last
  4. no

5. My younger brother is trying to lớn ____________ a good impression with his crush by getting good grades for the final tests. 

  1. do
  2. have
  3. attain
  4. make