if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

Câu hỏi:

01/04/2022 1,627

Bạn đang xem: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

A. She said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

Đáp án chủ yếu xác

B. I said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

C. She asked that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

D. She said if the weather was fine, I would go on a picnic with my friends.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

- vận động kể từ khuyết thiếu thốn “will” lúc này đơn ở câu dữ thế chủ động trở nên “would” ở câu bị động

- trả thì lúc này đơn ở câu dữ thế chủ động trở nên thì vượt lên trước khứ đơn ở câu bị động

- now =>then

- my =>her, I =>she

- không thay đổi những bộ phận không giống nhập câu căn nhà động

=>She said that if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

Tạm dịch: Cô cho thấy thêm nếu như khí hậu chất lượng tốt, cô tiếp tục cút dã nước ngoài nằm trong bè bạn.

Đáp án nên cần chọn là: A

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mr. Hawk told bầm that he would give bầm his answer the ____ day.

A. previous

B. following

C. before

D. last

Câu 2:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said vĩ đại bầm.

A. My friend told bầm that he had just received a postcard from my aunt.

B. My friend told bầm that he had just received a postcard from his aunt.

C. My friend said bầm that he had just received a postcard from his aunt.

D. My friend told bầm that I had just received a postcard from my aunt.

Câu 3:

Xem thêm: tranh vẽ làng nghề truyền thống

"Would you lượt thích a cup of tea?" they said vĩ đại her.

A. They invited bầm a cup of tea.

B. They suggested drinking a cup of tea.

C. They advised her vĩ đại drink a cup of tea.

D. They invited her a cup of tea.

Câu 4:

“ It’s really nice of you vĩ đại help me”, Peter said vĩ đại Jack.

=>Peter thanked Jack_______ .

A. vĩ đại help him

B. helping him

C. for helping him

D. help him

Câu 5:

“You had better go vĩ đại bed early”, she said.

=>She advised bầm _______ early.

A. not vĩ đại go vĩ đại bed

B. had better go vĩ đại bed

C. vĩ đại go vĩ đại bed

D. go vĩ đại bed

Câu 6:

"If  I were you, I would kept silent”, he said vĩ đại bầm.

=>He advised bầm __________.

A. keeping silent

B. keep silent

C. kept silent

D. vĩ đại keep silent

Xem thêm: đơn xin nghỉ không lương