i always enjoy our school to france

Câu hỏi:

14/03/2020 24,895

Bạn đang xem: i always enjoy our school to france

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I always enjoy our school _______to France.

Chọn đáp án C

Excursion: chuyến hành trình nghịch ngợm, chuyến thăm hỏi quan lại (đường sát, group nhỏ)

Journey: có một cuộc hành trình dài lâu năm hạn

Trip: chỉ chuyến hành trình bao gồm cả lên đường và về

Travel: hoạt động và sinh hoạt di chuyển, du ngoạn rằng chung

Tôi thì luôn luôn trực tiếp yêu thích chuyến hành trình nghịch ngợm cho tới Pháp của ngôi trường bọn chúng tôi

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

He was asked lớn account for his presence at the scene of the crime.

A. complain

B. exchange

C. explain

D. arrange

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He felt very tired. However, he was determined lớn continue lớn climb up the mountain.

A. He felt so sánh tired that he was determined lớn continue lớn climb up the mountain. 

B. Feeling very tired, he was determined lớn continue lớn climb up the mountain. 

C. As the result of his tiredness, he was determined lớn continue lớn climb up the mountain. 

D. Tired as he might feel, he was determined lớn continue lớn climb up the mountain.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

“Excuse má, is anybody sitting here?” – “________”

A. Sorry, the seat is taken.

B. No, thanks.

Xem thêm: vẽ hình hộp chữ nhật

C. Yes, I am so sánh glad

D. Yes. You can’t sit here. Go away.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I usually buy my clothes_____. It’s cheaper than thở going lớn the dress maker.

A. on the house

B. off the peg 

C. in public

D. on the shelf

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It is becoming extremely difficult lớn grow enough to feed the worlds rapidly increased population

A. It

B. extremely difficult

C. lớn feed

D. increased population

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Do you know who ___________ the fact that sound travels in waves?

A. invented

B. discovered

C. developed

D. found

Xem thêm: vẽ người lái đò

TÀI LIỆU VIP VIETJACK