hoàn thành chuỗi phản ứng sau

Hoàn trở thành chuỗi phản ứng

Bài tập luyện chuỗi phản xạ chất hóa học 8

Chuỗi phản xạ chất hóa học lớp 8 Có đáp án được VnDoc biên soạn và tổ hợp bao hàm những thắc mắc bài bác tập luyện về chuỗi phản xạ chất hóa học 8. Đây là những dạng bài bác tập luyện chuỗi phản xạ rất rất hoặc sẽ hỗ trợ chúng ta ghi lưu giữ đặc thù, công thức thương hiệu hóa học. Từ tê liệt áp dụng nhập giải những dạng bài bác thói quen toán yên cầu với ghi chép phương trình. Hy vọng tư liệu tiếp tục khiến cho bạn hiểu gia tăng, tập luyện kĩ năng giải bài bác tập luyện. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: hoàn thành chuỗi phản ứng sau

Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học màn trình diễn mặt hàng trả hóa sau: 

H2 → H2O → H2SO4 → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 

Đáp án chỉ dẫn giải 

2H2 + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2H2O

H2O + SO3 → H2SO

3H2SO4 + 3Al → Al2(SO4)3 + 3H2

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3  + 3Na2SO4

Câu 2. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau:

P → P2O5 → H3PO4 → H2 → HCl 

Đáp án chỉ dẫn giải 

4P + 5O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2P2O5

P2O5 + 3H2O→ 2H3PO4

2H3PO4 + 3Mg → Mg3(PO4)2 + 3H2

H2 + Cl2 \overset{as }{\rightarrow} 2HCl

Câu 3. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau

Na → Na2O → NaOH → NaCl 

Đáp án chỉ dẫn giải 

Na + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Câu 4. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau

CaCO3  → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 

Đáp án chỉ dẫn giải 

CaCO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CaO + CO2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Câu 5. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau

KMnO4 → O2 → Fe3O4 → Fe → H2 

Đáp án chỉ dẫn giải 

2KMnO4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} K2MnO2 + MnO2 + O2

2O2 + 3Fe \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O4

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe  + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 6. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau

H2O → O2 → Fe3O4 → Fe → FeSO4 

Đáp án chỉ dẫn giải 

H2O \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} O2 + H2

2O2 + 3Fe \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O4

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Câu 7. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau

Zn → H2 → H2O → O2 → CuO  → Cu 

Đáp án chỉ dẫn giải 

Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2

2H2 + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2H2O

2H2O \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} O2 + 2H2

O2 + 2Cu \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CuO

CuO + H2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Cu + H2O

Câu 8. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau

P → P2O5 → H3PO4 → K3PO4 → Mg3(PO4)2

Đáp án chỉ dẫn giải 

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

2K3PO4 + 3Mg(OH)2 → 6KOH + Mg3(PO4)2

Câu 9. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau 

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → FeSO4 → ZnSO

Đáp án chỉ dẫn giải 

S + O2\overset{t^{o} }{\rightarrow} SO2

2SO2 + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2

FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

Câu 10. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau 

KMnO4 → O2 → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaCl2

Đáp án chỉ dẫn giải 

2KMnO4 \overset{t^{o} }{\rightarrow} K2MnO4 + 2MnO2 + O2

2Ca + O2\overset{t^{o} }{\rightarrow} 2CaO2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 11. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học sau 

S → SO2 → H2SO4 → FeSO4 → Fe(OH)2

Đáp án chỉ dẫn giải 

S  + O2 → SO

SO2 + H2O + O2 → H2SO4

H2SO4 + Fe(OH)2  → FeSO4 + 2H2O

FeSO4 + NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO

Câu 12. Hoàn trở thành sơ vật dụng chuỗi phản xạ sau

A + O2 → B

B + C → H2SO4 

B + NaOH → D + H2O

D + HCl → NaCl + E + H2O

E + KOH  → K2CO3 + H2O

Xác tấp tểnh những hợp ý hóa học A, B, C, D, E trong số phản xạ chất hóa học trên 

Đáp án chỉ dẫn giải 

SO2 + O2 → SO3

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Na2SO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

Vậy A, B, C, D, E thứu tự là: SO2, SO3, H2O, Na2SO3, CO2

Câu 13. Hoàn trở thành sơ vật dụng chuỗi phản xạ sau

Ba → BaO → Ba(OH)2 → BaCO3 → BaO → BaCl2

Đáp án chỉ dẫn giải 

(1) 2Ba + O2 → 2BaO

(2) BaO + H2O→ Ba(OH)2

(3) Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O

(4) BaCO3 → BaO + CO2.

(5) BaO + 2HCl→ BaCl2 + H2O.

(6) BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl

Câu 14. Hoàn trở thành sơ vật dụng chuỗi phản xạ sau

Ca → CaO → CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3

Đáp án chỉ dẫn giải 

(1) 2Ca + O2 → 2CaO

Xem thêm: người ra đi đầu không ngoảnh lại

(2) CaO + CO2  → CaCO

(3) CaCO3 → CaO + CO2.

(4) CaO + H2O  → Ca(OH)2

(5) 3Ca(OH) + 2FeCl3 → 2Fe(OH)3 + 3CaCl2

(6)  2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu căn vặn áp dụng tương quan cho tới phản xạ chất hóa học 8

Dạng 1: Cân bởi vì những phương trình hóa học

1) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl

2) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O

3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

4) FeO + HCl → FeCl2 + H2O

5) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

6) Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + NaNO3

7) P.. + O2 → P2O5

8) N2 + O2 → NO

9) NO + O2 → NO2

10) NO2 + O2 + H2O → HNO3

11) Na2O + H2O → NaOH

12) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + NaOH

13) Fe2O3 + H2 → Fe + H2O

14) Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 + H2O

15) FeI3 → FeI2 + I

16) AgNO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + KNO3

17) SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

18) Ag + Cl2 → AgCl

19) FeS + HCl → FeCl2 + H2S

20) Pb(OH)2 + HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O

Đáp án thăng bằng phương trình hóa học

1) MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl

2) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

4) FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

6) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

7) 4P + 5O2 → 2P2O5

8) N2 + O2 → 2NO

9) 2NO + O2 → 2NO2

10) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

11) Na2O + H2O → 2NaOH

12) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

13) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

14) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

15) 2FeI3 → 2FeI2 + I2

16) 3AgNO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + 3KNO3

17) SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

18) 2Ag + Cl2 → 2AgCl

19) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

20) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Dạng 2. Hoàn trở thành những phản xạ sau

Hoàn trở thành những phương trình chất hóa học sau:

1) Photpho + khí oxi → Photpho(V) oxit (P2O5)

2) Khí hiđro + oxit Fe kể từ (Fe3O4) → Sắt + Nước

3) Kẽm + axit clohidric → kẽm clorua + hidro

4) Canxi cacbonat + axit clohidric → can xi clorua + nước + khí cacbonic

5) Sắt + đồng (II) sunfat → Sắt (II) sunfat + đồng

6) Đồng (II) oxit + hidro → đồng + nước

7) cacbon đioxit + can xi hidroxit → Canxi cacbonat + nước

8) photpho pentaoxit + nước → axit photphoric

9) axit clohiric + natri hidroxit  → natri clorua + nước

10) metan (CH4) + oxi → nước + khí cacbonic

Chọn CTHH tương thích đặt điều nhập những địa điểm với lốt chấm căn vặn và thăng bằng những phương trình chất hóa học sau:

1) CaO + HCl → ?+ H2

2) P.. + ? → P2O5

3) Na2O + H2O →?

4) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + ?

5) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + ?

6) CaCO3 + HCl → CaCl2 + ? + H2O

7) NaOH + ? → Na2CO3 + H2O

8) KMnO4 → K2MnO4 + ? + MnO2

9) Fe2O3 + HCl → ? + H2O.

10) Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + ?

11) Fe(NO3)3 + ?KOH → Fe(OH)3 + ?

12) BaCO3 + H2O + ? → Ba(HCO3)2

13) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + ?

14) HCl + CaCO3 → ?+ H2O + CO2

Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1:

Viết phương trình phản xạ chất hóa học cho tới chuỗi phản xạ bên trên.

Hướng dẫn giải:

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Bài 2: Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau:

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

Hướng dẫn giải:

1) 4Na + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O \overset{dpdd }{\rightarrow}2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Bài 3: Viết phương trình phản xạ chất hóa học cho tới chuỗi phản xạ sau:

MgCO3 → MgSO4 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4.

Hướng dẫn giải:

(1) MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

(2) MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

(3) MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

(4) Mg(OH)2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} MgO + H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Bài 4:

Viết phương trình phản xạ chất hóa học cho tới chuỗi phản xạ bên trên.

Hướng dẫn giải:

(1) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(2) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) 2Cu(NO3)2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2CuO + 4NO2 + O2

Xem thêm: đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh

(4) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

...................................

Trên phía trên VnDoc đã lấy cho tới chúng ta Chuỗi phản xạ chất hóa học lớp 8 Có đáp án. Để với thành quả cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, mời mọc chúng ta xem thêm tăng Giải bài bác tập luyện Hóa học tập 8 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên nhằm học tập chất lượng tốt môn Hóa 8 rộng lớn.