hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Bài viết lách Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì.

Bạn đang xem: hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

Bài giảng: Cách viết lách phương trình đường thẳng liền mạch cơ bạn dạng - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cách xác đánh giá chiếu của một điểm A lên đường thẳng liền mạch d

- Viết phương trình mặt mày phẳng lì (P) chứa chấp điểm A và vuông góc với d

- Tìm H là gửi gắm điểm của d và (P) => H là gửi gắm điểm của A bên trên d

Cách xác đánh giá chiếu của một điểm A lên phía trên mặt phẳng lì (P)

- Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua A và vuông góc với (P)

- Tìm H là gửi gắm điểm của d và (P) => H là gửi gắm điểm của A bên trên (P)

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ: 1

Tìm hình chiếu vuông góc của A(1; 2; 1) bên trên đường thẳng liền mạch d:

Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

A. Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

B. Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

C. Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

D. Đáp án khác

Lời giải:

+ Đường trực tiếp d với vecto chi phươngCách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay .

+ Gọi mặt mày phẳng lì (P) chứa chấp điểm A và vuông góc với d nhận vectơ chỉ phương của d thực hiện vectơ pháp tuyến nên tớ với phương trình của (P) là:

1(x – 1) + 2. (y – 2) – 2.(z – 1) = 0 hoặc x + 2y – 2z – 3 = 0

+ Tìm H là gửi gắm điểm của d và (P)

Tọa phỏng H( t – 2; 2t + 1; -2t – 1) thỏa mãn nhu cầu :

(t-2) + 2(2t+1) – 2(-2t-1) – 3 = 0 <=> t = 1/9

Vậy H là hình chiếu của A bên trên d và Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ: 2

Cho M(1; -1; 2) và mặt mày phẳng lì (P): 2x – hắn + 2z +2 = 0 Tìm tọa phỏng hình chiếu vuông góc H của M bên trên mặt mày phẳng lì (P)

A. ( 2; 1; 0)

B. ( - 2;0; 1)

C.(-1; 0; 0)

D. ( 0; 2; 1)

Lời giải:

+ Mặt phẳng lì (P) với vecto pháp tuyến Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay .

Đường trực tiếp d trải qua M và vuông góc với (P) nhận vectơ pháp tuyến của (P) thực hiện vectơ chỉ phương

Phương trình của d là: Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Tìm H là gửi gắm điểm của d và (P)

Tọa phỏng của H(1+2t, -1-t; 2+2t) thỏa mãn:

2(1+2t) – (-1-t) + 2(2+2t) + 2 = 0

⇔ 2+ 4t + 1+ t + 4 + 4t + 2 = 0

⇔ 9t + 9= 0 ⇔ t= - 1 nên H ( - 1; 0; 0)

Chọn C.

Ví dụ: 3

Cho điểm M (2; -1; 8) và đường thẳng liền mạch Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay . Tìm tọa phỏng H là hình chiếu vuông góc của điểm M bên trên d.

A. ( 1; 2; 1)

B.( 5; - 3; 4)

C. ( -2; 1;3)

D. ( 1;1;3)

Lời giải:

Phương trình thông số của d là: Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

Xét điểm H(1+2t; -t-1; 2t) nằm trong d

Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

Đường trực tiếp d với vecto chỉ phương Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

H là hình chiếu vuông góc của M bên trên d Khi và chỉ Khi Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

⇔ 2(2t-1) – 1(-t) + 2(2t-8) = 0

⇔ 4t- 2+ t + 4t – 16 = 0

⇔ 9t – 18= 0 nên t= 2

=> Hình chiếu vuông góc của M lên d là H(5; - 3; 4)

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ: 4

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới đường thẳng liền mạch Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay và điểm M( -1; 3; 0). Xác đánh giá chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d?

A. ( -1;3; 0)

B. ( -2; 1; 0)

C. ( -1; 2; 1)

D. ( - 2; -1; 1)

Lời giải:

Thay tọa phỏng điểm M nhập phương trình đường thẳng liền mạch d tớ được:

Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

=> Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d nên hình chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d là chủ yếu điểm M .

Chọn A.

Ví dụ: 5

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới mặt mày phẳng lì (P): x+ 2y – z+ 5= 0 và điểm M( -1; 2; 1). Xác quyết định hình chiếu của M lên phía trên mặt phẳng lì (P)

A. ( 1; 0; 2)

B. ( -1; 0; 2)

C. (- 2; 0; 2)

D. ( -1; 2; -2)

Lời giải:

+Mặt phẳng lì (P) với vecto pháp tuyến Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Gọi d là đàng trực tiếp trải qua M ( -1; 2; 1) và vuông góc với mặt mày phẳng lì (P) nên đàng trực tiếp d nhận vecto Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay thực hiện vecto chỉ phương

=> Phương trình đường thẳng liền mạch d: Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Điểm H- hình chiếu vuông góc của M lên mặt mày phẳng lì (P) đó là gửi gắm điểm của đàng trực tiếp d và mặt mày phẳng lì (P).

Thay x= - 1+ t; y= 2+ 2t;z= 1- t nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tớ được:

( -1+ 2t)+ 2(2+ 2t) – ( 1- t) + 5= 0

⇔ - 1+ 2t+ 4 + 4t – 1+ t+ 5= 0

⇔ 7t+ 7= 0 ⇔ t= - 1 nên H( -2; 0; 2)

Chọn C.

Ví dụ: 6

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới đường thẳng liền mạch Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay và điểm M(1; 1; 1). Xác quyết định điểm M’ đối xứng với M qua loa d?

A.( 1; 0; - 2)

B. ( -2; 1; 1)

C. ( 1; 2; 3)

D. (- 1; 0; 6)

Lời giải:

Quảng cáo

+ Đường trực tiếp d trải qua A(0; 0; 2) và với vecto chỉ phương Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Gọi (P) là mặt mày phẳng lì qua loa M và vuông góc với đàng trực tiếp d nên mặt mày phẳng lì (P) nhận vecto chỉ phương của đường thẳng liền mạch d thực hiện vecto pháp tuyến

=> Phương trình mặt mày phẳng lì (P):

-1( x- 1) + 2( y-1) + 1( z- 1) = 0 hoặc – x + 2y + z – 2= 0

+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm M lên d Khi ê H đó là gửi gắm điểm của đường thẳng liền mạch d và mặt mày phẳng lì (P)

+ Điểm H nằm trong đàng trực tiếp d nên H(- t; 2t; 2+ t) . Thay tọa phỏng H nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tớ được:

- ( - t) + 2. 2t+ 2+ t- 2= 0 ⇔ 6t = 0 ⇔ t= 0

=> Hình chiếu của M lên d là H ( 0; 0; 2)

+ Do M’ đối xứng với M qua loa d nên H là trung điểm của MM’.

=> Tọa phỏng điểm M’( - 1; 0; 6 )

Chọn D.

Ví dụ: 7

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới mặt mày phẳng lì (P): x- 2y - 4= 0 và điểm A( 1; 1; 0). Gọi A’ là vấn đề đối xứng với A qua loa (P). Tìm A’.

A. ( 3; -3; 0)

B. ( -2; 1; 3)

C. ( 0;2; -1)

D. (-2; 3; 1)

Lời giải:

+ Mặt phẳng lì (P) với vecto pháp tuyến Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay .

+ Gọi d là đường thẳng liền mạch trải qua A( 1; 1; 0) và vuông góc với mặt mày phẳng lì (P). Khi ê đường thẳng liền mạch d với vecto chỉ phương là ( 1; -2; 0)

=> Phương trình đường thẳng liền mạch Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Gọi H là hình chiếu của điểm A lên mặt mày phẳng lì ( P). Khi đó; H đó là gửi gắm điểm của đàng trực tiếp d và mặt mày phẳng lì (P):

=> H( 1+ t; 1- 2t; 0) thay cho nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tớ có:

1+ t – 2( 1- 2t) - 4= 0 hoặc t= 1

=> H( 2; - 1; 0) .

Xem thêm: cách vẽ giếng nước đơn giản

Vậy hình chiếu vuông góc của A lên ( P) là H( 2; -1; 0) .

+ Do A’ là điểm đối xứng với A qua loa (P) nên H là trung điểm của AA’.

=> Tọa phỏng A’(3; -3; 0)

Chọn A.

C. Bài tập dượt vận dụng

Câu 1:

Tìm hình chiếu vuông góc của A(- 2; 1;0) bên trên đường thẳng liền mạch Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

A. ( -2; 0; 1)

B. ( 2; -1;- 5)

C. ( 0;3;-3)

D. Đáp án khác

Lời giải:

+ Đường trực tiếp d với vecto chi phương Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay .

+ Gọi mặt mày phẳng lì (P) chứa chấp điểm A và vuông góc với d nhận vectơ chỉ phương của d thực hiện vectơ pháp tuyến nên tớ với phương trình của (P) là:

- 2(x + 2) + 1. (y – 1) – 2.(z – 0) = 0 hoặc - 2x + y- 2z – 5= 0

+ Tìm H là gửi gắm điểm của d và (P)

Tọa phỏng H( - 2t; t; -7- 2t) thỏa mãn nhu cầu :

- 2(- 2t) + t – 2( -7- 2t) – 5= 0

⇔ 9t + 9= 0 ⇔ t= - 1

Vậy H là hình chiếu của A bên trên d và H(2; -1; -5)

Chọn B.

Câu 2:

Cho M( 0; 1; 3) và mặt mày phẳng lì (P): x + hắn - z +2 = 0. Gọi H ( a; b; c ) là hình chiếu vuông góc của M bên trên mặt mày phẳng lì (P). Tính a+ b + c?

A. - 2

B. 6

C. - 4

D. 4

Lời giải:

+ Mặt phẳng lì (P) với vecto pháp tuyến Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

Đường trực tiếp d trải qua M và vuông góc với (P); nhận vectơ pháp tuyến của (P) thực hiện vectơ chỉ phương

Phương trình của d là: Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Tìm H là gửi gắm điểm của d và (P)

Tọa phỏng của H( t; 1+ t; 3- t) thỏa mãn: t+ 1+ t- ( 3- t) + 2= 0

⇔ 3t= 0 nên t= 0

=> Tọa phỏng H( 0;1;3)

=> a+ b+ c= 0+1+3 = 4

Chọn D.

Câu 3:

Cho điểm M ( - 2; 1; - 2) và đường thẳng liền mạch Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay Tìm tọa phỏng H là hình chiếu vuông góc của điểm M bên trên d.

A. ( 1; 2; 1)

B.( 0; 2; 2)

C. ( - 1; 2; 0)

D. (0; 1; 0)

Lời giải:

Xét điểm H(-t; 2- 2t; 2+ t) nằm trong d

Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

Đường trực tiếp d với vecto chỉ phương Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

H là hình chiếu vuông góc của M bên trên d Khi và chỉ Khi Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

⇔ - 1( - t+ 2)- 2( 1- 2t) + 1( 4+ t) = 0

⇔ t- 2- 2+ 4t + 4+ t = 0

⇔ 6t = 0 nên t= 0

=> Hình chiếu vuông góc của M lên d là H( 0; 2; 2)

Chọn B.

Câu 4:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới đường thẳng liền mạch Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay và điểm M( -2; 1; 0). Xác đánh giá chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d?

A. (1; 0; -2)

B. ( -2; 1; 0)

C. ( -1; 2; 1)

D. ( - 2; -1; 1)

Lời giải:

Thay tọa phỏng điểm M nhập phương trình đường thẳng liền mạch d tớ được:

Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

=> Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d nên hình chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d là chủ yếu điểm M .

Chọn B.

Câu 5:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới mặt mày phẳng lì (P): x+ 2z+ 3= 0 và điểm M(-2; 1; 2). Xác quyết định hình chiếu của M lên phía trên mặt phẳng lì (P)

A. ( 1; 0; 2)

B. ( -1; 0; 2)

C. (- 2; 0; 2)

D. ( -3; 1; 0)

Lời giải:

+Mặt phẳng lì (P) với vecto pháp tuyến Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Gọi d là đàng trực tiếp trải qua M (- 2; 1; 2) và vuông góc với mặt mày phẳng lì (P) nên đàng trực tiếp d nhận vecto Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay thực hiện vecto chỉ phương

=> Phương trình đường thẳng liền mạch d: Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Điểm H- hình chiếu vuông góc của M lên mặt mày phẳng lì (P) đó là gửi gắm điểm của đàng trực tiếp d và mặt mày phẳng lì (P).

Thay x= - 2+ t; y= 1 và z= 2+ 2t nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tớ được:

- 2+ t + 2( 2+ 2t) + 3= 0

⇔ 5t + 5= 0 ⇔ t= - 1 nên H( - 3; 1; 0)

Chọn D.

Câu 6:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới đường thẳng liền mạch Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay và điểm M( 1; 0; 2). Xác quyết định điểm M’ đối xứng với M qua loa d?

A.Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

B. ( -2; 1; 1)

C. Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

D. ( 2; 2; 1)

Lời giải:

+ Đường trực tiếp d với vecto chỉ phương Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Gọi (P) là mặt mày phẳng lì qua loa M( 1; 0; 2) và vuông góc với đàng trực tiếp d nên mặt mày phẳng lì (P) nhận vecto chỉ phương của đường thẳng liền mạch d thực hiện vecto pháp tuyến

=> Phương trình mặt mày phẳng lì (P):

1( x- 1) - 1( y-0) + 1( z- 2) = 0 hoặc x - hắn + z – 3= 0

+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm M lên d Khi ê H đó là gửi gắm điểm của đường thẳng liền mạch d và mặt mày phẳng lì (P)

+ Điểm H nằm trong đàng trực tiếp d nên H(t; -t; 2+ t) . Thay tọa phỏng H nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tớ được:

t- ( - t) + 2+ t- 3= 0 ⇔ 3t- 1= 0 ⇔ t= 1/3

=> Hình chiếu của M lên d là Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Do M’ đối xứng với M qua loa d nên H là trung điểm của MM’.

=> Tọa phỏng điểm M’Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

Chọn C.

Câu 7:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới mặt mày phẳng lì (P): x - 2y- 3z - 11= 0 và điểm A( 2; 1; 1). Gọi A’ là vấn đề đối xứng với A qua loa (P). Tìm A’.

A. ( 4; - 3; - 5)

B. ( -2; 1; 3)

C. ( 0;2; -1)

D. (-2; 3; 1)

Lời giải:

+ Mặt phẳng lì (P) với vecto pháp tuyến Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay .

+ Gọi d là đường thẳng liền mạch trải qua A( 2;1; 1) và vuông góc với mặt mày phẳng lì (P). Khi ê đường thẳng liền mạch d với vecto chỉ phương là (1; -2; - 3)

=> Phương trình đường thẳng liền mạch d: Cách thám thính Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì cực kỳ hay

+ Gọi H là hình chiếu của điểm A lên mặt mày phẳng lì ( P). Khi đó; H đó là gửi gắm điểm của đàng trực tiếp d và mặt mày phẳng lì (P):

=> H( 2+ t; 1- 2t; 1- 3t) thay cho nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tớ có:

2+ t – 2( 1- 2t)- 3( 1- 3t) - 11 = 0

⇔ 2+ t -2+ 4t – 3 + 9t- 11 = 0

⇔ 14 t- 14= 0 ⇔ t= 1 nên H ( 3; -1; - 2)

Vậy hình chiếu vuông góc của A lên ( P) là H( 3; -1; - 2) .

+ Do A’ là điểm đối xứng với A qua loa (P) nên H là trung điểm của AA’.

=> Tọa phỏng A’( 4; -3; - 5)

Chọn A.

Bài giảng: Cách viết lách phương trình đường thẳng liền mạch nâng lên - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những chuyên mục Toán lớp 12 với nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng
  • Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và mặt mày cầu
  • Khoảng cơ hội từ là một điểm đến lựa chọn 1 đàng thẳng; Khoảng cơ hội thân mật 2 đường thẳng liền mạch chéo cánh nhau
  • Viết phương trình đường thẳng liền mạch tương quan cho tới khoảng chừng cách
  • Góc thân mật hai tuyến phố thẳng; Góc thân mật đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-duong-thang-trong-khong-gian.jsp

Xem thêm: vẽ cái nơ