Hereby là gì

 - 
In recognition of Bender"s generous gift of 1 2 orphans và a check for 1 200 wing-wangs I hereby rename this building the Bender B. Rodriguez Orphanarium!
Trong nhấn thức của Bender món đá quý hào pngóng của 12 tphải chăng mồ côi và một tnóng séc cho 1200 wing-cô Wang Tôi xin thay tên tòa nhà này các Bender B. Rodriguez Orphanarium!
Google hereby declares that Pixel và Pixel XL are in compliance with the essential requirements và other relevant provisions of Directive sầu 2014/53/EU (Radio Equipment Directive).

Bạn đang xem: Hereby là gì


Bằng văn bản này, Google tuyên ổn cha rằng Pixel X với Pixel XL tuân thủ những thưởng thức thiết yếu cùng đông đảo phương tiện tất cả tương quan không giống của Chỉ thị 2014/53/EU (Chỉ thị về đồ vật vô tuyến).
The letter is signed by the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, và the first two sentences read as follows: “You are hereby called lớn serve sầu as a missionary of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Lá thư được cam kết do Vị Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, cùng nhị câu đầu tiên được đọc nhỏng sau: “Anh (Chị) qua tlỗi này được kêu gọi để Giao hàng với bốn giải pháp là 1 người truyền đạo của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
Thirteen years prior, he had similarly asserted, "I hereby state, & mean all that I say, that I never have been và never will be a candidate for President; that if nominated by either các buổi party, I should peremptorily decline; and even if unanimously elected I should decline to lớn serve sầu."
Các lời nói này thường được viết tắt, "Nếu được chỉ định và hướng dẫn, tôi sẽ không còn ứng cử; giả dụ được chỉ định, tôi sẽ không đảm nhận; nếu được thai, tôi sẽ không còn ship hàng." ^ "I will not accept if nominated & will not serve if elected." ^ "I hereby state, and mean all that I say, that I never have sầu been & never will be a candidate for President; that if nominated by either các buổi tiệc nhỏ, I should peremptorily decline; và even if unanimously elected I should decline lớn serve sầu."
As my first official act as commissioner, on the charges of breaking & entering assault và battery, and creating a public menace I hereby issue a warrant for the Batman"s arrest.
Và hành vi đầu tiên của tôi khi làm cho ủy viên, bị cáo cáo buộc bất chợt nhập tiến công với rình rập đe dọa xã hội tôi tulặng bố một lệnh bắt giữ Batman.
The correctness of each time book should be formally certified by the timekeeper (i.e. person who makes it) as follows: "I hereby certify that this time book is correct."
Tính đúng mực của mỗi cuốn sổ chấm công phải được xác nhận chứng thực bởi fan chấm công (Có nghĩa là fan làm ra nó) nhỏng sau: "Tôi chứng thực rằng sổ chấm công này là đúng đắn."
As of 1025 hours, the cargo vessel Aral Sea is hereby ordered to lớn reverse course và return khổng lồ port in Odessa.
On April 5, 1945, the Soviet Union denounced the pact, informing the Japanese government that "in accordance with Article Three of the above sầu mentioned pact, which envisaged the right of denunciation one year before the lapse of the five-year period of operation of the pact, the Soviet Government hereby makes known to the Government of Japan its wish to denounce the pact of April 13, 1941."
Ngày 5 tháng bốn năm 1945 Liên Xô tuyên ổn cha xóa khỏi hiệp ước, thông tin mang đến cơ quan chính phủ nước Nhật rằng "theo Điều Ba trong phiên bản hiệp ước,trong các số ấy quyền kho bãi ước 1 năm trước Khi hết thời hạn 5 năm hoạt động của hiệp ước, Chính phủ Liên Xô cho thấy nhà nước Nhật Bản ước muốn của mình xóa bỏ hiệp ước của ngày 13 tháng tư năm 1941" .

Xem thêm: "Be On The Carpet Là Gì Trong Tiếng Anh? Carpet Là Gì


I, therefore, as President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, vì chưng hereby, in the most solemn manner, declare that these charges are false.
Vì lẽ kia tôi, với bốn biện pháp là Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô qua bản tulặng ngôn này xin trang trọng tuim tía rằng gần như lời cáo giác này là sai trái.
Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisteo, who have exhibited their full powers found to be in good và due form, have agreed to lớn the present Charter of the United Nations và bởi hereby establish an international organization lớn be known as the United Nations.
Vì vậy, những cơ quan chính phủ chúng tôi thông qua những đại diện tất cả đủ thẩm quyền hòa hợp lệ, họp trên tỉnh thành San Francisco, đã thoả thuận trải qua Hiến chương này và lập ra một Tổ chức quốc tế mang thương hiệu là Liên hiệp quốc.
For instance, the Constitution of the Republic of Singapore (Responsibility of Senior Minister and Co-ordinating Minister for National Security, Prime Minister"s Office) Notification 2009 states: It is hereby notified for general information that, pursuant khổng lồ Article 30(1) of the Constitution of the Republic of Singapore, the Prime Minister has directed that Mr S. Jayakumar shall, with effect from 1st April 2009, be charged with the responsibility for the following matters: (a) national security issues involving or affecting more than one Ministry; (b) Chairmanship of the Security Policy Reviews Committee; (c) foreign policy issues involving or affecting more than one Ministry; và (d) foreign policy issues which involve sầu legal negotiation or international adjudication, & that he shall be designated as Senior Minister and Co-ordinating Minister for National Security.
lấy một ví dụ, Hiến pháp nước Cộng hòa Singapore (Trách nhiệm của Bộ trưởng thời thượng với Bộ trưởng Phối đúng theo An ninch Quốc gia, Vnạp năng lượng phòng Thủ tướng) Thông báo 2009 nêu rõ: Thông bốn này thông báo đến thông tin thông thường rằng theo Điều 30 (1) của Hiến pháp nước Cộng hòa Singapore, Thủ tướng mạo nhà nước vẫn chỉ thị rằng ông S. Jayakumar, cùng với hiệu lực hiện hành từ ngày 1 tháng tư năm 2009, sẽ Chịu đựng trách rưới nhiệm về phần đông vụ việc sau: (a) những sự việc bình an non sông tương quan hoặc ảnh hưởng mang đến các Bộ; (b) Chủ tịch Ủy ban Xét chăm sóc Chính sách An ninh; (c) các vụ việc chính sách đối ngoại tương quan hoặc ảnh hưởng đến các Bộ; cùng (d) các sự việc chính sách đối ngoại tương quan mang lại hội đàm lao lý hoặc xét xử quốc tế, và ông sẽ được chỉ định và hướng dẫn làm Bộ trưởng cao cấp với Sở trưởng Phối thích hợp An ninh Quốc gia.
James Keziah Delaney, you are hereby charged with high treason, compassing the death of our Lord the King!
Protestantism also initiated translations of the Bible into lớn national languages & hereby supported the development of national literatures.

Xem thêm: How Do You Do Là Gì? Phân Biệt How Do You Do Và How Are You Trả Lời Thắc Mắc Về How Do You Do


Tin Lành cũng bước đầu dịch Kinh Thánh lịch sự ngôn ngữ các non sông với trường đoản cú đó cung cấp sự cải tiến và phát triển của văn học tập dân tộc bản địa.

Chuyên mục: Chia sẻ