Ground Beef Là Gì

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ suckhoedoisong.edu.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.
Bạn đang xem: Ground beef là gì

The boy did not consume high risk foods, such as undercooked ground beef and unpasteurized milk, but had regularly played on a farm belonging to lớn relatives.
Both hamburger và ground beef can have seasonings, but no water, phosphates, extenders, or binders added.
The national dishes include pljeskavica (a ground beef patty), evapi (grilled minced meat), and sarma.
After being stuffed with ground beef và spices, thin wheat dough parcels are cooked in yogurt & served hot in this sauce.
In one version, it is made from a mixture of ingredients that include ground beef, vegetables, beans, & bread crumbs.
As a result, some companies và organizations discontinued the provision of ground beef with the product.
Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện quan điểm của những biên tập viên suckhoedoisong.edu.vn suckhoedoisong.edu.vn hoặc của suckhoedoisong.edu.vn University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

lớn walk with large, noticeable movements, especially to attract attention or show that you are angry

Về việc này


Xem thêm: Monosaccarit Là Gì - Đại Cương Carbohydrate

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập suckhoedoisong.edu.vn English suckhoedoisong.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Sau Avoid Là Gì - Cấu Trúc Avoid Và Những Điều Cần Biết

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語