giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Cho tôi căn vặn về kiểu mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh vận dụng từ thời điểm ngày 01/7/2023 được quy ấn định như vậy nào? – Danh Khôi (Tây Ninh).

1. Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh từ thời điểm ngày 01/7/2023 và chỉ dẫn sử dụng

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh từ thời điểm ngày 01/7/2023 và chỉ dẫn sử dụng

PHỤ LỤC III-1

Bạn đang xem: giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng tư năm 2023 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 3 năm 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
---------------

……, ngày … mon … năm 2023                       

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch[1] ……….……….......

Tôi là (ghi chúng ta thương hiệu bằng văn bản in hoa)[2]: ……………………………… Giới tính: ………….....………...

Sinh ngày: …./…./…….. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .………………………….......………...

Mã số thuế cá thể (nếu có)[3]: …………………………………………………………….......………...

Loại sách vở pháp luật của cá nhân[4]:

 Căn cước công dân   Chứng minh nhân dân

Số sách vở pháp luật của cá nhân: ……………………………………………………………..........……….

Ngày cấp: …./…./…….. Nơi cấp: …………………………………………………………............……….

Có độ quý hiếm cho tới ngày (nếu có): …./..../........

Địa chỉ thông thường trú:

Số căn nhà, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………….........……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………............……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ………………………………………………..........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………...........……….

Địa chỉ liên lạc:

Số căn nhà, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………….........……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………...........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ……………………………………………….........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..........……….

Điện thoại (nếu có): ………………………. Thư điện tử (nếu có): ……………………………..........……….

Đăng ký hộ marketing vì thế tôi là công ty hộ với những nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh[5] (ghi bằng văn bản in hoa): ……………………………………………………....

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số căn nhà, ngóc, hẻm, ngõ, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….....……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………...........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ……………………………………………….........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..........……….

Điện thoại (nếu có): …………………………. Fax (nếu có): …………………………….........……….

Email (nếu có): ……………………………….Website (nếu có): ………………………..........……….

3. Ngành, nghề ngỗng kinh doanh[6]:

STT

Tên ngành

Mã ngành[7]

Ngành, nghề ngỗng marketing chính
(Đánh lốt x nhằm lựa chọn một trong số ngành, nghề ngỗng vẫn kê khai)

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số, bằng văn bản, VNĐ): ……………………………………………………….......……….

5. tin tức ĐK thuế:

5.1. Địa chỉ nhận thông tin thuế (chỉ kê khai nếu như vị trí nhận thông tin thuế không giống vị trí trụ sở chính):

Số căn nhà, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………......……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ………………………………………………......……….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………….......……….

Điện thoại (nếu có): ………………………. Thư điện tử (nếu có): …………………………….......……….

5.2. Ngày chính thức hoạt động[8] (trường hợp ý hộ marketing dự loài kiến chính thức hoạt động và sinh hoạt Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK hộ marketing thì ko cần thiết kê khai nội dung này): /..../…./……..

5.3. Tổng số làm việc (dự kiến): ………………………………………………………….......……….

5.4. Địa điểm marketing của hộ marketing (Chỉ kê khai Khi sở hữu vị trí marketing không giống trụ sở hộ kinh doanh):

STT

Tên vị trí kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh

Xem thêm: kiểm tra tiền điện thoại

Ngày chính thức hoạt động

Số căn nhà, đàng phố/tổ/xóm/ ấp/thôn

Phường/ xã

Quận/ huyện

Tỉnh/ trở nên phố

6. Chủ thể xây dựng hộ kinh doanh (đánh lốt X nhập dù mến hợp)[9]:

 Cá nhân    Các member hộ gia đình

7. tin tức về những member hộ mái ấm gia đình nhập cuộc xây dựng hộ kinh doanh[10]:

STT

Họ tên

Ngày, mon, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ thông thường trú

Địa chỉ liên lạc

Số, ngày cấp cho, phòng ban cấp cho CCCD/CMND

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi van lơn cam kết:

- Bản thân thuộc và những member hộ marketing (trường hợp ý hộ marketing vì thế những member hộ mái ấm gia đình ĐK trở nên lập) ko nằm trong diện pháp lý cấm kinh doanh; ko mặt khác là công ty hộ marketing khác; ko là công ty công ty tư nhân; ko là member hợp ý danh của công ty lớn hợp ý danh (trừ tình huống được sự đồng tình của những member hợp ý danh còn lại);

- Địa chỉ trụ sở hộ marketing nằm trong quyền sở hữu/quyền dùng hợp lí của hộ marketing và được dùng đích mục tiêu theo đuổi quy ấn định của pháp luật;

- Hoàn toàn phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp lí, đúng đắn và chân thực của nội dung ĐK bên trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi chúng ta tên)[11]


[1] Ghi rõ ràng thương hiệu Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch nằm trong Ủy ban quần chúng cấp cho thị xã điểm hộ marketing bịa trụ sở. Ví dụ: Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch nằm trong Ủy ban quần chúng thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt.

[2] Điền rất đầy đủ thương hiệu của những người đăng ký hộ marketing.

[3] Điền rất đầy đủ mã số thuế của những người ĐK hộ kinh doanh.

[4] Đánh lốt X nhập dù ứng với loại sách vở pháp luật cá thể tuy nhiên người ĐK đang được dùng.

[5] Điền rất đầy đủ thương hiệu của hộ kinh doanh (Lưu ý: Tên của hộ marketing cần vâng lệnh theo đuổi quy ấn định bên trên Điều 88 Nghị ấn định 01/2021/NĐ-CP).

[6] Điền ngành nghề ngỗng marketing như sau:

- Hộ marketing sở hữu quyền tự tại marketing trong mỗi ngành, nghề ngỗng tuy nhiên luật ko cấm;

- Các ngành, nghề ngỗng cấm góp vốn đầu tư marketing quy ấn định bên trên Điều 6 Luật Đầu tư 2020;

- Đối với ngành, nghề ngỗng góp vốn đầu tư marketing sở hữu ĐK, hộ marketing chỉ được marketing Khi sở hữu đầy đủ ĐK theo đuổi quy ấn định. Danh mục ngành, nghề ngỗng góp vốn đầu tư marketing sở hữu ĐK quy ấn định bên trên Phụ lục IV phát hành tất nhiên Luật Đầu tư 2020 (được bổ sung cập nhật vị khoản 5 Điều 3 Luật số 03/2022/QH15 và khoản 1 Điều 2 Luật số 09/2022/QH15 sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày 01/07/2023).

[7] Ghi thương hiệu ngành và mã ngành cấp cho tư nhập Hệ thống ngành tài chính nước ta so với ngành, nghề ngỗng marketing chủ yếu. Đối với những ngành, nghề ngỗng marketing không giống, hộ marketing được ghi tự tại (free text) và ko cần thiết ghi mã ngành cấp cho tư.

[8] Trường hợp ý hộ marketing được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK hộ marketing sau ngày chính thức hoạt động và sinh hoạt vẫn kê khai thì ngày chính thức hoạt động và sinh hoạt là ngày hộ marketing được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK hộ marketing.

[9] Đánh lốt X nhập dù ứng với chủ thể xây dựng hộ marketing.

[10] Chỉ kê khai nhập tình huống cửa hàng xây dựng hộ marketing là những member hộ mái ấm gia đình và kê khai cả vấn đề của công ty hộ bên trên Bảng này.

[11] Chủ hộ marketing ký thẳng nhập phần này.

Danh sách văn phiên bản Trung ương tiên tiến nhất [Cập nhật liên tiếp và kịp thời]

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh từ thời điểm ngày 01/7/2023 (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. Đăng ký hộ marketing qua loa mạng vấn đề năng lượng điện tử

Căn cứ Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được bổ sung cập nhật vị khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) quy ấn định về ĐK hộ marketing qua loa mạng vấn đề năng lượng điện tử như sau:

- Đăng ký hộ marketing qua loa mạng vấn đề năng lượng điện tử là sự việc người xây dựng hộ marketing, hộ marketing triển khai giấy tờ thủ tục ĐK hộ marketing theo đuổi quy ấn định bên trên Nghị ấn định 01/2021/NĐ-CP bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ marketing nằm trong Hệ thống vấn đề vương quốc về ĐK công ty trải qua Cổng vấn đề vương quốc về ĐK công ty.

- Người nộp làm hồ sơ ĐK hộ marketing kê khai vấn đề, vận tải văn phiên bản năng lượng điện tử, dùng chữ ký số nhằm ký xác thực làm hồ sơ ĐK hộ marketing theo đuổi tiến độ bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ marketing.

- Cơ quan liêu ĐK marketing cấp cho thị xã trả giấy tờ biên nhận làm hồ sơ và sản phẩm giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục ĐK hộ marketing cho tất cả những người nộp làm hồ sơ qua loa mạng vấn đề năng lượng điện tử theo đuổi tiến độ bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ marketing.

Xem thêm: kiểm tra đơn hàng ghn

3. Phương thức giao dịch thanh toán lệ phí ĐK hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 5k Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được bổ sung cập nhật vị khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) quy ấn định về cách thức giao dịch thanh toán lệ phí ĐK hộ marketing như sau:

- Người nộp làm hồ sơ ĐK hộ marketing nộp lệ phí ĐK hộ marketing bên trên thời gian nộp làm hồ sơ ĐK hộ marketing. Lệ phí ĐK hộ marketing hoàn toàn có thể nộp thẳng bên trên phần tử tiêu thụ làm hồ sơ ĐK hộ marketing ở cấp cho thị xã hoặc đi vào thông tin tài khoản của phòng ban ĐK marketing cấp cho thị xã hoặc dùng công ty giao dịch thanh toán trực tuyến bên trên Cổng công ty công vương quốc. Lệ phí ĐK hộ marketing ko được trả trả cho tới hộ marketing nhập tình huống hộ marketing ko được cấp cho ĐK hộ marketing.

- Việc giải quyết và xử lý những lỗi thanh toán giao dịch đột biến nhập quy trình dùng công ty giao dịch thanh toán trực tuyến bên trên Cổng công ty công vương quốc được triển khai theo đuổi quy ấn định của pháp lý về giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu bên trên môi trường thiên nhiên năng lượng điện tử và Quy chế quản lý và vận hành, vận hành, khai quật Cổng công ty công vương quốc.