Deadweight Là Gì

 - 
She may be small but, when I have sầu to lớn carry her upstairs after she"s fallen asleep, she"s a dead weight (US also she is dead weight).


Bạn đang xem: Deadweight là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú suckhoedoisong.edu.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


The past had become a dead weight that held society back; it shackled people"s minds và stifled their sense of patriotism.
We should want to know if the industry is carrying more dead weight than is reasonable for it to bởi vì.
This is carried out by side-scan sonar & allows for the maximum draught of ships of 480,000 tons dead weight.
Our success in getting agreement for a top-up payment for steers and heifers and a dead weight option has been greatly appreciated by the industry.
Nobody toàn thân is trying khổng lồ push the balance between live sầu and dead weight in one direction or the other, but the arrangements will bởi precisely that.
About a year ago there was talk of the general purpose oil tanker or ore carrier as being of some 18,000 tons dead weight.
The basis of the distribution of the levy or subsidy is lớn be live sầu weight or dead weight as the case may be.
The present system is breaking society and all this dead weight of misery is continuing more and more.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu thị ý kiến của các biên tập viên suckhoedoisong.edu.vn suckhoedoisong.edu.vn hoặc của suckhoedoisong.edu.vn University Press hay của những bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Ttl Là Gì? Cname Record Là Gì ? Cname Là Gì? Kiến Thức Tổng Hợp Về Dns

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn suckhoedoisong.edu.vn English suckhoedoisong.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Nạo Va Là Gì - Khi Nào Nên Nạo Va Cho Bé

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語